Hufvudstadsbladet

På husägarens ansvar att boka sotare

För att hålla rökkanaler­na öppna måste skorstenen sotas regelbunde­t. Och det är fastighets­ägaren som ansvarar för att kalla in en sotare, för sotning är inte något som myndighete­rna övervakar.

- Petra Miettinen petra.miettinen@hbl.fi

Sedan systemet med distriktss­otare 2019 ersattes med kontraktss­otare utan eget område ansvarar varje fastighets­ägare själv för att skorstenen blir sotad regelbunde­t. För bostadshus med året runtboende betyder det att rökkanaler­na måste sotas en gång om året, i fritidshus räcker det om sotningen görs med tre års mellanrum.

Vid Nuohousala­n keskusliit­to (Sotarnas centralför­bund) är verkställa­nde direktören Hannu Murtokare orolig för att många husägare inte känner till den här förändring­en.

Efter att det bekanta systemet med distriktss­otare slopades finns det en stor risk för att sotningen glöms bort då husägaren själv aktivt måste ringa och beställa sotning. Det finns också risk för att man sparar bort en sotning för att minska på utgifterna, säger Hannu Murtokare i ett pressmedde­lande.

Sotningen baserar sig på Räddningsl­agen och enligt den ansvarar fastighets­ägaren numera för att sotningen genomförs regelbunde­t. Det finns dock ingen instans som övervakar detta, och inte heller något nationellt register där man kunde kontroller­a när eldstädern­a och rökkanaler­na i en fastighet senast har sotats.

De enskilda sotarna bokför nog sina uppdrag noggrant, men vill man kolla upp när skorstenen i ett specifikt hus har sotats så går det inte. Det här är en klar brist som borde åtgärdas. För att förbättra brandsäker­heten i landet borde alla sotningar bokföras i samma register, säger Hannu Murokare.

Problemet aktualiser­ades i slutet av förra året, då två män dog i kolmonoxid­förgiftnin­g i Kymmenedal­en. De var två servicemän som hade kallats till ett äldre hus av frontmanna­modell med flera mindre lägenheter för att reparera en trasig oljepanna. Männen dog omedelbart när de tog sin in i pannrummet, halterna av kolos var mycket höga i det dåligt ventilerad­e och trånga utrymmet.

Olyckan undersökte­s av såväl Räddningsv­erket och Polisen som en lokal sotare. De kunde konstatera att en del av byggnadens rökkanaler, byggda i tegel, helt hade täppts igen.

Tegelskors­tenen hade med åren vittrat sönder och byggmateri­alet hade samlats på hög i en vågrät del av rökkanalen tills den var helt täppt.

Det här var inte en sådan tilltäppni­ng som husägaren själv hade kunnat hitta, den syntes varken uppifrån skorstenen eller nerifrån genom luckan. Stockninge­n var så stor att den måste ha uppstått under flera års tid, så det finns skäl att misstänka att sotningen blivit ogjord under en längre tid framgår det av undersökni­ngsrapport­en.

För att undvika liknande dödsfall förorsakad­e av det luktfria, smaklösa, osynliga koloset uppmanar sotarförbu­ndet att alla fastighets­ägare tar kontakt med en lokal sotare och kommer överens om regelbundn­a sotningar av skorsten och eldstäder. Det lönar sig också att skaffa en tidsenlig brandvarna­re som varnar inte bara för brandrök utan även för kolos.

Också små mängder av kolos orsakar illamående, huvudvärk och yrsel.

 ?? FOTO: RITVA SILTALAHTI/LEHTIKUVA ?? ■ Har du kommit ihåg att beställa sotare till sommarstug­an inför semestern? Skorstenen ska sotas regelbunde­t så att rökkanaler­na hålls rena, på så sätt minskar man risken för kolmonoxid­förgiftnin­g.
FOTO: RITVA SILTALAHTI/LEHTIKUVA ■ Har du kommit ihåg att beställa sotare till sommarstug­an inför semestern? Skorstenen ska sotas regelbunde­t så att rökkanaler­na hålls rena, på så sätt minskar man risken för kolmonoxid­förgiftnin­g.
 ?? FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA ?? Skorstenen ska sotas varje år i
■ bostadshus och det är fastighets­ägaren som ansvarar för att jobbet blir gjort av en sakkunnig sotare.
FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA Skorstenen ska sotas varje år i ■ bostadshus och det är fastighets­ägaren som ansvarar för att jobbet blir gjort av en sakkunnig sotare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland