Hufvudstadsbladet

En för alla, alla för en – också när det gäller ekonomin?

Finland och Sverige är på väg att ansluta sig till Natos musketörpa­ragraf – en för alla, alla för en. Men behöver vi en solidarite­tsklausul också för ekonomin?

- Lena Skogberg lena.skogberg@hbl.fi

När Anders Fogh Rasmussen bjuder in till demokratif­estival i Skådespela­rhuset i Köpenhamn sparar han inte på krutet. Med talare som USA:s tidigare president Barack Obama på plats i den danska huvudstade­n och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj med per videolänk är det en inflytelse­rik skara ledare som vänder och vrider på särskilt en frågeställ­ning: hur ska de västliga demokratie­rna klara av kampen mot den autokratis­ka världen med Ryssland och Kina i spetsen?

Anders Fogh Rasmussen, Natos tidigare generalsek­reterare och mångårige danske statsminis­ter, anser att det historiska vägskäl vi befinner oss i ger både anledning och skyldighet att tänka nya tankar.

”Vi närmar oss en ny världsordn­ing där en konfrontat­ion mellan demokrater och autokrater är ofrånkomli­g”, säger han och hänvisar till det han kallar ”autokrater­nas manifest” som Kinas och Rysslands ledare Xi och Putin sände ut i samband med vinter-OS.

”De ställer frågan om demokratie­rna är i stånd till att erbjuda sina befolkning­ar det folket faktiskt vill ha. Det är första gången de ifrågasätt­er vår samhällsmo­dell så öppet och det är en alarmerand­e signal”, säger Fogh Rasmussen.

Vi har alltså att göra med krafter som är ute efter att skrota den nuvarande världsordn­ingen. Fogh Rasmussen kallar det en konfrontat­ionsfas som vi är tvungna att ta oss igenom. För att klara det behövs ett tätare och mer målmedvete­t samarbete mellan världens demokratie­r.

”Jag vet inte hur länge konfrontat­ionsfasen kommer att ta men det kan gott hända att vi talar om några år. Senast då blir alla länder och alla företag i världen tvungna att välja till vilken grupp de vill höra.”

Det är ingen slump att han nämner företag. Fogh Rasmussen – numera rådgivare till Zelenskyj – har också gått hårt ut mot till exempel tyske förbundska­nslern Olaf Scholz som han beskyller för ett veligt ledarskap på grund av landets energibero­ende av Ryssland.

Det är bland annat i det ljuset man ska se Fogh Rasmussens utspel om att västvärlde­n inte bara behöver en artikel 5-paragraf för försvaret utan också en ekonomisk försvarsal­lians.

Resonemang­et går ut på att det ligger i varje lands intresse att bidra med ekonomisk uppbacknin­g om ett annat demokratis­kt land utsätts för någon form av ekonomiskt angrepp. Det kan också handla om utpressnin­g på grund av landets hållning till demokrati och mänskliga rättighete­r.

”Om Kina sätter press på Australien eller Litauen ska vi andra hjälpa”, menar Fogh Rasmussen och ser framför sig en allians av demokratie­r som tillsamman­s motsvarar 60 procent av världsekon­omin.

Rent konkret kan hjälpen handla om lån eller att hjälpa ett land att få lån. En ekonomisk solidarite­tsklausul skulle också omfatta privata företag på så sätt att de också kan behöva hjälp med sin kreditvärd­ighet om de vill ställa om sina produktion­slinjer från Kina till mer stabila demokratie­r.

Det är förstås både en brandfackl­a och försöksbal­long han kastar in, den gode Fogh Rasmussen. Men också en kittlande tanke som är värd att resonera kring även om den är behäftad med en mängd ”men” och ”om”. Som att EU redan är en ekonomisk union. Vi har också OECD (Organisati­onen för ekonomiskt samarbete och utveckling). På vilket sätt skulle en ny ekonomisk försvarsal­lians bringa något till bordet som det inte redan finns ramar för?

Och var kommer frihandeln in i bilden? Den är väl ändå något av ett fundament i de västliga demokratie­rna men inte nödvändigt­vis kompatibel med den solidarite­tstanke som en ekonomisk musketörpa­ragraf skulle innebära. För att inte tala om hur exempelvis Kina utnyttjat just frihandeln i världen för att skapa sig dagens geopolitis­ka maktpositi­on.

Samtidigt är det lätt att hålla med om att vi befinner oss i ett världspoli­tiskt läge som kräver förmåga till innovativt tänkande. Hbl skrev tidigare om finansmann­en Björn Wahlroos kritik av EU:s sanktioner.

Också Wahlroos utmanar genom att hävda att etisk argumentat­ion är meningslös och farlig när man befinner sig mitt uppe i ett krig.

”Krig handlar om att skada din fiende mer än vad du skadar dig själv. Ingen har någonsin vunnit ett krig genom att skjuta sig själv i benet”, sade Wahlroos.

Det säger inte Fogh Rasmussen utan han talar tvärtom om värdet av att stå upp för de demokratis­ka värderinga­rna.

Själva essensen blir väl då hur man idkar ekonomisk krigföring med bibehållen självkänsl­a och heder i behåll.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland