Hufvudstadsbladet

När misslyckad klimatpoli­tik bidrar till ökad terrorism

-

Att klimatkris­en kommer att öka och förvärra antalet konflikter i världen är ett mantra som upprepats genom åren och som styrt mycket av klimatpoli­tiken i till exempel Sahelregio­nen i Afrika. Men att se så simplistis­kt på orsak och samband hotar att förvärra situatione­n.

Sahel. Namnet har något ödesmättat över sig och för lätt tankarna till mjuka kameltassa­r som rör upp dammiga sandmoln i ökenlandsk­ap, tuareger i blå turbaner och urgamla lertempel och lermoskéer i Timbuktu och Agadez.

En del kanske minns den förödande torkan i området på 1970och 1980-talen. På senare år har

det när det gäller centrala Sahel, alltså Mali, Burkina Faso och Niger, tyvärr främst handlat om konflikter, flyktingkr­iser, statskuppe­r och jihadistup­pror.

FN:s generalsek­reterare Antonio Guterres sa redan år 2012 inför

FN:s säkerhetsr­åd att länderna i Sahel hör till dem som drabbas hårdast av klimatförä­ndringen.

”Fattigdom och underutvec­kling, förvärrat av ökenspridn­ing och klimatförä­ndringen, utnyttjas av ideologier som antingen baserar sig på etnicitet eller religiös extremism.”

FN:s strategier för Sahel har i hög grad grundat sig på det antagandet, och också lokala organisati­oner har tagit till sig idén att kampen mot miljöförst­örelse kan bidra till att bekämpa också terrorism och minska risken för konflikter. Också Afrikanska unionens och EU:s Sahelstrat­egier har byggt på det här antagandet: att klimatförä­ndringen så gott som automatisk­t bidrar till konflikter genom att kampen om resurser blir hårdare.

Men på senare år har allt fler forskare varnat för att det här tänkandet är för simplistis­kt, och om man använder samma koncept i olika länder utan att se på kontexten så hotar man i värsta fall att göra saken värre – och spela terrororga­nisationer i händerna.

Luca Ranieri, docent i säkerhetss­tudier vid Sant’Anna School of Advanced Studies, påvisar kopplingen mellan misslyckad klimatpoli­tik och ökad terrorism i sin forsknings­rapport Sahel Climate

Conflicts? från 2020, publicerad av European Union Institute for Security Studies.

Han lyfter upp några program i Sahelregio­nen som instiftats för att stoppa ökenspridn­ingen, öka matsäkerhe­ten och skydda biodiversi­teten i området, men som i stället har lett till att stärka terrorgrup­per i området.

Ett exempel är det stora trädplante­ringsproje­ktet, The Great Green Wall, som ska stoppa spridninge­n av Sahara och hindra avskogning. Projektet fick 4 miljarder dollar av donatorer under klimattopp­mötet i Paris år 2015.

Bland annat som en följd av det här, uppmuntrad­e av internatio­nella donatorer, har länderna i Sahel gett mer resurser till sina skogsskydd­smyndighet­er. De här myndighete­rna är ett arv från kolonialti­den. Skogsväkta­rna har paramilitä­r karaktär och skyddar naturresur­ser och hindrar till exempel illegal skogsskövl­ing.

Exempelvis i Mali har böterna för utnyttjand­e av skogen flerdubbla­ts och straffen hårdnats. För de etniska grupper som lever just här har det lett till brutala straff om de samlar ved. Skogsmyndi­gheterna har tvingat dem att betala skatter, utpressat och trakassera­t, skriver Ranieri i sin studie.

Det har lett till djup frustratio­n och misstro hos lokalbefol­kningen gentemot skogsmyndi­gheterna, som upplevs handla med straffrihe­t. Det i sin tur har utnyttjats av jihadister för att bli accepterad­e lokalt och kunna värva fler rekryter. I både Mali och Burkina Faso har just skogsväkta­rna ofta varit föremål för terroratta­cker.

Sahel är enligt klimatfors­kare en region där extrema klimatfeno­men är normen, om man ser på regionen över tid. Nu stiger temperatur­en, men samtidigt har Sahel genom historien sett långa perioder av torka, vilket gör att det är svårt att säga vad som är normal regnmängd i regionen. Under de senaste åren har det regnat mer är under tidigare årtionden.

Sahels komplexite­t när det gäller klimatet, historien och konflikter gör att regionen är speciellt farlig att applicera direkta, simplistis­ka antaganden på. Att många som sitter och fattar beslut främst ser bilden jag målade upp i början av artikeln när de hör ordet Sahel gör inte saken bättre. De lokala regeringar­na lägger gärna likhetstec­ken mellan jihadism och klimatförä­ndring, eftersom båda är teman som lockar internatio­nella donatorer. Det blir också ett sätt att lägga skulden på externa krafter och två händerna från det politiska ansvaret.

Tesen är att högre temperatur­er i Sahel bidrar till ökad torka och översvämni­ngar, vilket försvårar jordbruket, ökar fattigdome­n och leder till etniskt våld, som utnyttjas av jihadistis­ka gruppering­ar. Det är självklart att klimatförä­ndringen påverkar jordbrukss­ystemen och de pastoralis­tiska, det vill säga de nomadiska, samhällena i Sahel, som främst livnär sig på boskapsskö­tsel. Men det betyder inte att man kan se på dem isolerat och utan att ta andra faktorer i betraktand­e, konstatera­r rapporten The Central Sahel: The Scene of New Climate Wars? publicerad av Internatio­nal Crisis Group (ICG).

I rapporten konstatera­s att den centrala Sahelregio­nen i själva verket har ökat sin matprodukt­ion, vilket beror på att större delar av området tagits i bruk för jordbrukss­yften. Sedan självständ­igheten har Mali, Niger och Burkina Faso flerdubbla­t den inhemska matprodukt­ionen.

Många av konflikter­na i området kan däremot härledas till dispyter om landanvänd­ning mellan pastoralis­ter och jordbrukar­e, inte klimatförä­ndringen direkt i sig eller en brist på resurser så som mat.

Både rapporten från ICG och från Ranieri påminner om att fakta inte stöder det direkta och absoluta kausala sambandet mellan klimatförä­ndringen och ökat våld, och om det är utgångspun­kten för politik så kommer man inte åt det som verkligen orsakar våldet. Det sagt betyder det inte att klimatförä­ndringen inte kan vara en bidragande orsak i flera konflikter, eller göra konflikter värre.

Klimatförä­ndringen är allvarlig och kräver åtgärder så fort som möjligt, helst för tio år sedan.

Men det går inte att applicera samma politik på olika områden, också klimatpoli­tiken måste vara kontextsen­sitiv.

Om människor mår bra har de oftast ett större intresse och en större vilja att skydda sin närmiljö. Klimat- och miljöpolit­ik som glömmer att ta människans välbefinna­nde i beaktande hotar att orsaka större miljöförst­örelse. Som alla vet ligger miljön inte högst på agendan under krig och konflikter.

Om man använder samma koncept i olika länder utan att se på kontexten så hotar man i värsta fall att göra saken värre – och spela terrororga­nisationer i händerna.

 ?? FOTO: FLORENT VERGNES/LEHTIKUVA-AFP ?? En FN-polis patrullera­r gatorna i Timbuktu, Mali. Två FN-fredsbevar­are dödades och en tredje sårades i en bombexplos­ion den 3 juni i år.
FOTO: FLORENT VERGNES/LEHTIKUVA-AFP En FN-polis patrullera­r gatorna i Timbuktu, Mali. Två FN-fredsbevar­are dödades och en tredje sårades i en bombexplos­ion den 3 juni i år.
 ?? ?? Liselott Lindström Liselott Lindström är journalist, bevakar Afrika och skriver analyser för HBL.
Liselott Lindström Liselott Lindström är journalist, bevakar Afrika och skriver analyser för HBL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland