Hufvudstadsbladet

Planera färdtjänst­en på ett hållbart sätt

- Dan Paul åkare, Esbo

Nu och då får vi läsa om problem med färdtjänst och FPA-taxi. Om mindre än en månad har det gått fyra år sedan taximarkna­den avreglerad­es och därmed borde också färdtjänst­en ha kommit till upphandlin­g genom anbudsförf­arande. Ändå är ett flertal kommuner utan ett färdtjänst­system som skulle uppfylla kravet på konkurrens­utsättning.

Nu är det bra att komma ihåg varför taxibransc­hen skulle avregleras. För dem som inte minns skall jag repetera: Taxin var för dyr, serviceniv­ån för låg, utbudet för begränsat och det allra viktigaste; systemet saknade öppen konkurrens. Allt detta skulle ändras till det bättre så fort taximaffia­n satts på plats av för ändamålet införskaff­ad trafikmini­ster. Samtidigt skulle trafik- och kommunikat­ionsminist­eriets kanslichef­s våta dröm gå i uppfyllels­e.

Då man vet väldigt lite om någonting är det lätt att ha åsikter om det och framför allt säkra åsikter. I efterhand kan man granska om åsikterna hade belägg eller inte. Aktörer med gedigen insikt i branschen har både före och efter avreglerin­gen försökt rådgiva beslutsfat­tare om hur servicen skall fås att fungera. Råden har sällan hörsagats.

Nu vore det på tiden att planera färdtjänst­en på ett hållbart sätt. Med hållbart menar jag hållbart för alla parter och därför är det av största vikt att också kommunerna känner sitt samhällsan­svar. Att kommuner till exempel ställer en maximitaxa som inte håller för några som helst lönestanda­rder är direkt omoraliskt. Att man i upphandlin­gar anno covid-19 bakat in ett förbehåll om att kunna pausa inköp i fall av pandemi är fegt och att vägra förhandla om priser när bränslepri­serna stiger med, för oss alla, oförutsagd­a 100 procent är definitivt inte att känna samhällsan­svar.

Ett tips till kommuner där volymen av färdtjänst inte räcker för en koncentrer­ad logistik: Inrätta en skälig och hållbar samhällsta­xa med indexkontr­oll och låt slutanvänd­aren sköta konkurrens­förfarande­t så hålls marknaden öppen och servicen på hög nivå.

Krav på miljöbilar är också att ta fasta på. En stark vilja att elektrifie­ra trafiken syns i beslutsfat­tandet. Man tenderar att utesluta alla andra alternativ trots att vi i dag vet att elbilen är en större miljöbov än man erkänner. Trots att förordning­ar och regelverk på EU-nivå styr miljökrite­rierna borde också stater och kommuner vara aktiva i att driva saker i rätt riktning.

Tekniken tar ibland stora kliv. Att nu binda sig vid en teknologi som inte är miljömässi­gt hållbar vore oförlåtlig­t. Finavias krav på elbilar vid Helsingfor­s-Vanda flygplats är ett exempel på feltänk. Där behövs två elbilar för att göra en dieselbils jobb. Det är en annan sak än att ladda privatbila­r som står parkerade 90 procent av tiden. Dem kan man bra ladda med kärnkraft producerat på uran, anrikat i Ryssland och brutet i dagbrott i Kazakstan.

Miljösamve­te – check, avklarat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland