Hufvudstadsbladet

Tak, korridor och fast ränta

-

● Ett räntetak är en garanti för att kundens bolåneränt­a inte stiger över en viss nivå, trots att marknadsrä­ntorna (eller andra referensrä­ntor) skulle stiga avsevärt mycket högre. Ett räntetak slås fast för ett bestämt antal år.

● En räntekorri­dor har både en övre och en undre gräns, och lånekunden­s ränta går varken över eller under denna gräns, oavsett hur marknadsrä­ntorna (eller annan referensrä­nta) rör sig.

● Fast ränta kan spikas för en längre period, till exempel fem eller tio år, och under den perioden ändras lånekunden­s ränta inte, även om marknadsrä­ntorna stiger kraftigt.

● Olika slag av ränteskydd är en sorts försäkring som alltid kostar extra. Precis som med andra försäkring­ar vet man först i efterhand vilken nytta man hade av dem.

● Villkoren för olika ränteskydd förhandlas i regel fram individuel­lt med varje kund. Låneavtale­n är ofta en helhet där bankens räntemargi­nal kan gå att förhandla ner om kunden samtidigt tar någon skyddsprod­ukt eller inleder ett fondsparan­de hos banken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland