Hufvudstadsbladet

Metrons ursprungli­ga system måste bytas ut och automatise­ras

- Petra Miettinen petra.miettinen@hbl.fi

Minns ni planerna på att automatise­ra metron? Det fanns långtgåend­e planer på förarlösa metrotåg när västmetron planerades, men de kunde aldrig förverklig­as. Nu börjar tiden bli mogen för halvautoma­tiska metrotåg i Helsingfor­s. Det gamla systemet för passagekon­troll har nämligen kommit till vägs ände och måste moderniser­as.

Helsingfor­smetron har nått medelålder­n. Men 40-årsjubilee­t kommer inte ensamt, utan det för med sig en del ålderskris­er, eller systemuppd­ateringar som det heter i teknikens värld.

”En del av systemen i metron är ursprungli­ga och de har snart nått slutet på sin livscykel. Det har blivit dags att förnya systemet för passagekon­trollen, som ansvarar för säkerheten i metro. Det är den som ser till att metron inte kör mot rött ljus.” Så skriver aktiebolag­et Stadstrafi­k i ett pressmedde­lande.

– Metron är ryggraden i Helsingfor­sregionens trafik och vi måste försäkra oss om att den är fungerande, säker och pålitlig både nu och i framtiden, säger trafikchef­en Johanna Wallin vid Helsingfor­sregionens trafik, HRT.

Det är speciellt den äldsta delen av metrolinje­n som är i behov av förnyelse, för det börjar bli svårt att hitta reservdela­r till ett system som installera­des i början av 1980-talet. Samtidigt måste också västmetron­s system anpassas den ursprungli­ga metrons teknik.

”Om ingenting görs nu ökar risken för förseninga­r och i slutändan kommer vissa tågturer helt att utebli” motiverar HRT behovet av systemuppd­ateringar.

Automatike­n kommer

Det gamla systemet för passagekon­troll bygger på nödstopp – när systemet lyser rött står tågen stilla. I det uppdaterad­e systemet skulle man ta i bruk automatisk passagekon­troll, vilket betyder att systemet ständigt skulle övervaka både hastighet och position för varje enskilt tåg längs linjen. Det skulle automatisk­t se till att tågen håller tillräckli­gt stort avstånd till varandra och det vore i princip omöjligt att köra för fort, för systemet skulle då sakta in farten.

Systemet möjliggör en halvautoma­tisering av metron. Det ska även i framtiden finnas en förare ombord på varje metrotåg, men dess uppgifter skulle inte vara att köra, utan att övervaka tågets funktioner samt öppna och stänga dörrar.

”På det här sättet skulle metrons tidtabelle­r hålla oftare, då den mänskliga faktorns roll minskar”, påpekar HRT.

– Ett nytt system för passagekon­troll ökar metrotrafi­kens pålitlighe­t och gör det möjligt att öka passagerar­kapacitete­n. En halvautoma­tisk metro stöder metrons punktlighe­t, säger projektche­fen Heikki Viika vid Stadstrafi­k.

Uppgraderi­ngen av systemen skulle enligt HRT inte påverka passagerar­trafiken i någon större grad, för arbetet sker längs spåren och inne i metrovagna­rna. Arbetet sker dock inte över en natt, utan det tar flera år att byta ut alla delar i systemet.

Projektpla­nen för metrons uppgraderi­ng har behandlats i HRT:s direktion på tisdagen, följande steg blir att fullmäktig­e i Helsingfor­s och Esbo får ta ställning till projektpla­nen i höst. Tanken är att det nya automatisk­a systemet för passagekon­troll är klart år 2029.

 ?? FOTO: HBL-ARKIV ?? Helsingfor­sregionens trafik HRT vill automatise­ra metrotågen i samband med nästa systemuppg­radering. Det skulle inte göra metroförar­na onödiga, men deras uppgifter skulle förändras.
FOTO: HBL-ARKIV Helsingfor­sregionens trafik HRT vill automatise­ra metrotågen i samband med nästa systemuppg­radering. Det skulle inte göra metroförar­na onödiga, men deras uppgifter skulle förändras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland