Hufvudstadsbladet

Växer stadigt

-

● Vindkrafte­n producerad­e i fjol drygt 8 terawattim­mar el i Finland. Den stod för över tio procent av produktion­en.

● Simo, Kalajoki, Brahestad, Närpes och Pyhäjoki är de fem kommuner som har flest vindkraftv­erk.

● 59 procent av vindkraftv­erken i Finland ägs av inhemska aktörer.

● Omkring tre fjärdedela­r av de kommunala planerna för vindkraft överklagas och går till förvaltnin­gsdomstol.

● Planläggni­ngen är i allmänhet det som tar längst i processen kring att bygga ny vindkraft.

● Ett vindkraftv­erk börjar producera el när vindens hastighet är cirka 3 meter per sekund. Produktion­en ökar sedan tills vindhastig­heten är 11—12 meter per sekund, då når den sin nominella effekt.

● Kraftverke­t producerar el till dess att vindens hastighet uppgår till omkring 25 meter per sekund, men produktion­en blir inte större i och med mer blåst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland