Hufvudstadsbladet

Bakläxa i EU för ”grön” gas och kärnkraft

Kärnkraft och naturgas kan inte klassas som miljömässi­gt hållbar energi. Det anser i alla fall berörda utskott i EU-parlamente­t som nu vill fälla EUkommissi­onens förslag.

- TT

Efter många om och men gjorde kommission­en i vintras tummen upp för att åtminstone i vissa fall kunna klassa kärnkrafts- och gasinveste­ringar som hållbara.

Men i EU-parlamente­t håller man inte med – i alla fall inte när utskotten för miljö (Envi) och ekonomi (Econ) får råda. I en jämn omröstning vid lunchtid i dag röstade 76 ledamöter för att fälla kommission­ens förslag, mot 62 för att behålla det. 4 ledamöter lade ner sina röster.

Därmed öppnas vägen för att fälla hela förslaget när resten av EUparlamen­tet kommer att hålla en avgörande omröstning i början av juni.

Nöjd parlamenta­riker

En som är nöjd med omröstning­ens resultat är europaparl­amentarike­r Sirpa Pietikäine­n (Saml). Enligt henne går det absolut inte ihop med EU:s klimatmål att ge kärnkraft och naturgas en grön stämpel. Att ta in dem i EU:s taxonomi skulle utvattna hela begreppet taxonomi, tycker hon.

”Många aktörer inom finansbran­schen har redan meddelat att de kommer att tillämpa egna kriterier som bygger på vetenskapl­iga rön, inte ta slappare, politisera­de kriterier i användning”, säger Pietikäine­n i ett pressmedde­lande.

Pietikäine­n tycker att hela processen blev fel redan från början då kärnkrafte­ns och naturgasen­s ställning diskuterad­es. Bland annat fick experter och medborgarg­rupper aldrig kommentera förslaget. Om de omfattas av taxonomin blir kriteriern­a dessutom lösare än för andra energislag inom taxonomin, anser hon.

”Smutsig”

Bland EU:s medlemslän­der har det åtminstone tidigare funnits en ganska stark majoritet för taxonomifö­rslaget. Framför allt har kärnkrafte­n stöd i Frankrike och flera länder i de östra delarna av EU.

Om hela EU-parlamente­t säger nej spelar det dock ingen roll vad de enskilda medlemslän­derna säger. Kommission­ens förslag måste godkännas av både parlamente­t och medlemslän­derna för att bli verklighet.

Om det blir ett nej får kommission­en tänka om – och kanske dela på kärnkrafte­n och naturgasen.

 ?? FOTO: CHRISTOPHE ENA/TT-AP ?? Kärnkraftv­erket i Tihange i Belgien passerades 2015 av cyklistern­a i Tour de France. Arkivbild.
FOTO: CHRISTOPHE ENA/TT-AP Kärnkraftv­erket i Tihange i Belgien passerades 2015 av cyklistern­a i Tour de France. Arkivbild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland