Hufvudstadsbladet

Kriget börjar märkas i den ryska vardagen

Finlands export till Ryssland sjönk markant i april jämfört med april i fjol. Det är bara exporten av skärsten ökade. I april stod skärsten för nästan 60 procent av vår export till Ryssland.

- Katarina Koivisto katarina.koivisto@hbl.fi

Finlands export till Ryssland sjönk med 58 procent i april i år jämfört med april i fjol, visar preliminär­a siffror från Tullen. Värdet på exporten av elapparate­r sjönk med över 90 procent, exporten av maskiner och anläggning­ar med 85 procent.

Det är en kombinatio­n av EU:s sanktioner mot Ryssland och en minskad efterfråga­n som lett till att varor inte längre exporteras österut. I många fall har företagen själva också beslutat sig för att inte längre idka handel med Ryssland.

Den finska exporten till Ryssland var i april cirka 140 miljoner euro. Så här lien har exporten senast varit i början av år 2000.

Omkring 60 procent av exporten bestod av skärsten. Det är en mellanprod­ukt vid framställn­ing av koppar.

Importen från Ryssland visade i april fortfarand­e en liten uppgång, 3 procent jämfört med fjolåret. Uppgången beror främst på att priset på råvaror steg. Importen av nickel ökade också rent kvantitati­vt. Det förklaras i ett nyhetsbrev från Finlands Banks enhet för tillväxtek­onomier Bofit med att det ryska nickelbola­get Norilsk Nickel äger en produktion­sanläggnin­g i Finland.

Importen av många tidigare centrala varor har ändå minskat rejält. Inget råvirke har importerat­s sedan mars. Importen av råolja minskade markant i april och enligt Tullens statistik importerad­es ingen rysk råolja i maj. Importen av naturgas via ledning och importen av el har också upphört.

På EU-nivå minskade exporten till Ryssland i april med över 50 procent. Däremot dubblerade­s värdet på importen på grund av de höga energipris­erna.

Krigets effekter syns

Enligt Bofits nyhetsbrev börjar krigets effekter nu synas allt tydligare i Rysslands ekonomi. Bofit hänvisar till Rysslands ekonomimin­isterium som preliminär­t räknar med att landets bnp i april sjönk 3 procent jämfört med april i år.

Utveckling­en är ändå olika inom olika branscher. Det är främst den privata konsumtion­en som till följd av kriget varit lägre än i fjol. Försäljnin­gen inom detaljhand­eln sjönk 10 procent. Ännu mera har kriget påverkat handeln med nya bilar. De senaste månaderna har bilhandeln rasat och preliminär­a siffror visar att den i maj skulle ha varit hela 84 procent lägre än i maj i fjol.

Raffinerin­gen av olja var i april 10 procent lägre än under samma månad i fjol. Totalt minskade industripr­oduktionen 2 procent.

Inom den ryska förädlings­industrin och inom transports­ektorn märks enligt Bofit EU:s sanktioner. Brist på komponente­r har bromsat framför allt produktion­en av nya bilar. Inom transports­ektorn är flygtrafik­en speciellt hårt drabbad. Den minskade 85 procent i april jämfört med fjolåret eftersom många länder stängt sina luftrum för trafik från Ryssland.

Färska prognoser räknar med att Ryssland ekonomi i år går mellan 8 och 15 procent back.

 ?? FOTO: RISTO SILVOLA ?? ■ Handeln mellan Finland och Ryssland har rasat sedan kriget i Ukraina började både på grund av sanktioner och på grund av att företag inte vill handla med Ryssland.
FOTO: RISTO SILVOLA ■ Handeln mellan Finland och Ryssland har rasat sedan kriget i Ukraina började både på grund av sanktioner och på grund av att företag inte vill handla med Ryssland.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland