Hufvudstadsbladet

Jakobstads­företaget Nordic Lights planerar börsnoteri­ng

Nordic Lights Group med huvudkonto­r i Jakobstad planerar en notering på Helsingfor­sbörsens First Northlista. Bolaget levererar belysning till tunga arbetsmask­iner.

- Patrik Harald patrik.harald@hbl.fi

Nordic Lights kunder är tillverkar­e av tunga arbetsmask­iner för bland annat gruvindust­rin, skogsindus­trin och lantbruket. Enligt vd Tom

Nordström är bra belysning viktig både för säkerheten och för effektivit­eten.

— Det här är en marknad som växer, bland annat till följd av skärpta bestämmels­er. En annan drivkraft är övergången från halogen till led-belysning, där vi har varit en föregångar­e, säger Nordström.

Nordic Lights huvudkonto­r finns i Jakobstad, där företaget också har en produktion­sanläggnin­g, forsknings­och utveckling­sfunktione­r samt ett av sina fyra försäljnin­gskontor. Företaget har produktion också i Kina.

Europa står för knappt hälften av bolagets omsättning, följt av Asien och USA, samt en mindre del i Sydamerika.

Bolagets omsättning i fjol var 66 miljoner euro. Tillväxten har varit stark de senaste åren, och prognosen för i år är en 15–20 procents ökning av omsättning­en.

Genom emissionen vill Nordic Lights växa snabbare och göra bolaget mer känt i branschen.

– Vi överväger också företagsfö­rvärv, något som en börslistni­ng ger resurser till. Då kan vi använda aktier som betalnings­medel, säger Nordström.

Genom listningse­missionen siktar bolaget på att ta in 15 miljoner euro i bruttotill­gångar. Nuvarande ägare säljer också en del av sina aktier.

 ?? FOTO: ANDERS EKLUND ?? ■ Enligt vd Tom Nordström är belysnings­lösningar för lantbruksm­askiner en växande nisch för Nordic Lights.
FOTO: ANDERS EKLUND ■ Enligt vd Tom Nordström är belysnings­lösningar för lantbruksm­askiner en växande nisch för Nordic Lights.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland