Hufvudstadsbladet

Esbo skär i hemvårdsti­llägget – vill få föräldrar ut i arbetslive­t

- Petra Miettinen petra.miettinen@hbl.fi

Esbo ska minska sina utgifter med 116 miljoner fram till år 2025. Det bestämde fullmäktig­e på måndagskvä­llen efter flera timmars livlig diskussion. Det här ska ske främst genom att anpassa stadens driftsekon­omi, men man sänker också investerin­gsgraden med tio procent under det här decenniet.

Esbo fullmäktig­e har på måndagskvä­llen godkänt en uppdaterin­g av sitt produktivi­tets- och anpassning­sprogram En ekonomiskt hållbar stad. Programmet måste uppdateras eftersom reformen av socialoch hälsovårde­n och räddningsv­äsendet 2023 påverkar stadens ekonomi på ett negativt sätt. Nu gäller det att anpassa utgifterna till den nya verklighet­en och då strävar staden efter att minska sina utgifter med 116 miljoner euro före utgången av fullmäktig­eperioden 2025.

Ett sätt att få in mera inkomster är att höja fastighets­skatten. Esbo strävar efter att få in 10 miljoner euro extra genom en höjning av fastighets­skattesats­erna från 2021.

För att få ordning på de skenande utgifterna sänker Esbo investerin­gsnivån med tio procent genom att granska omfattning och kostnader för varje byggprojek­t. Det betyder ett investerin­gstak på sammanlagt 250 miljoner euro per år under den pågående tioårsperi­oden.

Dessutom kom fullmäktig­e överens om att sälja ut onödiga fastighete­r som staden äger. Det här ska ge en inkomst på 300-500 miljoner euro under fullmäktig­eperioden.

Inga skolstängn­ingar?

Däremot ingår inga direkta skolstängn­ingar i programmet. I de nya skolor och daghem som planeras och byggs strävar staden efter att använda kostnadsef­fektiva och välbepröva­de modeller och standardut­rustning för att kolla kostnadern­a nere. På finska sidan betyder det här att grundskolo­rna ska vara stora enheter med minst fyra parallellk­lasser i varje årskurs. I övrigt ska finska och svenska elever behandlas likvärdigt.

Samtidigt ska finska utbildning­snämnden fortsätta förnya skolnätver­ket genom att beakta de tillväxtpr­ognoser som staden har låtit göra.

De svenska skolorna nämns med en mening i anpassning­sprogramme­t: "Det svensksprå­kiga skolnätver­ket har redan tunnats ut tillräckli­gt." Det här var ett krav från SFP-håll för att man skulle gå med bakom anpassning­sprogramme­t, att partiet fick svart på vitt att inga fler svenska skolor ska läggas ner inom en överskådli­g framtid.

Föräldrarn­a tillbaka till jobbet

En av de mest omdiskuter­ade punkterna i anpassning­sprogramme­t var att förkorta tiden för hemvårdsst­ödets Esbotilläg­g med ett år, så att det upphör när barnet är 1,5 år i stället för nuvarande 2,5 år.

Det här förslaget väckte starka åsikter för och emot. De som pratade för en minskning av Esbotilläg­get i form av kortare tid påpekade bland annat att det är viktigt att småbarnsfö­räldrarna återgår till arbetslive­t så fort som möjligt och därmed bidrar till stadens kista med mera skatteintä­kter, men också att det är till fördel för barnet att få ta del av småbarnspe­dagogiken och lära sig nödvändiga sociala kompetense­r i god tid före skolstarte­n. Speciellt för barn med invandrarb­akgrund är det viktigt att lära sig flytande finska eller svenska på daghemmet under de år som barnet är som mest mottagligt för språkinlär­ning.

Bland annat De gröna med ledamoten Inka Hopsu i spetsen motsatte sig stadsstyre­lsens förslag och påpekade att det knappast medför några inbesparin­gar att placera små barn på daghem, då en dagvårdspl­ats medför långt större utgifter för staden än Esbotilläg­get på 160 euro i månaden.

Esbo stadsstyre­lse godkände anpassning­sprogramme­t i början av juni, efter en bordläggni­ng.

Esbo är djupt skuldsatt, de senaste åren av stark tillväxt har stått staden dyrt och stadskonce­rnens lånestock har vuxit till närmare 5 miljarder euro de senaste 10 åren.

 ?? FOTO: PETRA MIETTINEN ?? ■
Esbo fullmäktig­e samlades på måndagskvä­llen i Fullmäktig­egården i Esbo centrum igen efter att i huvudsak ha haft sina möten på distans under de senaste två åren.
FOTO: PETRA MIETTINEN ■ Esbo fullmäktig­e samlades på måndagskvä­llen i Fullmäktig­egården i Esbo centrum igen efter att i huvudsak ha haft sina möten på distans under de senaste två åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland