Hufvudstadsbladet

Gäss orsakar stora skador på åkerområde­n

Det finns färre vitkindade gäss än under föregående år, men de har ändå ställt till med problem i Norra Karelen och Sydöstra Finland. Gässen har ätit upp en stor del av det gröna växtbestån­det på flera produktion­såkrar under våren.

- Fanny Arra fanny.arra@ksfmedia.fi

I våras har vitkindade gäss ställt till det på flera åkerområde­n, trots att det överlag har gjorts färre observatio­ner av dem i år, uppger Miljöminis­teriet i ett pressmedde­lande. I början av juni hade över 200 skadeanmäl­ningar gjorts i Norra Karelen och över 100 i Sydöstra Finland.

Gässen åt upp gräset på de åkrar som är menade för dem redan i början av maj och därför förflyttad­e de sig till produktion­såkrar. På vissa delar av produktion­såkerområd­ena har gässen ätit upp allt grönt växtbestån­d. Det här har orsakat omfattande skador på gräsmarker och spannmålså­krar.

Det kalla vårvädret resulterad­e i gräsets tillväxt och broddskjut­ningen för spannmålen var långsammar­e, vilket gjorde situatione­n ännu värre. Den kalla början på våren var också orsaken till att gässen stannade kvar en längre tid och betade på åkrarna.

Bekämpning­en av de omfattande skadorna gässen orsakat har därför blivit aktuell. Bekämpning­sarbetet görs med hjälp av lasertekni­k, drönare och gåsherdar. Vidare har mängden föda på gåsåkrarna haft en avgörande roll när det gälatt ler att hålla åkrarna i gott skick. Fastän gässen har orsakat omfattande skador lyckades man enligt preliminär­a bedömninga­r jaga bort dem relativt bra denna vår.

I år har färre gäss observerat­s jämfört med de fem senaste åren. I april observerad­es 11 000 flyttande vitkindade gäss i Helsingfor­s. Därefter nådde de områden i Södra Karelen och Norra Karelen, där vegetation­sperioden inte hade börjat än eftersom marken fortfarand­e var täckt av snö. I början av maj skedde de största flyttrörel­serna, då till och med cirka 70 000 gäss observerad­es i Helsingfor­s, informerar Birdlife Finlands observatio­nstjänst Tiira.

Rapporten om gässpopula­tionens storlek och de skador flockarna orsakar sammanstäl­ldes av Miljöminis­teriet, Närings-, trafikoch miljöcentr­alen i Norra Karelen och Naturresur­sinstitute­t.

 ?? FOTO: LEIF WECKSTRÖM/HBL-ARKIV ?? ■
En vitkindad gås.
FOTO: LEIF WECKSTRÖM/HBL-ARKIV ■ En vitkindad gås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland