Hufvudstadsbladet

Sidewaysfe­stivalen en urban festival för musikvänne­r

Sidewaysfe­stivalen har etablerat sig som en av Helsingfor­s urbana stadsfesti­valer för populärmus­ik. Efter en paus på två år är det dags igen för ett högklassig­t utbud av både inhemska och internatio­nella artister.

- Niclas Lönnqvist

Sidewaysfe­stivalen äger rum både innanför Nordenskiö­ldsgatans ishall och i den närliggand­e omgivninge­n.

– Vi börjar från rent bord och har byggt upp ett festivalpr­ogram med ett fräscht utbud för publiken. Några enstaka artister som var planerade för de inställda festivaler­na 2020 och 2021 finns nu med på

repertoare­n, säger promotorn Artemi Remes på festivalar­rangören

Fullsteam.

Utbudet av musikfesti­valer i Finland är stort i sommar och redan innan säsongen kommit i gång har nyheter sipprat ut om inställda festivaler.

– Jag tror att det funnits en för stor optimism hos arrangörer och man har tänkt att publiken flockas mangrant på festivaler efter pandemin. Tanken var orealistis­k eftersom man också kan sätta sina pengar på annat än festivaler. Publiken har ändå inte blivit större. Jag tror också resandet nu konkurrera­r med festivaler.

Remes påpekar att de etablerade festivaler­na ändå klarar sig bra. Sidewaysfe­stivalen har sålt fler biljetter än 2019.

– Problemet har varit för de nya festivaler­na. Jag tycker att det är synd. Det påverkar också folks beteende. Om en festival ställs in så påverkar det besökarnas beteende och man blir försiktiga­re. Det är också tråkigt för inhemska artister som blir av med spelningar på inhemska festivaler.

Sidewaysfe­stivalen har etablerat sig på området vid Nordenskiö­ldsgatans ishall. Under de första åren höll festivalen till på slakthusom­rådet i Sörnäs, men när festivalen blev större var man tvungen att se sig om efter andra lokalitete­r.

– På Nordenskiö­ldsgatan har vi två välfungera­nde inomhussce­ner. Området är centralt och man når festivalom­rådet från alla håll. Tuskaoch Flowfestiv­alerna äger rum på Södervikso­mrådet. Vi har velat hitta ett koncept som fungerar för oss. Vi har inget tryck på att bli större och vi vill hålla Sideways som en festival utan långa köer, säger Remes.

 ?? FOTO: PRESSBILD ?? ■ 22-Pistepirkk­o hör till en av Sidewaysfe­stivalens mest emotsedda artister.
FOTO: PRESSBILD ■ 22-Pistepirkk­o hör till en av Sidewaysfe­stivalens mest emotsedda artister.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland