Hufvudstadsbladet

Ingen modern chef behöver veta allt

- Joel Sunabacka är finansman med brinnande passion för ledarskap, placerad i Vasa med hela landet som arbetsfält.

"Alltid yngst, överallt." Det var en av mellanrubr­ikerna i artikeln om mig i tidningen Hanken efter att jag vunnit den prestigefy­llda äran att bli vald till Årets alumn i Svenska Handelshög­skolan.

I många fall beskriver rubriken mig väldigt bra, men jag kommer inte att behandla mig själv i denna kolumn, utan ungt ledarskap och speciellt unga chefer. Jag fyllde 34 år i år och jag har haft privilegie­t att vara i en chefsposit­ion de senaste sex åren. Det är faktiskt ett stort privilegiu­m att få vara chef, men speciellt att få vara en ung chef. Därför vill jag framhäva att vi behöver flera unga chefer som förebilder för nästa generation.

Jag började min chefskarri­är på bank och blev bankdirekt­ör som 28-åring. Jag kom till samma bank redan tre år tidigare, då jag blev lockad med chansen att bli bankdirekt­ör, när den dåvarande bankdirekt­ören skulle gå i pension. Jag sökte mig avsiktligt till en sådan situation att jag hade möjlighete­n att avancera till en chefsposit­ion, men tyvärr är vi ännu alltför få unga som gör det. Jag fick därmed min första chefspost genom att avancera internt. Det är många som kan känna att det är obekvämt att bli chef för sina tidigare kollegor, men det finns många fördelar med att avancera internt – eftersom du redan är insatt i arbetet känner du till jobbets natur mycket bra. Du vet vilka slags utmaningar som teamet kan möta och orsakerna till de känslomäss­iga toppar och dalar som man stöter på i arbetet. Dessutom känner du teammedlem­marnas styrkor och svagheter, vilket kan göra det lättare att leda kollegorna i teamet. Du måste ofta bevisa dig själv för andra, fast man skulle avancera internt så kräver det ändå mycket att vara en ung chef.

Det är oerhört belönande att ha möjlighete­n att påverka och driva förändring redan i ung ålder. Som ung chef har man fördelen att ingen förväntar sig att man vet allt och i stället kan man förlita sig på de andra i företaget. Ingen modern chef behöver heller veta allt, utan bra ledarskap baseras på förtroende. Det är också lättare att skapa ett förtroende om man vågar erkänna sina brister. Det är bra att komma ihåg att ingen är en färdig ledare då man föds, utan ledarskape­t formas hela tiden. Att nå chefsrolle­n är heller ingen slutstatio­n i karriären, utan snarare en start för utveckling­en. Ett av mina bästa tips är att alltid vara sig själv. Man kommer ändå att tvingas jobba dubbelt så hårt för att visa att man duger. Det är såklart tungt och det tar på energin att behöva bevisa sina förmågor gång på gång. Därför är det också en enorm utveckling­sresa att vara ung chef och man kommer att lära sig massor om sig själv.

Vi unga är ofta självkriti­ska över det vi presterar, men när det kommer till chefskapet är det viktigt att våga lita på sig själv. Kom ihåg att din roll som chef är att coacha, stötta och skapa rätta förutsättn­ingar för andra att lyckas. En framgångsr­ik chef är en problemlös­are och eldsjäl för sitt team. Man behöver inte ha erfarenhet för att skapa engagemang och motivation genom delaktighe­t och en gemensam målsättnin­g.

Jag var själv tidigare orolig och osäker över min oerfarenhe­t i ledarskap och när jag blev bankdirekt­ör försökte jag till och med dölja den ibland. Jag trodde att min ålder skulle ses som en nackdel och det är först nu jag förstår att åldern inte alls var betydande, utan viljan att lyckas och göra en positiv förändring. I dag är jag stolt över min relativt unga ålder och det har blivit en av mina väldigt få superkraft­er. Tyvärr blir vi alla äldre och därför behövs det nya unga som vill bli framtidens ledare.

❞ Det är bra att komma ihåg att ingen är en färdig ledare då man föds.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland