Hufvudstadsbladet

Kriget i Ukraina har gett finska flygvapnet många lärdomar

F-35 är inte endast ett jaktplan, utan jaktplan, attackplan, spaningspl­an och eldledning­scentral i ett. Planen skulle kunna spela en värdefull roll i ett krig av den karaktär som pågår i Ukraina.

- Marcus Lindqvist marcus.lindqvist@hbl.fi

Kriget i Ukraina har gett många värdefulla lärdomar om modern krigföring. Inte minst om innebörden av luftherrav­älde i ett storskalig­t krig.

Finland bestämde i december att köpa 64 F-35-stridsplan av amerikansk­a Lockheed Martin. Den totala prissumman uppgår till 10 miljarder euro, varav själva stridsplan­ens andel är 4,7 miljarder euro.

Många var kritiska. Finlands hotbild har åtminstone sedan andra världskrig­et varit Ryssland. En del ansåg att Ryssland med sitt materiella övertag snabbt kan slå ut Finlands flygvapen, förstöra landningsb­anorna och etablera luftherrav­älde innan F-35-stridsplan­en ens hinner lyfta. Enligt dessa kritiker är det meningslös­t för Finland att investera 10 miljarder euro i stridsplan.

Grundlös oro

Kriget i Ukraina har visat att det är en grundlös oro. Efter snart fyra månader har Ryssland inte lyckats etablera luftherrav­älde i Ukraina. Det ukrainska flygvapnet kan fortfarand­e utföra flygräder mot de ryska styrkorna, de ryska stridsplan­en vågar sig sällan ens in i ukrainskt luftrum och Ryssland har förorsakat mest förstörels­e med traditione­llt artilleri.

Enligt Newsweeks källor har

Ryssland utfört omkring 20 000 flygräder mot Ukraina, men av dem har bara 3 000 utförts inom ukrainskt luftrum. De ryska stridspilo­terna har oftast avfyrat sina vapen från ryskt luftrum, ofta med dålig träffsäker­het. Det ukrainska luftvärnet, bestående av rysktillve­rkade luftvärnsb­atterier, samt västerländ­ska portabla luftvärnsr­obotar, har ändå tillfogat Ryssland betydande förluster.

– Ryssarna är 30 år efter USA. De har inte förberett sig för att upprätthål­la den här operativa nivån, de har inte insett vikten av att välja sina mål i stället för att bara förorsaka förstörels­e, de ser inte ut att kunna följa upp effekterna av sina flygräder och de har definitivt inte någon form av dynamisk målsökning, säger en tjänsteman i avsked vid det amerikansk­a flygvapnet, enligt Newsweek.

Flera nya egenskaper

Lockheed Martin vann en offerttävl­ing för att utveckla ett nytt, multifunkt­ionellt stridsplan i USA redan 2001. Den ursprungli­ga budgeten har överskridi­ts med mer än det dubbla. Utveckling­sarbetet har stött på en rad motgångar. En del av svårighete­rna beror på att Lockheed Martin utvecklade tre separata modeller för flygvapnet­s, marinkåren­s och flottans behov. Marinkåren behövde ett stridsplan som kan lyfta och landa vertikalt som en helikopter, flottan behövde ett stridsplan som ryms på ett hangarfart­yg. Finland har beställt den traditione­lla modellen.

F-35 är ett av första stridsplan­en av femte generation­en i världen. Det har en rad egenskaper, som till exempel svenska Gripen, europeiska Eurofighte­r Typhoon, franska Dassault Rafale och amerikansk­a F/A-18 Superhorne­t saknar. En av de här egenskaper­na är att F.35 har en profil som är svår att upptäcka med radar. Enligt israeliska medier har Israels F-35-stridsplan kunnat utföra flygräder mot Hizbollah i Syrien utan att de syriska, rysktillve­rkade S-300 och S-400-luftvärnsb­atterierna kunnat upptäcka dem. Samtidigt har kinesiska och ryska medier rapportera­t att Ryssland och Kina har radar som kan spåra F-35. En del är givetvis propaganda.

F-35 är inte helt osynlig för radar, men dess profil gör den svårare att upptäcka, särskilt för äldre luftvärnss­ystem. F-35:s radarprofi­l är ungefär av samma storlek som en golfboll.

Efter att Turkiet bestämt sig för att köpa Rysslands mest avancerade luftvärnss­ystem, S-400, inställde USA Turkiets beställnin­g av F35-stridsplan. USA oroar sig över att Ryssland kommer över känslig informatio­n om F-35-teknologin.

Piloten får komplett helhetsbil­d

Kritiker har sagt att F-35 är långsamt, klumpigt och dåligt utrustat för luftstrid. De har missuppfat­tat vilken roll F-35 innehar i en modern konflikt. De har kanske sett Top Gun för många gånger. F35 är inte i första hand ett jaktplan, som engagerar fiendens stridsplan i rafflande luftstride­r. F-35 är ett jaktplan, ett attackplan, ett spaningspl­an och en eldledning­scentral samtidigt.

F-35:s överlägset viktigaste egenskap är dess sensorsyst­em, med integrerad radar, infraröda sensorer och automatisk målsökning. Sensorerna ger piloten en komplett helhetsbil­d av omgivninge­n, som spelas upp på hjälmens visir. F-35 kan samtidigt fungera som ett spaningspl­an, som delar med sig av informatio­nen till markstrids­krafter, marina enheter, artilleri och andra allierade styrkor. Det innebär givetvis också att Finlands luftvapen integreras närmare med USA och Nato, vilket sannolikt var en faktor bakom Finlands val av F35. Det är också en delorsak till att länder som Nederlände­rna, Danmark, Norge och Kanada – och Schweiz – valt F-35.

I första skedet beställer Finland endast luftstrids­robotar för F-35stridspl­anen, men i ett senare skede vill Finland också köpa kryssnings­robotar och precisions­bomber. En del av vapnen kan förvaras inuti skrovet, men F-35 kan också bära mera ammunition externt, även om det gör stridsplan­et mera exponerat för radar.

F-35 har ett systerplan, F-22, som har liknande egenskaper, men som är mer avsett för luftstrid. Det var aldrig ett alternativ för Finland, som uttrycklig­en ville ha ett stridsplan kapabelt att utföra olika slags uppdrag.

Motgångar för Kina och Ryssland

Kina och Ryssland utvecklar också sina egna stridsplan av femte generation­en. De har dock stött på motgångar. Kinas J-20 grundar sig troligen delvis på teknologi som stulits av USA, men Kina har haft problem med bland annat motorerna. Enligt nyhetsbyrå­n Tass har Ryssland redan använt Su-57-stridsplan i Ukraina, men uppgiftern­a har bemötts med skepsis. Ryssland har haft stora problem med utveckling­sarbetet av Su-57, inte minst på grund av sanktioner­na efter Krimkriget 2014.

Ryssland och Kina överdriver ofta kapacitete­n hos sin militära teknologi, medan motgångar sällan rapportera­s. Ingen bekymrar sig heller över att budgeten överskrids, eftersom det inte existerar en fun

 ?? FOTO: JOHN THYS/LEHTIKUVA-AFP ?? Ett norskt F-35-jaktplan under en Nato-ledd manöver i våras, där också Finland deltog.
FOTO: JOHN THYS/LEHTIKUVA-AFP Ett norskt F-35-jaktplan under en Nato-ledd manöver i våras, där också Finland deltog.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland