Hufvudstadsbladet

Dessa regler gäller i trafiken

- Källa: Vägtrafikl­ag/finlex.fi

● Ett fordon får inte stannas eller parkeras på en cykelbana eller en fortsättni­ng på en cykelbana.

● Ett motorfordo­n får, med iakttagand­e av särskild försiktigh­et, kortvarigt stannas på cykelbanan för på- eller avstigning eller för på- eller avlastning, om det inte i närheten finns någon annan för stannande lämpad plats och stannandet motiveras av tvingande skäl.

● Det stannade fordonet får inte medföra oskälig olägenhet för användning­en av gångbanan eller cykelbanan. Föraren ska då hålla sig i närheten av sitt fordon och vid behov flytta fordonet till en plats där det inte stör den övriga trafiken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland