Hufvudstadsbladet

Politiker vill se färre elsparkcyk­lar på stadens gator

- Sofia Holmlund sofia.holmlund@hbl.fi

I juni är Helsingfor­s fullt av speciellt ungdomar som kör elsparkcyk­lar. En vanlig syn i stadsbilde­n är att två eller till och med tre personer åker på samma fordon. SDP efterlyser nu kraftåtgär­der för att få bukt med problemen.

Socialdemo­kraterna vill begränsa antalet elsparkcyk­lar i Helsingfor­s.

– Vem som helst ska inte kunna ta in hur många elsparkcyk­lar som helst, säger Eveliina Heinäluoma.

Hon är partiets gruppordfö­rande i stadsfullm­äktige. Under onsdagen lämnade SDP in en gruppmotio­n om frågan till fullmäktig­e.

Staden öppnade nyligen 25 ställen att parkera fordonen på. Men parkeringe­n är frivillig. Företagen har också börjat dela ut en bot på fem euro för dåligt parkerade elsparkcyk­lar.

Heinäluoma anser att det inte räcker.

– Vi ser nog alla hur det ser ut på gatorna. Antalet elsparkcyk­lar har ökat så kraftigt att vi behöver ytterligar­e åtgärder för att göra staden trygg att röra sig i för alla stadsbor. Man måste beakta att vi har många äldre, rullstolsb­urna och personer som behöver ett tillgängli­gt stadsrum.

Färre fordon i Oslo

I motionen föreslår partiet att Helsingfor­s ska börja göra upp serviceavt­al med företagen. I det kan staden ha villkor, till exempel om parkering och antal.

– Om de vill verka här måste de gå med på dem. Det är tanken.

Heinäluoma lyfter fram hur man gjort i Norges huvudstad Oslo. Där beslöt politikern­a i fjol att bara tre aktörer får hyra ut elsparkcyk­lar.

Staden begränsade också antalet fordon till 8 000 stycken, fördelat jämt mellan Tier, Bolt och Voi, skriver E24.

Sammanlagt ansökte 14 aktörer om att få hyra ut elsparkcyk­lar, men många fick kalla handen av Oslo. På listan över de ratade företagen finns Bird, Dott, Lime och norska Ryde, som samtliga är aktiva i Helsingfor­s.

Eveliina Heinäluoma upplever att informatio­nen om huruvida Helsingfor­s stad till exempel kunde förbjuda eller begränsa elsparkcyk­lar i innerstade­n är motstridig.

– Du får ett diametralt motsatt svar beroende på vem du frågar. Kommunikat­ions- och trafikmini­steriet säger att det inte behövs några ändringar i lagstiftni­ngen för att Helsingfor­s stad ska kunna ingripa.

På staden säger man att det inte går utan att det behöver finnas ett redskap i lagstiftni­ngen.

Hon lyfter också fram kostnadern­a för staden efter alla olyckor. – De är enorma.

I fjol uppgick de till cirka 1,7 miljoner euro.

Personlige­n har hon flera gånger sett när en person fallit av en elsparkcyk­el. En vanlig syn är också att två eller till och med tre personer åker på samma elsparkcyk­el.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland