Hufvudstadsbladet

Ännu inget beslut om prästen som vägrar samarbeta med kvinnor

- Adam Stefánsson Högnäs adam.hognas@ksfmedia.fi

❞ Orsaken till att vi inte fattade beslut i dag var att vi inte hade en färdig beredning inför det här mötet Bo-Göran Åstrand

På torsdagen skulle beslutet om huruvida församling­spastorn Dennis Svenfelt förlorar sitt ämbete efter att ha vägrat samarbeta med kvinnliga präster komma. Men inget beslut fattades på domkapitle­ts möte. Mia Anderssén-Löf, som tidigare jobbat på samma församling som Svenfelt, valdes till ny stiftsdeka­n.

Borgå domkapitel har beslutat utse teologie doktor Mia AnderssénL­öf till ny stiftsdeka­n. AnderssénL­öf jobbar för tillfället som kyrkoherde i Pedersöre församling.

Under domkapitle­ts möte skulle man också ta ställning till en eventuell avkragning av församling­spastorn Dennis Svenfelt i Pedersöre, vilket HBL berättade om tidigare i veckan. Detta efter att han i oktober förra året meddelat att han inte tänker samarbeta med kvinnor i prästämbet­et.

Det var under hösten samma år som Mia Anderssén-Löf valts till kyrkoherde i samma församling.

Vid sin prästvigni­ng ett par månader tidigare hade Svenfelt lovat att samarbeta med präster av alla kön, ett måste om man ska bli prästvigd i den evangelisk-lutherska kyrkan.

Svenfelt har redan varit avstängd från ämbetet i sex månader.

Domkapitle­ts sammanträd­e på torsdagen drog ut på tiden och Svenfelts hörande pågick i drygt en och en halv timme. Men inget beslut om Svenfelts ämbete fattades.

– Orsaken till att vi inte fattade beslut i dag var att vi inte hade en färdig beredning inför det här mötet. Vi ville ta in den fakta och synpunkter som Dennis presentera­de i dag. Kollegiet fick möjlighet att ställa frågor och därför beslöt vi att sätta in ett extra möte nästa vecka, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

Åstrand säger att man under dagens sammanträd­e fick en klar bild av utveckling­en från prästvigni­ngen till i dag. Vad som sades under hörandet kan Åstrand inte kommentera så mycket ännu.

– Det blir tydligt i samband med beslutet, då kommer också grunderna för beslutet att finnas. Så mycket kan jag säga att samtalet delvis utspann sig kring det som har varit, att Dennis gav till känna en annan inställnin­g än den han hade vid prästvigni­ngen. Sedan talade vi också om hur det kan tänkas se ut inför framtiden. Det var de två perspektiv­en som vi fokuserade på i dag.

Beslutet fattas under domkapitle­ts extrainsat­ta möte nästa vecka, den 22 juni.

 ?? FOTO: KRISTOFFER ÅBERG ?? Här i domkapitle­t i Borgå skulle Pedersörep­rästen Dennis Svenfelts öde avgöras, men beslutet sköts fram till nästa vecka.
FOTO: KRISTOFFER ÅBERG Här i domkapitle­t i Borgå skulle Pedersörep­rästen Dennis Svenfelts öde avgöras, men beslutet sköts fram till nästa vecka.
 ?? FOTO: KRISTOFFER ÅBERG ?? – Vi hade ett bra samtal, jag kallar
■ det samtal, framförall­t kring frågan om samverkan med kvinnor i ämbetet som, säger Biskop Bo-Göran Åstrand
FOTO: KRISTOFFER ÅBERG – Vi hade ett bra samtal, jag kallar ■ det samtal, framförall­t kring frågan om samverkan med kvinnor i ämbetet som, säger Biskop Bo-Göran Åstrand

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland