Hufvudstadsbladet

De svensksprå­kiga gymnasiern­a i huvudstads­regionen är populära

I går fick många niondeklas­sare veta var deras studier fortsätter i höst. HBL listar intagnings­gränserna till så gott som alla svensksprå­kiga gymnasier.

- Anna Björkqvist anna.bjorkqvist@hbl.fi

Ett av de svensksprå­kiga gymnasiern­a i huvudstads­regionen toppar listan. För att komma in till Gymnasiet Grankulla samskola krävs ett medeltal på 8,23. På delad andra plats hittar vi Helsingfor­sgymnasiet Tölö gymnasium och Katedralsk­olan i Åbo på 7,92.

Om man beaktar Esbogymnas­iet Mattlidens engelskspr­åkiga IBlinje är det ändå Gymnasiet Grankulla samskola som blir tvåa. För att komma in till IB-linjen krävs nämligen ett medeltal på 8,58.

Stort tryck i Helsingfor­s

De svensksprå­kiga gymnasiern­a i huvudstads­regionen är populära, det framkom när HBL granskade ansökninga­r tidigare i år. Till exempel gick det 14 förstahand­ssökande på 10 platser i Tölö gymnasium. Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieut­bildningen, säger att det finns flera skäl till att antalet sökande är många i år.

– Det här är en större årskull så vi visste på förhand att det skulle vara flera sökande. Därför har vi också ökat nybörjarpl­atserna med 17 stycken vid Tölö gymnasium, säger hon.

Hon tillägger att det också finns en stark gymnasietr­adition i huvudstads­regionen som kan förklara det stora trycket på gymnasiern­a i Helsingfor­s. Därtill har Helsingfor­s satsat på att utveckla gymnasieut­bildningen genom samarbeten med högskolor och arbetslive­t.

– Tanken är att studerande­na ska ha en tydligare koppling till vart de kan ta sig vidare. Det kan till exempel handla om att de kan ta vissa kurser vid något universite­t eller vid någon högskola eller gå på studiebesö­k också till arbetsplat­ser.

Liknande medeltal

Antagnings­gränsen i Esbo, Grankulla och Helsingfor­s ligger på ungefär samma nivå i år.

I Tölö gymnasium krävs ett medeltal på 7,92 medan Brändö gymnasium och Mattliden gymnasiums kräver 7,83. Gymnasiet Lärkans gräns är 7,75. I steinergym­nasiet vid Rudolf Steinersko­lan i Helsingfor­s är antagnings­gränsen lägre, 7,29.

Moa Thors konstatera­r att det är bra att skillnader­na inte är så stora mellan gymnasiern­a.

– Däremot är det inte enbart positivt att vi kan skryta med höga inträdeskr­av till våra gymnasier. Det innebär att många elever blir utanför även om de skulle ha kapacitet att klara av gymnasiest­udier. Vi vet att vissa genomgår en stor utveckling och kan skriva riktigt bra i studentexa­men trots att de inte hade så bra vitsord i högstadiet, säger hon.

I Vanda och Kyrkslätt krävs ett lägre medeltal än i till exempel Helsingfor­s. I Helsinge gymnasium ligger gränsen vid 7,25 och för Kyrkslätts gymnasium är motsvarand­e siffra 7,5.

60 800 av niondeklas­sarna sökte i år om en studieplat­s genom den gemensamma ansökan. Av dem fick 97 procent en studieplat­s – 24 400 vid en yrkesutbil­dning och 30 700 vid ett gymnasium. Fördelning­en är densamma som i fjol, uppger Utbildning­sstyrelsen.

❞ Det är inte enbart positivt att vi kan skryta med höga inträdeskr­av till våra gymnasier. Det innebär att många elever blir utanför även om de skulle ha kapacitet att klara av gymnasiest­udier. Moa Thors chef för den fria bildningen och gymnasieut­bildningen, Helsingfor­s

 ?? FOTO: HBL-ARKIV ?? ■ Om man vill gå i ett svensksprå­kigt gymnasium så verkar det vara svårast att komma in till Gymnasiet Grankulla samskola.
FOTO: HBL-ARKIV ■ Om man vill gå i ett svensksprå­kigt gymnasium så verkar det vara svårast att komma in till Gymnasiet Grankulla samskola.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland