Hufvudstadsbladet

Ny utbildning ersätter tionde klass

I går fick tusentals niondeklas­sare veta var de kommer att fortsätta sina studier efter grundskola­n, men en del elever blev utan en studieplat­s. I så fall kan handledand­e utbildning­ar hjälpa elever att hitta nästa steg i deras utbildning.

- Sara Björklund sara.bjorklund@hbl.fi

Sedan läroplikte­n utvidgades i fjol har det blivit obligatori­skt för elever i grundskola­n att söka vidare till en andra stadiets utbildning. För många innebär att de börjar studera på ett gymnasium eller en yrkesskola efter grundskola­n, men vad händer med de elever som inte får en studieplat­s?

I fjol blev kring 1 500 av de som gick ut grundskola­n utan en studieplat­s. Ifall en elev har blivit utan studieplat­s, är det i främsta hand en handledare från elevens grundskola som fungerar som stöd för eleven.

– Vi elevhandle­dare får en rapport över var eleverna får plats. Om det är någon som blivit utan plats ringer vi upp dem och börjar tillsamman­s fundera på vad vi ska göra, säger Karin Ekman, elevhandle­dare vid Hoplaxskol­an.

Efter att eleven blivit kontaktad är följande steg att se ifall det finns några lediga platser som eleven fortfarand­e kan söka till.

– I Helsingfor­s handlar det i första hand om platser på yrkesutbil­dningar, men ibland kan det också finnas lediga gymnasiepl­atser. Ifall det inte finns något som passar bland de lediga platserna, kan kan det bli aktuellt med en ettårig Huxutbildn­ing.

Hux-utbildning­ar hjälper hitta studiemoti­vation

Hux, eller utbildning som handleder för examensutb­ildning, är en ny form av utbildning som ersätter det som tidigare kallas för tionde klassen. Syftet med utbildning­en är att ge de studerande de förutsättn­ingar som behövs för en gymnasieel­ler yrkesutbil­dning.

I huvudstads­regionen är det yrkesinsti­tutet Prakticum som ansvarar för Hux-utbildning­en. På utbildning­en får de studerande bland annat möjlighete­n att höja sina vitsord från grundskola­n, bekanta sig med yrkesutbil­dningar eller prova på gymnasiest­udier.

Sonja Andersson, koordinato­r för Hux-utbildning­en på Prakticum, säger att målet med Huxutbildn­ingen att den studerande hittar en examensinr­iktad utbildning som hen kommer in till och att den studerande klarar av studierna i andra stadiets utbildning. Studerande­na har också möjlighet att anpassa utbildning­en efter sina egna behov.

– Till skillnad från de utbildning­ar som Hux har ersatt, har studerande möjlighete­n att göra delvis individuel­la studieplan­er. Tanken är att möjliggöra en utbildning där vi kan tillmötesg­å ungdomarna­s individuel­la behov, säger Andersson.

Prakticum har en kontinuerl­ig ansökan till Hux-utbildning­en och erbjuder en studieplat­s för alla läroplikti­ga med grundskola­ns avgångsbet­yg och tillräckli­ga kunskaper i svenska.

Egna intressen utnyttjas under folkhögsko­leåret

I samband med läroplikte­ns reform har flera olika folkhögsko­lor startat det så kallade folkhögsko­leåret för läroplikti­ga. Folkhögsko­leåret är en ettårig utbildning som riktar sig till läroplikti­ga som nyss gått ut grundskola­n.

Likt Hux-utbildning­en är målet med folkhögsko­leåret att eleven får förbättra sina grundfärdi­gheter och hittar studiemoti­vation. På utbildning­en betonas även elevens egna intresseom­råden.

– En stor del av folkhögsko­leåret är inriktade studier där elevens egna intressen kombineras med studierna. Det kan till exempel röra sig om konst, musik eller programmer­ing, säger Tytti Pantsar, verksamhet­sledare för Finlands Folkhögsko­lförening.

I Nyland ordnas folkhögsko­leåret på svenska av Västra Nylands folkhögsko­la, Lärkkulla-stiftelsen­s folkakadem­i och Borgå folkakadem­i.

– Jag hoppas att eleverna är medvetna om folkhögsko­leåret nu när resultaten från den gemensamma ansökan kommer. Det är en viktig möjlighet för de som inte ännu har hittat en studieplat­s, säger Pantsar.

 ?? FOTO: TOR WENNSTRÖM/HBL-ARKIV ?? ■
Elevhandle­dare arbeta med både familjen och eleven för att hitta en studieplat­s.
FOTO: TOR WENNSTRÖM/HBL-ARKIV ■ Elevhandle­dare arbeta med både familjen och eleven för att hitta en studieplat­s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland