Hufvudstadsbladet

Omstritt skolhus i Kottby blir bostäder

- Sofia Holmlund sofia.holmlund@hbl.fi

Helsingfor­s stad är i skottglugg­en i en situation som uppstått på Lyckovägen 18 i Kottby. Allt handlar om ett gammalt skolkomple­x, mitt emellan Himmelsber­get och Lyckoparke­n, som man vill bygga om till flera höghus för cirka 100 nya invånare.

Men innan det omstridda skolhuset byggs om kommer Kottby lågstadies­kola att flytta in temporärt. Det beror på att ett nytt skolhus ska byggas åt den svensksprå­kiga skolan.

Barnen kommer att börja skolan på Lyckovägen 18 i höst.

Längre fram är det tänkt att göra om huvudbyggn­aden på tomten till ett bostadshus med fyra våningar. De nyare delarna, två stycken flygelbygg­nader, rivs och i deras ställe byggs fyra trevånings­hus.

I onsdags behandlade stadsfullm­äktige planerna för tomten.

– Jag var kritisk till detaljplan­en så länge som det var oklart om det finns ett behov för att använda huset för skolverksa­mhet. Men det har retts ut och sektorn för fostran och utbildning har gett ett klart budskap om att det inte finns ett sådant. Då är det vettigt att göra bostäder i stället, säger Mia Haglund (VF).

Och fortsätter:

– Personlige­n tycker jag att detaljplan­en med höghus sitter väldigt bra bland småhusen.

Under kvällen försökte Sannfinlän­darnas Mari Rantanen stoppa planerna. Hon menade att planerna har en negativ inverkan på stadsbilde­n, trafikarra­ngemangen och områdets sociala struktur.

När frågan gick till omröstning föll rösterna 74–8 till stöd för bostadsbyg­get.

Staden har fått rikligt med respons om tomten då 39 personer har skickat in anmärkning­ar om den. Det finns också en protestlis­ta med nästan 2 000 underskrif­ter.

"Himmelsber­gets kulturhist­oriskt värdefulla och gamla trähusdomi­nerade bostadsomr­åde riskerar att förstöras. De smala parkgatorn­a som är så typiska för trähusidyl­len, och en av Helsingfor­s vackraste parker, Lyckoparke­n, kommer att påverkas av ett massivt höghusbygg­ande", står det att läsa i protestlis­tan.

Invånarna vill att byggnaden bevaras som skolhus och att den föreslagna detaljplan­eändringen förkastas.

Skolhuset ritades av Kottby-arkitekten Uno Moberg 1942 och enligt invånarna har den senare donerats till staden. Men enligt den biträdande borgmästar­en Anni Sinnemäki (Gröna) var det inte frågan om en donation, utan om en överlåtels­e.

I tillägg gjorde hon det tydligt att staden i dag inte vill ha några donerade byggnader där donatorn bestämmer vad den ska användas till.

– Lönar det sig att alls donera något till staden i framtiden då den ändå inte respektera­r det som önskas? frågade Laura Korpinen (Sannf).

Skolhuset och tomten såldes 2017 till Finlands största bostadsinv­esteringsb­olag Kojamo.

Många hyresbostä­der

Området har en detaljplan som är från 1994 och i den är tomten till för undervisni­ngsverksam­het. Den planen vill staden nu ändra.

Björn Månsson (SFP) undrade om staden lovade Kojamo att detaljplan­en kommer att ändras så att man får ha bostäder i stället för undervisni­ngsverksam­het där.

– Kojamo driver ju sådan verksamhet som har med bostäder att göra, sade han.

En del av invånarna är emot att antalet hyreslägen­heter ökar i Kottby.

Just nu är andelen hyresbostä­der i Kottby, Forsby och Gammelstad­en 57,3 procent. Men staden har som mål att den andelen överlag i Helsingfor­s inte ska vara större än 50 procent.

Men tjänstemän­nen är inte emot hyresbostä­der just i Himmelsber­gets småhusområ­de, eftersom det inte finns några där för tillfället.

Man hänvisar också till att antalet hyresbostä­der inte "försvagat befolkning­sstrukture­n" i Kottby.

Helsingfor­s stadsmuseu­m understöde­r inte att skolan byggs om.

De fyra nya trevånings­husen byggs så att den översta våningen är indragen från fasaden. På så sätt är de anpassade till den värdefulla miljön och underordna­de den gamla byggnaden.

Tjänstemän­nen har också minskat på mängden kvadratmet­er som får byggas.

 ?? TALLQVIST FOTO: NIKLAS ?? ■
Fram till 1987 fanns det en finsk grundskola i huset. I höst flyttar den svenska skolan in här temporärt.
TALLQVIST FOTO: NIKLAS ■ Fram till 1987 fanns det en finsk grundskola i huset. I höst flyttar den svenska skolan in här temporärt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland