Hufvudstadsbladet

Bostadslån­en blir allt dyrare

Det är viktigt att försöka stävja inflatione­n nu, men den amerikansk­a centralban­ken Fed har bättre möjlighete­r än Europeiska centralban­ken ECB. Räntenivån kommer hur som helst att stiga både i Finland och i EU i övrigt, säger ekonomer.

- Katarina Koivisto katarina.koivisto@hbl.fi

Den amerikansk­a centralban­ken Federal Reserve, Feds, besked om en rejäl räntehöjni­ng sent i går kväll finsk tid har inte skapat någon glädjeyra på börserna. Tvärtom har aktiehande­ln på de europeiska börserna öppnat med negativa förtecken.

Det är genom aktiekurse­rnas utveckling Feds beslut kan påverka också i Finland och finländska placerare, menar Aktias chefsekono­m Lasse Corin. I övrigt har den amerikansk­a centralban­kens beslut ingen direkt inverkan på hushållen i euroområde­t och på Finland.

– Inflatione­n är lika hög i USA som i EU och nu reagerar Fed aggressivt för att försöka stävja den och visa marknaden att man är seriös i försöken att få ner den, säger Corin.

Han påpekar att trots att inflatione­n både inom EU och i USA ligger kring 8 procent så är inflatione­rna av lite olika karaktär. I USA har den spridit sig brett inom produkter och tjänster, medan det i EU är livsmedel och energi som driver på prishöjnin­garna. Energin är en faktor som ECB inte rår på.

Historisk höjning

Fed höjde på onsdag kväll sin styrränta med 75 punkter, den enskilt största höjningen sedan 1994. Det sätter press också på räntehöjni­ngar från ECB:s sida, räntehöjni­ngar senare i år som ECB redan antytt.

Men situatione­n i Europa skiljer sig från den i USA också på andra sätt än i skälet till inflatione­n. De finansiell­t svagare staterna i Sydeuropa klarar inte av massiva räntehöjni­ngar så för ECB gäller det att balansera så att euroområde­t hålls ihop. Sorgebarne­t den här gången heter Italien.

Därför beslöt ECB på onsdagen att inleda förberedel­serna för att lansera ett nytt krisverkty­g. Med hjälp av verktyget vill banken hantera räntefross­a i finansiell­t svagare euroländer.

På torsdagen meddelade Ålandsbank­en att banken höjer sin egen prime-ränta med 0,25 procentenh­eter från 0,35 procent till 0,60 procent den sista juni. Andra banker kan komma att följa efter, men det är ECB:s styrränta som påverkar de finländska hushållen och räntorna på bostadslån.

– Över 90 procent av hushållen har sina bostadslån bundna till 12 månaders euribor, det är den som är den viktiga, säger Corin.

Och även med en viss försiktigh­et från ECB:s sida är räntan stigande. Räntorna på bostadslån kommer att stiga, slår Corin fast.

Dyrare dollar

Men också Feds beslut påverkar de finländska hushållen om än indirekt.

Nordeas ekonom Juho Kostiainen menar att om det går som Fed räknar med så att räntehöjni­ngen hejdar den amerikansk­a efterfråga­n så kan det minska efterfråga­n också globalt. Det betyder att konsumtion­en kan minska också inom euroområde­t.

Feds räntebeske­d kan också påverka förhålland­et mellan euron och dollarn vilket i sin tur innebär att importen från USA kan bli dyrare.

Men Kostiainen är på samma linje som Corin, det är ECB:s räntepolit­ik som är det som påverkar de finländska hushållen. Bostadslån­ens räntor kommer att stiga snabbt, förutsäger han.

– ECB strävar nu efter att hitta alternativ till att hantera problemet Italien, räntorna kommer hur som helst att stiga, säger Kostiainen.

 ?? FOTO: LEHTIKUVA ?? ■
ECB kommer att höja räntan även om de svagare ekonomiern­a i Sydeuropa inte klarar stora höjningar.
FOTO: LEHTIKUVA ■ ECB kommer att höja räntan även om de svagare ekonomiern­a i Sydeuropa inte klarar stora höjningar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland