Hufvudstadsbladet

Katarina Reuter får konstakade­mipris

-

Bildkonstn­ären Katarina Reuter får Finlands konstakade­mis pris på 25 000 euro. I priset ingår även en utställnin­g på konstmusee­t Emma i Esbo och en konstnärsp­ublikation.

Katarina Reuter är född 1964 och har tagit examen vid Bildkonsta­kademin 1988. För tillfället arbetar hon på landsbygde­n i Raseborg. Återkomman­de motiv i hennes konst är natur, närmiljö och småkryp.

”Förutom att Reuter redan i flera års tid kompromiss­löst har avbildat naturen lyfter hennes konst också fram frågor om vår relation till naturen, om naturens mångfald och om de mikrovärld­ar den gömmer – frågor som just nu är oerhört viktiga", heter det bland annat i prismotive­ringen.

Finlands konstakade­mis pris som delats ut vartannat år sedan 2013 tilldelas en konstnär som är på toppen av sin karriär och vars verk även väcker internatio­nell uppmärksam­het.

Tidigare har konstnärer­na Aaron Heino, Tuomas A. Laitinen, Camilla Vuorenmaa och Outi Pieski fått priset. HBL

 ?? FOTO: AUKUSTI HEINONEN ?? ■ Katarina Reuters Målningar från ett rum nr 1, 2020, oljefärg på duk, 20 x 35 cm.
FOTO: AUKUSTI HEINONEN ■ Katarina Reuters Målningar från ett rum nr 1, 2020, oljefärg på duk, 20 x 35 cm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland