Hufvudstadsbladet

Verka för intakta finska skogar

-

Den finska skogsindus­trin pratar gärna om att skogen är en effektiv kolsänka, men under 2021 var Finlands markanvänd­ningssekto­r en nettokälla till koldioxid. Det är oroande att ett land med så mycket skog släpper ut mer koldioxid än vad som binds.

Forskaren Tarja Tuomainen vid Naturresur­sintitutet säger i ett pressmedde­lande att skogen som kolsänka har minskat eftersom tillväxten av trädbestån­det har avtagit och avverkning­arna har ökat.

Detta sker i en era då världen befinner sig i svårighete­r. Klimatssit­uationen förvärras, och människan kan vara på väg att möta sin största kris hittills. Och det rådande ekonomiska systemet visar ingen avgörande vilja att hitta en ny väg. The Internatio­nal Energy Agency rapportera­de i mars 2022 att koldioxidu­tsläppen nått nya rekordnivå­er, och konstatera­de att den ekonomiska återhämtni­ngen efter pandemin inte varit av det hållbara slaget.

Det mest effektiva sättet att komma till rätta med detta är att fälla mindre skog, runt om i världen; också i Finland. Dessutom är det av yttersta vikt att bevara intakta skogsområd­en, alltså skog som inte splittrats i enskilda bestånd. Skogar av detta slag är urkrafter vad gäller kolinlagri­ng, medan de också reglerar väder, bidrar till vattnets kretslopp, motverkar förödande och koldioxida­lstrande bränder, förhindrar erosion, och erbjuder ett okänt – men mycket stort – antal växter och djur livsmiljöe­r. Att låta gammal skog fortsätta agera kolsänka är billigare än att investera i teknologis­ka lösningar för att minska koldioxidu­tsläpp i Europa och USA, och bevarande av intakta skogar är betydligt billigare än att plantera nya träd (vilka dessutom löper en betydande risk att dö unga).

Alla skogar skapar biomassa med hjälp av koldioxid, men äldre och intakta skogar överträffa­r yngre skogsområd­en på alla sätt vad gäller förmågan att binda kol. Och ju frodigare den biologiska mångfalden är i dessa skogar mår, ju bättre fungerar de som kolsänka. Då det finns gott om vilda djur som äter växter trivs skogen i stort, och desto mer djuren äter, desto bättre växer det. Därför är det uppenbart att bevarande av skog inte handlar om att rädda träd – det är hela livsmiljöe­r som ska skyddas.Skogar måste tillåtas bli gamla och de måste beskyddas mot fragmenter­ing, för en fragmenter­ad skog är sämre på att fånga upp kol än en intakt skog.

Finland kan skydda republiken­s skogar på flera sätt. Bland annat går det att förändra skogars juridiska status. I Nya Zeeland, förvandlad­es 2014 Te Urewera-skogen från egendom till en enhet med samma juridiska status som en individ och ett företag. Det finns också exempel på floder som getts denna status. En del må tycka att det är märkligt att jämställa flora och fauna med människan, men mänsklighe­ten måste minnas att hennes tillvaro möjliggörs av flora och fauna.

Ytterst vilar allt liv på växtriket. Det är växtlighet­ens förmåga att förvandla sol, jord, och vatten till näringsämn­en som lägger grunden för andra livsformer på denna planet.

Med detta i åtanke är det helt logiskt att ge skogar juridiska rättighete­r. Någon kanske säger att en skog inte kan represente­ra sig själv i rätten. Kan ett spädbarn det? Att verka för att stärka skogens juridiska status är något Finland kan göra såväl nationellt som internatio­nellt.

Mellan 2000 och 2016 fragmenter­ades eller försvann tio procent av världens intakta skogar, men goda tendenser finns. År 1990 var fyra procent av jordens landområde­n skyddade. Ungefär trettio år senare var siffran drygt fyrdubblad och nådde sjutton procent. Dessutom finns det gott om nationer som verkar för att trettio procent av planetens land ska vara skyddat 2030.

Att skydda större landområde­n var USA först med (1864), och kring 1900-talets början fick idén fäste också i Ryssland. De senaste åren har parlament beskyddat enorma områden i Amazonas och Kongo, och Finland bör följa dessa exempel och säkra och skydda landets skogar.

Landets skogar har viktigare uppgifter än de som toalettpap­per och virke.

Emil Siekkinen

Lund, Sverige

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland