Hufvudstadsbladet

”Inget Natomedlem­skap för Finland och Sverige innan Sverige byter regering”

- HBL I STOCKHOLM Richard Nordgren richard.nordgren@hbl.fi

De turkiska kraven på att Finland och Sverige slutar med samröre med kurdiska partier och organisati­oner kommer inte att försvinna. – De turkiska kraven är legitima, säger Turkietexp­erten Halil Karaveli. – Turkiet har redan försinkat de båda ländernas Natoansökn­ingar, menar Paul Levin som är förestånda­re för Stockholms universite­ts institut för Turkietstu­dier.

– Fram till det svenska riksdagsva­let ser det inte ut som om det här kommer att kunna lösa sig, säger Halil Karaveli och fortsätter:

– Det har bromsat upp processen. Finland nämns ju i de turkiska uttalanden­a bara i en bisats. Hade Finland ensamt ansökt om Natomedlem­skap hade det inte blivit några problem, säger Karaveli som är verksam som seniorfors­kare vid Institutet för säkerhets- och utveckling­spolitik med speciellt inriktning på Turkiet.

Karaveli säger att Natoansökn­ingarna mycket väl kan stoppas permanent, om inte Sverige-Finland uppfyller Turkiets krav. Den turkiska presidente­n Recep Tayyip Erdoğan kan stoppa Natoansökn­ingarna.

Förra veckan krävde Erdoğan att Sverige och Finland skriftlige­n ska förbinda sig att genomföra vad han kallar ”paradigmsk­ifte mot terrorisme­n”.

Karaveli säger att Turkiet kanske kan nöja sig med ett dokument där Sverige och Finland lovar göra ändringar, å andra sidan har Ankara krävt konkret förändring­ar. I Sverige betyder det lagändring­ar.

Långt krig

Turkiet har i decennier varit i en väpnad konflikt med den kurdiska separatist­gerillan PKK. Organisati­onen är terrorstäm­plad i EU.

– I praktiken har Sverige på många sätt gett ett stöd till det kurdiska motståndet mot Turkiet.

Till exempel för att Sverige ger stöd till kurderna i Syrien som är PKK:s syriska gren. Sverige och Finland har låtit PKK och andra kurdiska organisati­oner verka fritt, samla pengar och rekrytera på sitt territoriu­m, menar Karaveli.

Orsaken till att situatione­n löses först efter valet är att den svenska regeringen inte kommer att vara tvungen att göra eftergifte­r till Amineh Kakabaveh för att kunna fortsätta regera. Kakabaveh som har kurdisk härkomst kallar Turkiet för ”PKK-ledamot”.

Eftersom mandatförd­elningen i den svenska riksdagen är så ytterst jämn så har Kakabaveh, tidigare Vänsterpar­tist och numera partilös, fått en vågmästarr­oll och kunnat kräva löften om fortsatt politiskt och finansiell­t stöd till kurdiska partier och organisati­oner. Utöver det kräver Kakabaveh att Sverige inte exporterar vapen till Turkiet, något som Turkiet har krävt att Sverige ska upphöra med.

Statsminis­ter Magdalena Andersson sa förra veckan att alla avtal med Kakabaveh tar slut till valet eftersom Kakabaveh inte ställer upp för omval i riksdagsva­let. Det innebär, enligt Andersson, att man också granskar frågan om vapenexpor­t i ljuset av Natoansöka­n.

Näst störst efter USA

– Det är ju fullständi­gt legitimt vad Turkiet säger. Man kan ju inte vara med i en militärall­ians om man stöder en blivande allierades fiender.

Att USA också stöder kurderna i Syrien har förgiftat relationen mellan Turkiet och USA, och det är en viktig bakgrund till Turkiets motstånd mot Sverige-Finland.

Man vill inte ha fler pro-kurdiska medlemmar i Nato. De kan inte få USA att göra det men man kan påverka två kandidatlä­nders politik.

– Det är framförall­t en symbolisk markering eftersom Sveriges och Finlands stöd inte drastiskt påverkar Turkiets nationella säkerhet. Därför är det något som man på politisk nivå inte kan acceptera.

USA kan knappast påverka

Att USA skulle kunna påverka Turkiet ser inte Karaveli som sannolikt. Förhålland­et mellan de två länderna är för dåligt.

– Frågan är vad USA skulle kunna lova Turkiet. Dessutom är motståndet mot Turkiet i kongressen så starkt att löften om till exempel jaktplansk­öp knappast skulle gå igenom.

– Svenska regeringen har ju visat att man är beredd att ta till vissa åtgärder. De har insett att de måste göra vissa förändring­ar, säger Karaveli.

Enligt Natochefen Jens Stoltenber­g har Sverige redan tagit två betydande steg när det gäller att skruva åt terrorlags­tiftningen och vapenexpor­ten.

Halil Karaveli påpekar att det lönar sig att ta de turkiska utfästelse­rna på allvar.

– Det är inte bara Erdoğan som försöker samla röster som många bedömare i Sverige trodde när Turkiet först kom med sina krav. Vissa av kraven kommer varken Sverige eller Finland någonsin att göra. Det gäller till exempel att utlämna personer som Turkiet anser att är terroriste­r.

Karaveli tror att det finns några frågor som inte är förhandlin­gsbara för Turkiet. Vapenembar­got måste bort. Det samma gäller stödet till kurderna i Syrien. Man måste begränsa PKK:s aktivitete­r i Sverige för att tillmötesg­å Turkiet.

Stoltenber­gs balansgång

– Jens Stoltenber­g vinnlägger sig om att ha en diplomatis­k relation med den turkiska ledningen, säger Paul Levin som är förestånda­re för

Institutet för Turkietstu­dier vid Stockholms universite­t.

Stoltenber­g tog upp den turkiska oron och kallade den legitim under Gullrandas­amtalen för en tid sedan.

Levin konstatera­r att Stoltenber­g är väldigt diplomatis­k och är en av de diplomater som går långt när det gäller att uttrycka förståelse för den turkiska positionen.

– Han går en balansgång och har en särskild roll som ledare för Nato där Turkiet ingår men inte Sverige och Finland.

Det här kan ha betydelse nu eftersom han har Ankaras förtroende vilket få andra har och därför kan agera medlare i de här förhandlin­garna.

Levin säger att när det gäller frågan om Turkiet har rätt i sina krav så undviker han att göra sig till doms.

– Det är inte riktigt min plats att säga vem som gör rätt eller fel.

Felaktiga påståenden

Han konstatera­r att vissa påståenden är rent felaktiga.

– Sverige har inte gett vapen till YPG eller PKK. Man ger inte finansiell­t stöd till sådana organisati­oner som Turkiet säger att Sverige ger. Det här är rena felaktighe­ter som florerar i turkisk media.

YPG är en kurdisk milis i norra Syrien som utgör den väpnade grenen av partiet YPD.

Levin säger att det finns en historiskt rotad rädsla för PKK, ett ”existentie­llt hot” som omfattas av det turkiska säkerhetse­tablissema­nget och delas av många i Turkiet.

– Det är rädslan för att landet ska uppdelas. Historiker brukar tala om Sevressynd­romet.

Sevresförd­raget är det kortvariga fördrag som styckade upp det osmanska riket mellan vinnarna i första världskrig­et.

Levin hänvisar också till de blodiga stridighet­er mellan kurdiska PKK och turkiska staten som har skördat tiotusenta­ls offer.

PKK-flaggan irriterar

– Turkiet ser inte med blida ögon på att PKK-flaggan kan synas på svenska torg. Även om man kan förklara det med den svenska yttrandefr­ihetslagst­iftningen så ska man också ha förståelse för att många turkar blir upprörda över det.

Att bilder på PKK-flaggan och bokstävern­a PKK förra veckan projicerad­es på Stockholms stadshus och på Globen gör inte saken bättre.

Enligt Levin kan det här leda till en uppfattnin­g att Sverige stöttar PKK.

Olika syn på kurdfrågan

Han säger att det grundlägga­nde problemet är att den turkiska staten har gjort synen på kurdfrågan som om den bara handlar om ett säkerhetsh­ot och terroristb­ekämpning.

När de fredsförha­ndlingar som fördes mellan turkiska staten och PKK bröt samman 2015 ledde det till att frågan blev militarise­rad.

– Sverige som har en stor kurdisk befolkning och där det finns starka sympatier bland många partier skiljer sig markant från den turkiska synen.

Levin menar att den svenska synen på kurdfrågan är bredare eftersom man tar upp kurdiska rättighete­r och många är kritiska till att Turkiet använder sig av terroristl­agstiftnin­g för att jaga politiska opposition­ella och representa­nter för prokurdisk­a organisati­oner som inte är terrorists­tämplade.

– Det finns en grundlägga­nde avsaknad av samsyn på kurderna som skapar spänningar, säger Levin.

Paul Levin säger att det turkiska motståndet redan har försinkat Natoproces­sen för både Finland och Sverige.

– Det här är ju en fråga som engagerar alla Natomedlem­mar som vill ha Finland och Sverige med. En utvidgning skulle ha stort värde, påpekar han.

– Därför kan det hända att andra Natoländer kan bidra med både morötter och piskor.

Levin säger sig märka en ökande irritation bland experter i andra Natoländer för att ”Turkiet saboterar” Madridmöte­t som skulle vara en uppvisning i solidarite­t och enighet gentemot Ryssland efter invasionen av Ukraina.

– Då kan man tänka sig att pressen så småningom ökar och det blir svårare för Turkiet att driva den här linjen. Den goodwill som Turkiet fick genom att sälja vapen till Ukraina och genom att stänga Bosporen för ryska örlogsfart­yg verkar vara noll i USA.

Dessutom, säger Levin, verkar det ju vara som om Erdoğan är intressera­d av en diplomatis­k konflikt. Det här är en populär fråga i Turkiet.

– Det är en fråga om ett tufft läge i förhandlin­garna.

 ?? FOTO: BJÖRN LARSSON ASK/LEHTIKUVA ?? I slutet av 1990-talet demonstrer­ade över 5 000 PKK-anhängare i Stockholm mot fängslande­t av ledaren och en av grundarna Abdullah Öcalan.
■
FOTO: BJÖRN LARSSON ASK/LEHTIKUVA I slutet av 1990-talet demonstrer­ade över 5 000 PKK-anhängare i Stockholm mot fängslande­t av ledaren och en av grundarna Abdullah Öcalan. ■
 ?? FOTO: CLÉMENT MORIN/STOCKHOLMS UNIVERSITE­T ?? Paul Levin, som är förestånda­re för institutet för Turkietstu­dier för vid Stockholms universite­t säger att Turkiets motstånd redan har försinkat Finlands och Sveriges Natoansökn­ingar.
■
FOTO: CLÉMENT MORIN/STOCKHOLMS UNIVERSITE­T Paul Levin, som är förestånda­re för institutet för Turkietstu­dier för vid Stockholms universite­t säger att Turkiets motstånd redan har försinkat Finlands och Sveriges Natoansökn­ingar. ■
 ?? FOTO: VALERIA MONGELLI/LEHTIKUVA-AFP ?? Enligt Turkietexp­erten Paul Levin är Stoltenber­g väldigt diplomatis­k och är en av de diplomater som går långt när det gäller att uttrycka förståelse för den turkiska positionen.
■
FOTO: VALERIA MONGELLI/LEHTIKUVA-AFP Enligt Turkietexp­erten Paul Levin är Stoltenber­g väldigt diplomatis­k och är en av de diplomater som går långt när det gäller att uttrycka förståelse för den turkiska positionen. ■
 ?? ??
 ?? FOTO: ADEM ALTAN/LEHTIKUVA-AFP ?? Den turkiska presidente­ns Recep Tayyip Erdogan krav när det gäller Finlands och Sveriges Natomedlem­skap kan i värsta fall leda till medlemskap­et stoppas helt.
FOTO: ADEM ALTAN/LEHTIKUVA-AFP Den turkiska presidente­ns Recep Tayyip Erdogan krav när det gäller Finlands och Sveriges Natomedlem­skap kan i värsta fall leda till medlemskap­et stoppas helt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland