Hufvudstadsbladet

Kina snuvas på historiskt miljömöte – Kanada tar över

FN:s stora miljömöte som skulle ha hållits i Kina i slutet av sommaren ska i stället hållas i Kanada i december. Flytten är ett ytterligar­e ett bakslag för det internatio­nella miljösamar­betet, som missat sina mål och som redan förlorat mycket tid.

- Anne Tarvainen Peter Buchert peter.buchert@hbl.fi

FN-konvention­en för biologisk mångfald (CBD) har precis bekräftat vad HBL kunde berätta för knappt två veckor sedan, att konvention­ens partsmöte flyttas framåt i tiden och förläggs till annan ort. Det uppger Finlands miljöminis­terium.

Mötet skulle ursprungli­gen ha hållits i Kunming i Kina hösten 2020, men flyttades fram på grund av pandemin. En första del av mötet hölls på distans förra hösten. Den andra delen, där alla de tunga politiska besluten ska tas, skulle hållas i Kunming i slutet av augusti eller början av september i år.

Värdnation­en Kina lyckades ändå aldrig slå fast något datum för den andra delen, officiellt med anledning av tunga pandemires­triktioner. För att komma vidare höll man ett förberedan­de möte i Schweiz i mars, men jobbet blev allt annat än klart. Därför ska parterna den här veckan samlas till ännu ett förberedan­de möte i Nairobi.

Hur Nairobimöt­et än faller ut står det klart att konvention­ens sekretaria­t inte hinner förbereda för de stora beslut som ska tas i höst. Därför beslutade sekretaria­tet på söndagen att flytta fram toppmötet. Det ska hållas 5–17 december. Kina är fortsatt ordförande, men mötet ska i stället hållas på sekretaria­tets huvudkonto­r i Montreal.

Det är ytterligar­e ett magplask både för det internatio­nella miljösamar­betet som minsann inte har nått några större framsteg och för Kinas redan tveksamma rykte i miljöfrågo­r. Å andra sidan underlätta­r det för att ursprungsf­olkens röster ska kunna höras. De vågar uttala sig i Kanada, men de hade kunnat råka illa ut om de hade påtalat människorä­tts- och miljöfrågo­r i Kina som inte tål regimkriti­k.

En miljon hotade arter

FN-konvention­ens mål var ursprungli­gen att världen skulle hejda förlustern­a av biologisk mångfald till 2010. Då det inte lyckades beslutade man att skjuta fram målet med tio år. År 2020 stod det klart att världen inte hade nått sina miljömål på en enda punkt, inte ens trots tio års tilläggsti­d. Tvärtom fortsätter utarmninge­n av naturen.

Över en miljon arter är utrotnings­hotade och flera ekosystem allvarligt rubbade och avskogning­en fortsätter globalt. Utarmnings­takten är så hisnande att flera forskare menar att människan driver på ett sjätte massutdöen­de av arter, delvis via klimatförä­ndringarna, delvis via expansivt och ensidigt jord- och skogsbruk och annan slags förstörels­e och degraderin­g av naturmiljö­er.

Mot den här bakgrunden fanns det förhoppnin­gar om att Kunming 2020, eller senast 2022, skulle bli den biologiska mångfalden­s motsvarigh­et till klimatröre­lsens Paris 2015. Utsikterna för ett ambitiöst och globalt miljöavtal i Montreal i december känns ändå rätt svaga.

– Det är ironiskt att pandemin har fördröjt beredninge­n av ett globalt miljöavtal i över två år, eftersom utarmninge­n av naturen uttrycklig­en är en av de grundlägga­nde orsakerna till att risken för zoonotiska pandemier ökar, säger Anne Tarvainen, programche­f vid WWF Finland.

Människans förmåga att avtala om en hållbar hantering av naturresur­ser har ett uselt facit. Enligt Internatio­nella naturvårds­unionen har 40 procent av alla inbördeskr­ig 1950–2010 handlat om naturresur­ser. Också Rysslands krig i Ukraina föranleder att flera europeiska länder kör upp kolkraftsp­roduktione­n med ödesdigra följder för både klimat och miljö.

– Vi får inte låta en enda orsak fördröja miljöavtal­sförhandli­ngarna. Vi är på väg in i en ond cirkel. Om vi inte stoppar utarmninge­n av naturen bara ökar risken för allehanda kriser, säger Tarvainen.

Ohållbar livsstil

På det förberedan­de mötet i Nairobi från tisdag till söndag leds Finlands delegation av Marina von Weissenber­g, miljöråd vid Miljöminis­teriet. Hon påpekar att förlusten av biologisk mångfald inte kan stoppas bara genom naturskydd eller restaureri­ng av naturmiljö­er.

– Den biologiska mångfalden måste integreras så att den beaktas inom alla samhällsom­råden, allt från jord- och skogsbruk, och utvinning av naturresur­ser till företagsve­rksamhet, säger hon.

Under Nairobimöt­et borde parterna enas om flera öppna frågor inför Montreal: tillräckli­g ambitionsn­ivå, finansieri­ngen av åtgärderna, hur alla länder ska nå målen och hur utveckling­en ska följas upp. Anne Tarvainen på WWF som ingår i Finlands delegation säger att nyckeln är att komma åt roten till det onda – människans ohållbara produktion och konsumtion.

– Det behövs framför allt politisk vilja att trygga naturen som utgör grunden för vår välfärd och vår ekonomi. Vi måste sikta på att det finns mer biologisk mångfald i världen år 2030 än det finns i dag.

Ett uttalat mål för Montrealmö­tet är att parterna ska komma överens om skydd av skydd av hav, markområde­n och arter, hållbart nyttjande av biologisk mångfald och naturresur­ser, rättvis fördelning av nyttorna med genetiska resurser och integratio­n av biologisk mångfald i alla delområden inom politiken och samhället.

❞ Vi får inte låta en enda orsak fördröja miljöavtal­sförhandli­ngarna. Vi är på väg in i en ond cirkel. Om vi inte stoppar utarmninge­n av naturen bara ökar risken för allehanda kriser. programche­f vid WWF Finland

❞ Den biologiska mångfalden måste integreras så att den beaktas inom alla samhällsom­råden, allt från jord- och skogsbruk, och utvinning av naturresur­ser till företagsve­rksamhet Marina von Weissenber­g miljöråd vid Miljöminis­teriet

 ?? FOTO: JOHAN ORDONEZ/LEHTIKUVA-AFP ?? Europeiska miljöaktiv­ister ska sätta upp ett staket för att filtrera bort tusentals ton plastavfal­l i floden Las Vacas i Guatemala. Avsikten är att hejda enorma mängder plastavfal­l att rinna ut i Karibiska havet varje år. Nedskräpni­ngen är bara en liten orsak till att naturens mångfald utarmas hela tiden, men den visar på ohållbar produktion och konsumtion.
■
FOTO: JOHAN ORDONEZ/LEHTIKUVA-AFP Europeiska miljöaktiv­ister ska sätta upp ett staket för att filtrera bort tusentals ton plastavfal­l i floden Las Vacas i Guatemala. Avsikten är att hejda enorma mängder plastavfal­l att rinna ut i Karibiska havet varje år. Nedskräpni­ngen är bara en liten orsak till att naturens mångfald utarmas hela tiden, men den visar på ohållbar produktion och konsumtion. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland