Hufvudstadsbladet

Ålands reservistf­örening får grönt ljus

Nygrundade föreningen Ålands reserviste­r rf. får grönt ljus också av Försvarsmi­nisteriet, som i sitt utlåtande meddelar att ministerie­t "förhåller sig positivt till ökande intresse för frivilligt försvar i hela Finland".

- Maria Gestrin-Hagner maria.gestrin-hagner@hbl.fi

Statens ämbetsverk på Åland bad i våras om utlåtanden av Utrikesmin­isteriet och Försvarsmi­nisteriet om den nya föreningen Ålands reserviste­r rf. kan beviljas tillstånd att bedriva verksamhet.

Statens ämbetsverk ville veta om fördragen om Ålands demilitari­serade status sätter käppar i hjulen för föreningen som ska höja och upprätthål­la försvarsvi­ljan och verka för en förbättrin­g av de allmänna försvarsfö­rutsättnin­garna på Åland. Dessutom ska föreningen utveckla lokal, frivillig försvarsut­bildning, enligt stadgarna.

För en dryg vecka sedan gav Utrikesmin­isteriet grönt ljus för föreningen och ansåg att den inte står i strid med konvention­erna om Ålands demilitari­serade och neutralise­rade status. Nu gör också Försvarsmi­nisteriet tummen upp för verksamhet­en.

"Konvention­erna fastställe­r begränsnin­gar för statliga aktörer och beväpnade styrkor. Det betyder att de ovannämnda konvention­erna inte tillämpas på privatpers­oner och privata föreningar om de inte har någon direkt koppling till försvarsfö­rvaltninge­n. Försvarsmi­nisteriet förhåller sig positivt till ökande intresse för frivilligt försvar i hela Finland", lyder utlåtandet som är underteckn­at av kanslichef­ens ställföret­rädare Janne Kuusela och regeringss­ekreterare, vicehärads­hövding Timo Tuurihalme.

Föreningen­s grundare Jonas Back gläds åt att Ålands reserviste­r nu har medvind. Tidigare i våras förhöll sig Ålands landskapsr­egering negativt till verksamhet­en med motivering­en att "en sådan förening har en tydlig militär koppling".

Men landskapsr­egeringen saknar beslutsrät­t i frågan.

– Vi letar nu efter mark där vi kunde bygga en skjutbana. Min förhoppnin­g är att vi ska kunna börja bygga skjutbanan redan i år och ha den klar inför nästa säsong, säger Jonas Back.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? Jonas Back, grundare av föreningen Ålands Reserviste­r rf hoppas kunna börja bygga en skjutbana redan inkommande höst för att komma i gång med skjutverks­amhet under nästa säsong.
■
FOTO: PRIVAT Jonas Back, grundare av föreningen Ålands Reserviste­r rf hoppas kunna börja bygga en skjutbana redan inkommande höst för att komma i gång med skjutverks­amhet under nästa säsong. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland