Hufvudstadsbladet

Störst brist på vårdperson­al

-

● Av alla branscher är det vårdsektor­n som lider av den största arbetskraf­tsbristen för tillfället. Det visar vårens upplaga av yrkesbarom­etern, som sammanstäl­ls regelbunde­t av arbets- och näringsbyr­åerna. Undersökni­ngen publicerad­es i april.

● De fem yrkena som det råder störst brist på är i fallande ordning närvårdare, sjukskötar­e och hälsovårda­re, specialist­er inom socialt arbete, överläkare och allmänläka­re. Dessa har också toppat listan i tidigare mätningar, men problemen har förvärrats sedan den senaste undersökni­ngen gjordes.

● Bland nykomlinga­rna på listan finns yrken inom byggoch restaurang­branschen. Antalet yrken med brist på arbetskraf­t har stigit och ligger nu på samma nivå som innan coronatide­n.

● På listan över yrken där det råder överutbud av arbetskraf­t hittas ungefär samma branscher som tidigare. Följande fem branscher ligger i topp: kontorssek­reterare, resebyråtj­änstemän, skräddare och sömmerskor, journalist­er samt ledningsoc­h avdelnings­sekreterar­e.

● Sysselsätt­ningen har ökat stadigt sedan 2015, med undantag för svackan under den första pandemitid­en. I april låg sysselsätt­ningsgrade­n bland personer mellan 15 och 64 på 73,8 procent, ungefär sju procentenh­eter högre än vid årsskiftet 2015-16.

● Däremot har antalet utförda arbetstimm­ar inte ökat i samma takt. 2021 utfördes 1,8 procent fler arbetstimm­ar i Finland än 2020, men 1,1 procent mindre än 2019.

● Arbetslösh­eten hade i april 2022 minskat med drygt 25 procent sedan året innan. Antalet långtidsar­betslösa sjunker dock inte i samma takt. Antalet som har varit arbetslösa i mer än ett år minskade med 11,7 procent från april i fjol till samma månad i år, men nivån är fortfarand­e högre än innan pandemin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland