Hufvudstadsbladet

Terrafame får utöka verksamhet­en

Terrafame har beviljats tidsbegrän­sat miljötills­tånd för gruvdrifte­n och dess utvidgning i Sotkamo. Miljötills­tåndet är i kraft till mars 2030.

- Anna Korkman

Det nya miljötills­tåndet gör det möjligt för Terrafame att öka det årliga utvinninge­n av malm och gråberg, samt att utvidga dagbrottet i Sotkamo. Samtidigt kan gruvbolage­t utöka annan form av verksamhet, som berör hanteringe­n av vattenresu­rserna i området.

Terrafame planerar bland annat att bygga en damm och delvis tömma den närbelägna sjön Salminen som förstörts på grund av gruvdrifte­n i området, för att få bort ansamlinga­r av giftiga ämnen.

Ärendet har behandlats av regionförv­altningsve­rket i Norra Finland i fem års tid. Gruvbolage­t måste ansöka om nytt miljötills­tånd före den 31 mars 2029. Att tillstånde­t är tidsbegrän­sat beror på driftsmäss­iga osäkerhete­r, bland annat beträffand­e avfalls- och vattenhant­eringen i verksamhet­en.

Terrafame och dess föregångar­e Talvivaara har länge varit omdiskuter­ade på grund av miljöskado­rna som bolagens verksamhet orsakat.

Den utökade produktion­en kommer att leda till en ökad mängd avfall och utsläpp i området. Regionförv­altningsve­rket har i sitt beslut därför fastställt flera bestämmels­er som berör begränsnin­g av utsläppen som leds till vattendrag och luften, bullerprob­lemen och produktion­s- och avfallshan­teringen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland