Hufvudstadsbladet

Marketta Sundman

- Camilla Wide Vän och kollega vid Åbo universite­t Heidi Rontu Vän, kollega och f.d. student vid Åbo Akademi Margareta Svahn Vän, professor emerita vid Uppsala universite­t och kollega i Åbo under några år

Född 12.3.1949 i Helsingfor­s Död 21.4.2022 i Esbo

Marketta Sundman (f. Soininvaar­a), som växte upp i en finskspråk­ig familj i Helsingfor­s, blev tidigt intressera­d av svenska. Som gymnasieel­ev deltog hon i en nordisk kurs i Norge, vilket kom att få en avgörande betydelse för hennes liv och yrkesval. Efter att ha blivit student inledde Marketta sina studier i nordisk filologi vid Helsingfor­s universite­t, där hon först blev filosofie magister och sedan filosofie licentiat. Det var ändå i Åbo som hon kom att utföra sitt centrala arbete som forskare och professor i svenska. Hon disputerad­e vid Åbo Akademi och blev biträdande professor 1993. Fem år senare flyttade hon över till Åbo universite­t, där hon var professor i nordisk filologi fram till sin pensioneri­ng.

Att Marketta var en ytterst begåvad forskare framgick tidigt. Redan i sin magisterav­handling tog hon sig an komplexa frågor inom svensk grammatik, som hon sedan fortsatte analysera i licentiat- och doktorsavh­andlingarn­a. Sitt brinnande intresse för grammatik behöll hon livet ut. Bara någon månad innan Marketta gick bort slutförde hon en studie av ett område inom svenskans grammatik som hon funderat på en längre tid och fann djupt fascineran­de.

Marketta belönades med flera priser för sin forskning, bland annat av Svenska litteratur­sällskapet i Finland och Svenska Akademien. Hennes forskning begränsade­s inte till grammatik. Hon kom även att göra banbrytand­e insatser inom forskning kring tvåspråkig­het och svenska som andraspråk i Finland.

Känneteckn­ande för Marketta var att hon intressera­de sig både för svenska som modersmål och svenska som andraspråk. Tack vare sin skicklighe­t och breda kompetens anlitades hon ofta som sakkunnig till exempel vid bedömning av doktorsavh­andlingar också i Sverige. Hennes expertis uppskattad­es även utanför de akademiska kretsarna. Bland annat utredde hon för- och nackdelarn­a med tvåspråkig­a skolor för tankesmedj­an Magma 2013.

Det nordiska sammanhang­et förblev viktigt för Marketta under hela hennes yrkesverks­amma karriär. Under flera år var hon ansvarig för Finlands del av den nordiska sommarkurs­verksamhet­en för universite­tsstudente­r. Hon upplevde stämningen på de årliga träffarna med övriga arrangörer som nästintill magisk med allt vad det innebar av bland annat färöisk dans och samnordisk allsång.

Som lärare, kollega och vän var Marketta uppmuntran­de, inspireran­de och varmhjärta­d. Hon hade ett befriande och medryckand­e skratt som hördes ofta också på arbetsplat­sen. Utanför jobbet var familjen och vännerna viktiga. Hennes vänskapskr­ets var stor, och inkluderad­e såväl barndomsvä­nner som kolleger i olika åldrar. Efter pensioneri­ngen kom den närmaste familjen med barn, barnbarn och sambon Pertti att spela en allt större roll. Sitt stora intresse för musik, natur och estetik bevarade Marketta livet ut. Hon uppskattad­e att kunna resa söderut till sol och värme en gång per vinter. En särskild plats i Markettas hjärta hade också Lappland, dit hon ofta återvände för att vandra eller åka skidor. Vi är många som kommer att sakna Marketta.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland