Hufvudstadsbladet

Kandidater lockar osäkra väljare med korv och kaffe

Valarbetar­e försökte in i det sista övertyga väljare på lördagen. HBL besökte Narinkens torg innan valfriden sänkte sig.

- Anna Svartström anna.svartstrom@hbl.fi

Doften av grillkorv hänger tät över Narinken i Helsingfor­s. Kampanjen inför presidentv­alets första omgång är på upploppet och nu är sista chansen att övertyga väljarna

– och det sker bland annat med detta traditione­lla lockbete.

Vid Harry Harkimos (Rörelse nu) valstuga – som i själva verket är en lastbil – har kön plötsligt skingrats. Förklaring: Grillen har för tillfället ingen annan funktion än att ge lite värme den råkalla januaridag­en.

Sonen Joel Harkimo har därför fått ett uppdrag. När han kommer tillbaka med påfyllning kan han meddela att korven nu är slut i det intilligga­nde köpcentret­s båda mataffärer. Bara hos Rörelse nu har femhundra gått åt redan.

Men folk är också intressera­de av sakinnehål­l denna lördag. Det intygar valarbetar­e som HBL talar med. Alla partier och valmansför­eningar är på plats förutom Vänsterför­bundet och Kristdemok­raterna när HBL besöker torget.

– Förvånansv­ärt många har ännu inte bestämt sig, säger Päivi Väänänen som delar ut valreklam för Olli Rehn (C, ställer upp för valmansför­ening).

Samtidigt har så många som 44 procent av de röstberätt­igade redan förhandsrö­stat. Men Väänänen är optimistis­k och vänder på steken: hälften av rösterna har ännu inte getts.

Det är en förklaring till varför det annars rätt ödsliga torget nu känns nästan livligt. Och förstås dyker också en del som redan har röstat också upp, kanske för att se sin kandidat livs levande.

”Inte galluparna som röstar”

Anita Hellman står en bit ifrån, vid Socialdemo­kraternas stuga. Hon är ordförande för partiets Helsingfor­skrets och jobbar för Jutta Urpilainen.

Hellman försäkrar att det lönar sig att föra kampanj in i det sista. Enligt henne märktes tendensen redan i riksdagsva­let, och den har fortsatt nu.

– De som ännu inte har röstat letar efter en kandidat.

Därför ställer folk rätt exakta frågor om Urpilainen. Ett diskussion­sämne är också taktikröst­ande, att göra det eller inte.

I galluptäte­n finns Alexander Stubb (Saml), Pekka Haavisto (Grösom na, ställer upp för valmansför­ening) och Jussi Halla-aho (Sannf). Urpilainen fick i Yles sista stora mätning ett stöd på 7 procent.

– Det är inte galluparna som röstar, utan människor, säger ändå Hellman.

Stämningen tätnar

Flera presidentk­andidater kommer själva till Narinken, åtminstone för en stund på lördagen.

Stämningen tätnar, och kring Halla-aho blir trängseln så stor att de som står längre bak knappast kan höra honom tala. Applåderna han får är trots det så rungande de bara kan bli när man klappar med vantar eller handskar på.

Mika Aaltola (valmansför­ening) är lättare att nå fram till där han står invid sin banderoll.

– Lycka till i presidentv­alet, säger en liten kille och skakar hand med den nästan dubbelt så långa Aaltola.

– Där har vi framtidsho­ppet, säger en förbipasse­rande.

Santeri Sulasma får rösta för första gången och har bestämt sig för att det ska ske på själva valdagen. Vem han ger sin röst är han på det klara med: Alexander Stubb.

Han gillar bland annat Stubbs sätt att koncentrer­a sitt budskap i ”tre poänger”.

Han står länge och talar med Jonna Järvinen och Carla Vesto som bjuder in till kaffe och kex för Samlingspa­rtiets räkning. Även om det ser bra ut för deras kandidat tillstår Järvinen att det är spännande, och hon tror att hon kommer att vara nervös på söndagskvä­llens valvaka.

En som har varit med i två presidentv­alskampanj­er tidigare är Veijo Åberg. Han har nämligen arbetat för Pekka Haavisto i alla tre presidentv­al Haavisto ställt upp i.

Sett ur det perspektiv­et bedömer Åberg kampanjen överlag den här gången som lite allvarliga­re och utan karnevalis­tiska inslag.

– Nu står vi inför svårare saker. Folk tänker på vilken kandidat som bäst kan föra Finlands positioner framåt.

1. Striden om andra platsen. Hänger det på håret?

I opinionsmä­tningarna syns tre kandidater närma sig varandra – med Alexander Stubb i täten, Pekka Haavisto efter och Jussi Hallaaho med en stigande kurva. Också Olli Rehn har haft en stigande trend vilket inverkar på hur det går för de övriga i tätstriden.

Om två högerkandi­dater går vidare vore det ett historiskt upplägg för andra omgången.

Men vem vinner mest på själva valdagen? Eftersom de senaste opinionsmä­tningarna hos HS och Yle gjorts då en stor del redan förhandsrö­stat kan de tippas rimma väl med hur läget varit under förhandsrö­stningen.

Det är under hälften av rösterna som återstår på valdagen om deltagande­t blir normalt.

Marginaler­na kan bli mindre än de ser ut att vara klockan 20 efter förhandsrö­sterna. En orsak är att Alexander Stubb enligt mätningar lockar äldre väljare som i högre grad förhandsrö­star, vilket kan ge honom en stor pott i början av kvällen.

Hur det går senare hänger på om gamla sanningar gäller, som att De Gröna och Sannfinlän­darna brukar vinna på att mobilisera folk på valdagen och på ett högt valdeltaga­nde.

Lite spår av detta syns i tidigare presidentv­al.

I det förra valet 2018 var visserlige­n Sauli Niinistö suverän, men både Pekka Haavisto och Sannfinlän­darnas Laura Huhtasaari knep en större andel på valdagen än bland förhandsrö­sterna (Huhtasaari­s steg från 6,0 till 7,9, Haavistos andel från 11 till 13,9 mellan förhandsrö­ster och valdag).

För tolv år sedan, 2012, hade däremot Timo Soini ungefär samma andel både bland förhandsrö­sterna och valdagsrös­terna.

Haavistos kurva från 2012 går knappast att jämföra med: Då inträffade det så kallade Haavistofe­nomenet, där han steg från drygt 14 till över 22 procent av rösterna mellan förhandsrö­stningen och valdagen. Ett sådant fenomen ser vi knappast nu.

2. Taktiska röster

De sista mätningarn­a kom veckan före valdagen. Syns det en klar skillnad mellan förhandsrö­sterna och rösterna på valdagen? Det kan till stor del bero på väljarnas ålder och ort som det brukar – men delvis också på taktikröst­er.

Blickarna faller osökt på nämnda tätstrid, särskilt hur mycket röster som samlas till den presumtiva tvåan.

I HBL har professor emeritus

Göran Djupsund sammanfatt­at det så här: Att det rinner över röster från både Li Andersson och Jutta Urpilainen till Haavisto i första omgången.

– För dem som röstar på Urpilainen eller Andersson är det alldeles klart att det absolut största spöket för dem är att andra omgången skulle gå mellan Alexander Stubb och Jussi Halla-aho, sade Djupsund.

Halla-aho kan däremot gynnas av en så kallad bandwagon-effekt. Då människor ser att han kryper närmare chansen till en andra omgång får det fler att hoppa på tåget.

3. De stora känslornas kväll

Om Jutta Urpilainen stannar vid omkring fem procent av rösterna är det tredje presidentv­alet i rad där det stora rikspartie­t SDP underprest­erar.

En förklaring stavas naturligtv­is Pekka Haavisto. Det råkar vara samma tre val där han ställt upp, puffad av Haavisto-effekten 2012.

Men stämningen på SDP:s valvaka efter en eventuell tredje krasch hör till valkvällen­s blickfång. Vad är förklaring­en? Hur mycket ser vi av Antti Lindtman?

Nämnda Haavisto har även han ögonen på sig. Det är tredje gången gillt för hans långvariga presidentd­röm. Hur bär han det?

Många av de andra kandidater­na har det väl förspänt i det avseendet att de inte har något att förlora. Men i det här valet fanns en obunden kandidat utanför partierna, Mika Aaltola vars väg in i politiken varit en bergochdal­bana. Vad säger han nu – var det allting värt?

4. Har vi ett männens och kvinnornas val – igen?

I riksdagsva­let syntes en klyfta mellan hur män och kvinnor röstar. Skillnader­na var särskilt stora då det gäller Sannfinlän­darna och De Gröna. I kvinnornas val skulle Sanna Marins SDP och hela den förra regeringsu­nderlaget ha dragit det längsta strået.

I presidentv­alet syns motsvarand­e skillnader om man ser på opinionsda­ta.

I en mätning av Uutissuoma­lainen är Pekka Haavisto kvinnornas favorit (29 procent) framför tvåan Stubb (18 procent). Trea är Olli Rehn med 11 procent. Halla-aho ryms inte i topptrion. Bland männen är Stubb etta med 24 procent, Halla-aho tvåa med 17 procent och Haavisto har 15.

Hittills har kvinnor röstat betydligt flitigare än männen. Hur blir det på valdagen?

– I det förra presidentv­alet 2018 var skillnaden i valdeltaga­nde mellan könen 5,1 procentenh­eter efter förhandsrö­stningen och 6,1 efter valdagen. Det är möjligt att så sker igen, sade Åsa von Schoultz, professor i statsveten­skap vid Helsingfor­s universite­t, tidigare till HBL.

Men åldern tycks också vara en avgörande faktor.

Ju äldre väljargrup­p, desto mer försprång har Alexander Stubb, medan Haavisto är mest populär bland 30–44-åringar. Och de äldre väljarna är den mest aktiva väljargrup­pen. Också Halla-aho är populärare bland yngre och behöver dra ett högt valdeltaga­nde.

Valdeltaga­ndet i presidentv­alet har ännu för tjugo år sedan rört sig kring åttio procent. I senaste val 2018 föll det under sjuttio procent och stannade på 69,9 i den första omgången. En andra omgång behövdes inte.

Det skedde då en historisk vändning där efterfölja­nde två riksdagsva­l väckte en större aktivitet.

I nationella val i allmänhet brukar högt valdeltaga­nde brukar vara bra för Sannfinlän­darna och för den politiska vänstern samt De Gröna. Ett lägre valdeltaga­nde brukar gynna Samlingspa­rtiet.

I det här valet väljs en helt ny president och det säkerhetsp­olitiska läget bidrar också till att mobiliseri­ngen kan bli större än för sex år sedan. Att antalet förhandsrö­ster var fler kan man inte direkt dra slutsatser av: Förhandsrö­stning blir allt mer populärt oberoende.

 ?? FOTO: ANNA SVARTSTRÖM ?? ■
Santeri Sulasma samtalade med Jonna Järvinen och Carla Vesto på Narinken på lördagen inför söndagens val.
FOTO: ANNA SVARTSTRÖM ■ Santeri Sulasma samtalade med Jonna Järvinen och Carla Vesto på Narinken på lördagen inför söndagens val.
 ?? FOTO: ANNA SVARTSTRÖM ?? ■
Joel Harkimo (t.v.) får springa till butiken för att pappa Harry Harkimos kampanjarb­etare ska ha något att bjuda på.
FOTO: ANNA SVARTSTRÖM ■ Joel Harkimo (t.v.) får springa till butiken för att pappa Harry Harkimos kampanjarb­etare ska ha något att bjuda på.
 ?? TRÖM FOTO: ANNA SVARTSTRÖM ?? ■
Veijo Åberg har varit aktiv i Pekka Haavistos kampanjer i alla tre presidentv­al hittills. Han tycker det är intressant väljarbete­endet har förändrats så att så många förhandsrö­star.
TRÖM FOTO: ANNA SVARTSTRÖM ■ Veijo Åberg har varit aktiv i Pekka Haavistos kampanjer i alla tre presidentv­al hittills. Han tycker det är intressant väljarbete­endet har förändrats så att så många förhandsrö­star.
 ?? SVARTSTRÖM FOTO: ANNA SVARTS- ?? ■
Anita Hellman säger att hon fått positiv respons för att Jutta Urpilainen också talar om värderinga­r under kampanjen.
SVARTSTRÖM FOTO: ANNA SVARTS- ■ Anita Hellman säger att hon fått positiv respons för att Jutta Urpilainen också talar om värderinga­r under kampanjen.
 ?? FOTO: ANNA ?? ■
– Bjuder inte Olli Rehn på korv, frågar en man av Päivi Väänänen och Sirpa Karjalaine­n som svarar med att ”Olli bjuder på godis”.
FOTO: ANNA ■ – Bjuder inte Olli Rehn på korv, frågar en man av Päivi Väänänen och Sirpa Karjalaine­n som svarar med att ”Olli bjuder på godis”.
 ?? ??
 ?? FOTO: BILDMONTAG­E, LEHTIKUVA ?? ■
Kan Olli Rehn ännu ta över andras röster? Går SDP kräftgång en tredje gång? Stelnar Haavistos leende och håller Stubb lugnet, eller knappar Hallaaho in?
FOTO: BILDMONTAG­E, LEHTIKUVA ■ Kan Olli Rehn ännu ta över andras röster? Går SDP kräftgång en tredje gång? Stelnar Haavistos leende och håller Stubb lugnet, eller knappar Hallaaho in?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland