Hufvudstadsbladet

Notan för nya museet: 150 miljoner euro

Finlands nya museum för arkitektur och design ska inte ”bara” vara ett museum. Nu slussas projektet vidare.

- Jonas Forsbacka jonas.forsbacka@hbl.fi

Om sex år slår det nya Arkitektur­och designmuse­et upp dörrarna för allmänhete­n i Helsingfor­s. Det är åtminstone tanken enligt den projektpla­n som tagits fram av Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuse­um under de senaste två åren.

Projektet behandlas av Helsingfor­s stadsstyre­lse på måndag. Därefter går ärendet vidare till stadsfullm­äktige den 14 februari.

– Det här är ett viktigt projekt för staden eftersom det bidrar till utveckling­en av området kring Södra hamnen, och ökar livskrafte­n i centrum överlag, säger Kaarina Gould, vd för Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuse­um.

Miljonbudg­et

Det nybyggda museet ska byggas i Magasinkva­rteret i Södra hamnen i Helsingfor­s, med en rumsareal på 9 000 kvadratmet­er.

Staten har i december i fjol förbundit sig att delta i finansieri­ngen med 60 miljoner euro, och ytterligar­e 60 miljoner euro ska Helsingfor­s stad stå för. Utöver det har fyra stiftelser gått samman för att bidra med 30 miljoner euro, vilket gör att budgeten enligt de nuvarande planerna landar på sammanlagt 150 miljoner euro.

Det kan jämföras med exempelvis uppförande­t av Musikhuset, som kostade knappt 200 miljoner när det stod färdigt 2011, eller Amos Rex, vars budget gick på 50 miljoner euro 2018.

I projektpla­nen står det att verksamhet­en för det nya museet ska gå runt med en ”exceptione­llt stor egenfinans­iering”. Gould förklarar att det innebär att den offentliga finansieri­ngen ska vara mindre än den vanligtvis varit vid museer. Och att en betydande del av den totala omsättning­en ska inbringas via stödtjänst­er som kaféer, restaurang­er och butiker.

– Vi ser en stor potential i att kunna locka olika slags besökare till museet, också för att träffas över ett glas eller en kopp kaffe.

Gould jämför med hur Centrumbib­lioteket Ode lyckats förändra idén om vad ett bibliotek är, och säger att målet för det nya arkitektur­och designmuse­et är att bredda uppfattnin­gen om vad ett museum kan vara.

I projektpla­nen står det att museet ska ha en stark tvåspråkig identitet och nordisk profil. Vad betyder det i praktiken?

– Vi ser museet som en del av en nordisk kontext, och det kommer säkert synas tydligt i museets program att vi är en del av en nordisk tradition och framtid. För en sådan här institutio­n är det en självklarh­et att verksamhet­en också ska erbjudas på svenska.

Juha Lemström har utnämnts till ordförande för Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuse­um. Han ledde även byggandet av Musikhuset i Helsingfor­s.

❞ Vi ser en stor potential i att kunna locka olika slags besökare till museet, också för att träffas över ett glas eller en kopp kaffe.

Kaarina Gould

vd för Stiftelsen Finlands arkitektur­och designmuse­um

 ?? FOTO: SAMI SAASTAMOIN­EN ?? ■
För tillfället finns en bilparkeri­ng där det nya museet kommer byggas i Södra hamnen.
FOTO: SAMI SAASTAMOIN­EN ■ För tillfället finns en bilparkeri­ng där det nya museet kommer byggas i Södra hamnen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland