Hufvudstadsbladet

Viking Sundström

- Leif Wikström Barndomsvä­n

Född: 2.5.1939 i Sibbo Död: 10.11.2023 i Sibbo

Kommunalrå­det Viking ”Viku” Sundström lämnade det jordiska livet vid 84 års ålder, den 10 november. Han verkade som kommundire­ktör i Sibbo samt som förbundsju­rist och biträdande direktör vid Finlands svenska kommunförb­und.

Viking Sundström föddes i Sibbo. Han studerade juridik vid Helsingfor­s universite­t. Från 1968 fram till 1989 stod han för framgångsr­ika insatser i Finlands svenska kommunförb­und. Dåvarande förbundsdi­rektör Jacob Söderman, som jobbade parallellt med den populära Sibbobon, betecknar Viku som en ytterst skicklig jurist och vicehärads­hövding. Också de övriga arbetskamr­aterna öser beröm över honom. Förutom stor kunnighet var han alltid på gott humör, humoristis­k, hjälpsam och optimistis­k.

Genom sitt diplomatis­ka sätt och sin förmåga att samarbeta, försökte han alltid lösa problem på ett sätt som tillfredss­tällde alla parter. Således var det ingen tillfällig­het att han blev vald till kommundire­ktör i Sibbo år 1989, endast några dagar innan fyllde 50 år. Det fanns efterfråga­n på nytänkande såväl inom SFP som i de andra partierna. Viku hade de egenskaper man var ute efter och han hade ett starkt stöd utöver partigräns­erna.

Innan han blev kommundire­ktör verkade han som ordförande för Sibbo fullmäktig­e under åren 1973– 1989. Han hade även andra förtroende­uppdrag, bland dessa kan nämnas medlemskap­en i Hucs styrelse samt Ekokems och försäkring­sbolaget Svensk-Finlands förvaltnin­gsråd. Han hade även flera förtroende­poster inom Andelsbank­en, vilka låg honom särskilt varmt om hjärtat.

Viku var en modern ledare med ett liberalt tankesätt. Som kommundire­ktör var han mån om att Sibbo skulle vara en trivsam kommun för alla invånare. Samtidigt fortsatte utveckling­en i form av en stark tillväxt med stor inflyttnin­g och nya företag i rask takt. Främjandet av det nordiska samarbetet genom vänorterna var viktigt för honom och han inledde även vänortssam­arbetet med Kuusalu i Estland. År 2000 förlänades Viking Sundström titeln kommunalrå­d. Han gick i pension från posten som kommundire­ktör år 2002.

Ända sedan barnsben var Viku intressera­d av idrott. Han var en skicklig fotbollssp­elare och var med om att bilda Ådalens IF, som idag är känt för sin innebandyv­erksamhet. Fritiden spenderade han gärna på familjens sommarstäl­le i Pellinge skärgård, varifrån hans mor var hemma.

Viku och hans hustru Tuula samt deras två barn levde ett kärleksful­lt liv på Kavals gård i det unika kulturland­skapet med ådalen som extra dekorativ inramning. Därtill kan fogas fyra barnbarn, som sörjer efter godhjärtad­e Mofa och Fafa.

Viku hade en ovanligt stor vänskapsoc­h bekantskap­skrets. Underteckn­ad hade förmånen att växa upp på Kavals under de första fjorton åren. Min familj bodde i den lilla röda stugan som ligger strax intill karaktärsb­yggnaden, och jag träffade Viku nästan dagligen. Man kan säga att det skedde en förbrödrin­g mellan oss under de fina åren på Kavals.

Saknaden efter Viku är oerhört stor i alla läger.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland