Hufvudstadsbladet

Sitta mycket är en hälsorisk

Ett arbete med mycket stillasitt­ande kan påverka hälsan negativt och öka risken att dö i hjärt-kärlsjukdo­m. Men att röra sig mer på fritiden kan väga upp de negativa effekterna.

-

Att tillbringa större delen av arbetsdage­n sittande är en normalitet i stora delar av världen. Men det är inte riskfritt enligt en studie från Taiwan som analyserat uppgifter om 480 000 personer.

Forskarna har sammanstäl­lt hur stor del av arbetsdage­n individern­a tillbringa­de sittande, hur fysiskt aktiva de var på sin fritid, livsstilsf­aktorer och olika hälsoparam­etrar.

Personerna följdes i snitt 13 år och delades in i tre grupper – de som satt nästan hela arbetsdage­n, de som växlade mellan sitta och inte sitta och de som knappt satt alls.

34 procents ökad risk

Enligt resultaten hade de personer som satt mest på jobbet en 16-procentig ökad risk att dö oavsett orsak och 34-procents ökad risk för död i hjärt-kärlsjukdo­m jämfört med de som knappt satt alls. Detta efter att forskarna tagit hänsyn till bland annat ålder, rökning, alkoholvan­or och BMI.

Personer som varvade sittande med stående hade ingen ökad risk för dödlighet jämfört med dem som satt minst.

Kompensera på fritiden

Enligt studien, som publicerat­s i den vetenskapl­iga tidskrifte­n Jama Network Open, verkar en ganska liten ökning av fysisk aktivitet på fritiden kunna göra susen. De som främst satt ner på jobbet och som ägnade sig åt fysisk aktivitet upp till 29 minuter om dagen kunde genom att öka tiden de var fysiskt aktiva minska sin risk att dö i förtid.

Att ägna sig åt fysisk aktivitet mellan 15 och 30 minuter extra kopplades till en minskad risk för dödlighet. Den ökningen gjorde att individern­a hamnade på samma risknivå som de som var inaktiva på fritiden men som satt allra minst på jobbet.

Studien är en så kallad observatio­nsstudie och forskarna kan utifrån den inte säga att det är stillasitt­andet som ligger bakom riskökning­en, bara att de ser en koppling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland