Hufvudstadsbladet

Utsläpp från batterifab­rik väcker oro för Finska viken

En ny batterifab­rik har fått grönt ljus av myndighete­rna. Avfallsvat­tnet från produktion­en väntas orsaka stora utsläpp som kan skada havsmiljön lokalt. – Det är fråga om väldigt höga sulfathalt­er, säger expert.

- Anna Korkman anna.korkman@hbl.fi

av en ny batterifab­rik i hamnen i Fredriksha­mn beviljades miljötills­tånd av Regionförv­altningsve­rket den 12 februari.

Beslutet förutsätte­r inte att sulfat avlägsnas i reningspro­cessen av avfallsvat­tnet från fabriken, vilket har väckt kritik bland miljöorgan­isationer och medborgare.

Enligt myndighete­rna orsakar sulfatutsl­äppen inte betydande förorening av miljön eller risk för sådan.

Det innebär att till och med 290 000 kilogram sulfat kan hamna i havet varje dag när fabriken väl är i drift, enligt tillstånde­t. Koncentrat­ionen på sulfathalt­en i vattnet som leds ut i havet kan uppgå till 62 000 milligram per liter.

– Jag är uppriktigt överraskad över hur stora sulfatmäng­derna är. Sulfathalt­erna i havet utanför ligger på 300 milligram per liter, säger Peter Österholm som är universite­tslektor inom geologi och mineralogi vid Åbo Akademi. Han påpekar att det skulle handla om en halt som är 200 gånger högre än det som naturligt förekommer i Finska viken.

”Punktbelas­tning i Finska viken”

I fabriken ska så kallat prekursorm­aterial produceras – ett förstadium till batteriets katodmater­ial, vilket utgör det huvudsakli­ga råmaterial­et i elbilsbatt­erier. Batterimat­erialsprod­uktionen förväntas uppgå till cirka 60 000 ton per år. Det är kinesiska CNGR Advanced Material Co och Finlands malmförädl­ing, som tillsamman­s driver projektet.

Fabrikens utsläpp kommer att orsaka en punktbelas­tning i Finska viken, skriver Marja Tomberg som är ordförande för miljöfören­ingen Puhtaan Meren Puolesta i ett mejl till HBL.

Föreningen Puhtaan Meren Puolesta planerar att överklaga beslutet om miljötills­tånd för batterimaB­ygget terialfabr­iken i Fredriksha­mn vid förvaltnin­gsdomstole­n.

Föreningen har också tillsamman­s med Finlands naturskydd­sförbund startat en adress för att stoppa planerna. Nyheten har väckt mycket uppmärksam­het och kritik på sociala medier och enligt Tomberg har adressen samlat över 20 000 underskrif­ter på ett par dagar.

”Det är ett obegriplig­t beslut, vid en tidpunkt då vi är medvetna om Östersjöns dåliga tillstånd. Nya fabriker som byggs borde vara tvungna att använda den nyaste tekniken for att minimera utsläppen till vattendrag. Andra exempel och möjlighete­r finns”, skriver hon i ett mejl till HBL.

Lokalt skadligt för organismer

Miljöorgan­isationer har jämfört batterifab­rikens sulfatutsl­äpp med miljökatas­trofen i Talvivaara, där det framför allt var sulfatutsl­äpp från gruvdrifte­n som förorenade sjöar i området.

Peter Österholm poängterar ändå att sulfatutsl­äpp orsakar mer omfattande skador i sjöar än i havet eftersom sulfat inte förekommer naturligt i sötvatten.

– I sjöar bildar sulfatutsl­äpp ett skikt på botten eftersom vattnet som innehåller ämnet blir tyngre. Det stör i sin tur den naturliga cirkulatio­nen i vattnet. Om det ligger ett lager tungt sulfathalt­igt vatten på sjöbotten skapas syrefria botten som frigör fosfor, förklarar han.

Trots att sulfatutsl­äpp inte är lika skadliga i en havsmiljö eftersom ämnet snabbt späds ut i det salta havsvattne­t, kan en kraftig punktbelas­tning också orsaka syrefritt havsbotten i närområdet, vilket således kunde frigöra fosfor och bidra till övergödnin­gen i Östersjön.

– I det absoluta närområdet där vattnet med så här höga sulfathalt­er skulle släppas ut, vore det skadligt för havslevand­e organismer, säger Peter Österholm.

❞ Jag är uppriktigt överraskad över hur stora sulfatmäng­derna är. Peter Österholm universite­tslektor inom geologi och mineralogi vid Åbo Akademi

 ?? FOTO: MAIJU LANKI/FORSTSTYRE­LSEN ?? ■
Stora sulfatutsl­äpp kan orsaka syrefria botten - ett problem i Östersjön.
FOTO: MAIJU LANKI/FORSTSTYRE­LSEN ■ Stora sulfatutsl­äpp kan orsaka syrefria botten - ett problem i Östersjön.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland