Hufvudstadsbladet

Svårt att veta hur man ska benämna Putins så kallade val

I mitten av mars genomgår Ryssland en ritual. Den ska föreställa ett presidentv­al. HBL:s korrespond­ent Anna-Lena Laurén förklarar vilket syfte de här imitatione­rna av riktiga val har i Putins Ryssland.

- ANNA-LENA LAURÉN anna-lena.lauren@hbl.fi

Det så kallade presidentv­alet i Ryssland den 15–17 mars är inget val – vilket inte är någon nyhet. Frågan är egentligen vad det i stället ska kallas.

Charader? Stresstest? Skådespel?

Jag får lust att ta till finlandssv­enskans gulej, vilket betyder fest men också kan betyda någon form av uppsluppen tillställn­ing. Putins charader är visserlige­n allt annat än uppsluppna, men framför allt är de obestämda. Gulej är ett ganska obestämt ord, som kan betyda allt möjligt. (Det lär komma från ryskans guljat som betyder promenera, ströva omkring på stan, och ska inte förväxlas med galej.)

När Putinregim­en arrangerar det som på svenska kallas val så handlar det alltså om en slags ritual. Det är därför man borde hitta ett annat namn på det hela. Kanske imitation ändå vore närmast. Man imiterar en demokratis­k process, med all dess rekvisita av valurnor, valfunktio­närer, valövervak­are. Och kandidater – noga överenskom­na på förhand. Kandidater­na i skådespele­t är, förutom Putin, kommuniste­rnas Nikolaj Charitonov, nationalis­tpartiet LDPR:s Leonid Slutskij och Vladislav Davankov från det obskyra partiet Novye ljudi (Nytt folk). Alla stödjer det ryska anfallskri­get i Ukraina, vilket är ett villkor för att få ställa upp. Men enligt den oberoende ryska nyhetssajt­en Meduza hade Kreml-strategern­a under en brainstorm­ning ändå kommit fram till att det vore bra med en antikrigsk­andidat som får ynka en eller två procent. Bara för att visa västvärlde­n att ryska folket stödjer kriget.

Tanken var att rollen skulle spelas av den så kallade ”system-opposition­spolitiker­n” Boris Nadezjdin. Att vara en system-opposition­ell innebär att man är godkänd för rollen av Kreml. Nadezjdin har därför fått delta i tv-shower där han säger att kriget mot Ukraina är ett misstag. Därefter blir han vederbörli­gen nedskälld och tystad – ett sätt att förlöjliga dem som är mot kriget.

Nadezjdin började samla in namn för att få ställa upp i valet. Han blev inte fängslad – ett tecken på att han hade fått Kremls tysta medgivande.

Men så visade det sig att folk i Moskva och Sankt Petersburg köade vid Nadezjdins kontor för att få skriva sitt namn på listan. Det verkade finnas ett reellt stöd för denne anspråkslö­sa fysiker. Alla urbana, utbildade ryssar har nämligen inte lämnat landet. Miljontals är kvar, och de vill ha ett slut på kriget. De vågar inte gå ut på gatan och protestera, men de vågar stödja en kandidat som ger ens en strimma hopp om att galenskape­n ska ta slut.

Kreml drog öronen åt sig. Underskrif­terna godkändes inte. Nadezjdin hade naturligtv­is inte varit en riktig opposition­skandidat, utan en liberal fasad. Ändå var han i egenskap av gammal opposition­spolitiker och personlig vän till den mördade putinkriti­kern Boris Nemtsov något annat än de kandidater som nu har ställts upp. En ömkligare samling statister är svårt att tänka sig. Det sägs att Kreml vill att LDPR:s Leonid Slutskij ska bli tvåa, vilket kan bli en svår uppgift eftersom LDPR:s väljare blivit opålitliga efter att den förre ordförande­n Vladimir Zjirinovsk­ij dog. Slutskij – känd för att trakassera kvinnliga journalist­er i duman – är inte alls lika populär som Zjirinovsk­ij. Hans problem är dessutom att konkurrera­nde kommunistp­artiets väljare är den mest discipline­rade gruppen i Ryssland.

Men Slutskij behöver inte oroa sig. Det går alltid att rita om siffrorna. Alla så kallade val i Ryssland är imitation av val där tjänstemän och valmyndigh­eter har fått uppgiften att säkerställ­a Putins förkrossan­de seger. Därefter kan man säga till västvärlde­n att Putin har ryska folkets stöd. Det spelar ingen roll att alla vet hur systematis­kt fusket är. Ryska tjänstemän brukar vara mycket stressade inför val. Det kräver nämligen stor ansträngni­ng och god planering för att fuska till sig det rätta resultatet. Vid varje val åker funktionär­erna fast för att ha proppat valurnorna fulla med färdigt ifyllda sedlar. Så kallade karuseller ordnas, där busslaster med ”väljare” kör omkring och röstar i flera olika lokaler.

Valfunktio­närerna gör bara vad som förväntas av dem, vilket dessvärre är omöjligt att genomföra utan att det syns. Eftersom Kreml vill imitera val har man också monterat upp kameror som bevakar valurnorna. Alltid är det någon olycklig funktionär som fastnar på bild när vederböran­de försöker trycka ner för många valsedlar på en gång.

Den elektronis­ka röstningen har dock underlätta­t fusket rent praktiskt, eftersom man bara behöver presentera resultatet och inga valsedlar finns att kontroller­a.

Att Putinregim­en fortfarand­e bryr sig om att ställa till med dessa gulej är gåtfullt. Man kunde tycka att det vore mer ändamålsen­ligt att avskaffa denna ritual och utnämna Putin till nationens fader på livstid. Men Putin vill både äta kakan och ha den kvar – han vill inte ge ifrån sig makten, men han vill samtidigt att det ska finnas procedurer som ger honom formell legitimite­t.

Det blir allt tydligare hur långt från verklighet­en Putin befinner sig. Precis som den stab ja-sägare han omger sig med lever han i den uppriktiga tron att hela världen är lika cynisk och lögnaktig som han själv.

 ?? FOTO: NATALIA KOLESNIKOV­A/LEHTIKUVA-AFP ?? ■
Rysslands president Vladimir Putin under ett valjippo den 31 januari 2024. Presidentv­alet ordnas den 15-17 mars och är i första hand en ritual för att ge Putin formell legitimite­t, skriver Anna-Lena Laurén.
FOTO: NATALIA KOLESNIKOV­A/LEHTIKUVA-AFP ■ Rysslands president Vladimir Putin under ett valjippo den 31 januari 2024. Presidentv­alet ordnas den 15-17 mars och är i första hand en ritual för att ge Putin formell legitimite­t, skriver Anna-Lena Laurén.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland