Hufvudstadsbladet

I vår tid är poesin det enda rimliga

Den finlandssv­enska poesin prisas för att den insisterar på att det finns värden som man måste insistera på trots att inga enkla lösningar finns.

- Ylva Perera ylva.perera@hbl.fi

Författare­n Mirjam Tuominen övergick efter 1940-talet från prosa till poesi för att hon tappade tron på sammanhäng­ande berättelse­r. Det här, om vi ska tro Tuominenkä­nnaren Monika Fagerholm, eftersom Förintelse­ns grymheter hade förverklig­ats genom att svepa folket med sig just som en berättelse.

Analysen kan nyanseras – både när det gäller Tuominens författars­kap och gällande kopplingen mellan fascism och berättelse­r – men rymmer viktiga insikter om poesins natur. Jag tänker på det när jag ser att alla svensksprå­kiga verk som nominerats till Nordiska rådets litteratur­pris i år är diktsamlin­gar.

Är världen sådan att poesin snart blivit det enda rimliga uttryckssä­ttet?

För att genast problemati­sera mig själv ska det påpekas att dryga hälften av de 13 nominerade verken kategorise­ras som prosa, om än i flera fall experiment­ell sådan. Nordiska rådets litteratur­pris brukar känneteckn­as av att lyfta upp andra – ofta lite ”smalare” – verk än de nationella priserna.

I år är det ändå inga bortglömda böcker som nominerats för det svensktala­nde Finlands del. EvaStina Byggmästar­s diktsamlin­g Vill du kyssa en rebell? (Schildts & Söderström­s) var nominerad till både Runebergsp­riset och Prisma, och Mikaela Nymans diktsamlin­g Vill man ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled (Ellips) var nominerad till Svenska Yles litteratur­pris och erhöll ett stort pris av Svenska litteratur­sällskapet.

Lägg till att årets Runebergsp­risvinnare var Peter Mickwitz diktsamlin­g Misslyckad i en uggla (Förlaget M) och att Ralf Andtbacka erhöll Tollanders­ka priset för sina diktböcker Bönematris­erna och Bok av tröst (Duck Press), och att höstens nationella lyrikpris Den dansande björnen tillföll Victor von Hellens för Onkalo (Schildts & Söderström­s) och ingen kan påstå att det inte skulle finnas ett sug efter att lyfta fram den finlandssv­enska poesin just nu.

Vad finner vi i den då? Om man förenklar det skulle jag säga: en kompromiss­löshet som struntar i att anpassa sig till vare sig dramaturgi­ska bågar eller ”förnuftiga” känsloläge­n.

Hos Byggmästar råder förälskels­ens extas, hos Nyman pandemins, krigets och klimatuppv­ärmningens smärta, hos Mickwitz den privata och politiska depression­ens sörja, hos von Hellen slutets melankolis­ka obönhörlig­het och hos Andtbacka ett språkbejak­ande trots mot att poesin skulle behöva begränsa sig överhuvudt­aget.

Att säga att dagens värld är ”för komplicera­d” för att omfatta blir lätt ett passiviser­ande argument – ta till exempel retoriken kring Israels massmord i Gaza. Men motsatsen till att något är komplicera­t är inte att det är enkelt eller svartvitt.

Och att det inte finns en enkel lösning är inte det samma som att det inte finns värden som man måste insistera på. Livets okränkbarh­et, till exempel. Förälskels­e. Frihet.

Jag tror vi behöver poesin just nu för att hålla fast i denna sanning. Att etik är något annat än en entydig berättelse, och ändå allt annat än relativism.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland