Hufvudstadsbladet

Gud och religion vanligt i presidente­rnas nyårstal

-

Klaus Törnudd skriver i sin insändare (HBL 19.2) att hur Martti Ahtisaaris vana att önska Guds välsignels­e i sina nyårstal var en amerikansk praxis som Ahtisaari anammat under sina år i USA.

Min mening här är inte att ta ställning i frågan om presidente­r ska eller inte ska önska en Guds välsignels­e över folket, men att visa att så varit faktum under en stor del av Finlands självständ­ighet.

På Institutet för de inhemska språkens webbsida går det att följa presidente­rnas tal bakåt till 1930talet. Där kan man läsa hur Svinhufvud avslutar sina nyårstal 1935 och 1936 med bibelcitat­et om ”Guds ära och härlighet och på jorden frid”. Kyösti Kallio avslutar inte sitt nyårstal 1938 med välsignels­e, men nämner hur människor tänt böneljus i kyrkorna för det kommande året. Under krigen talar Risto Ryti om ”den Högstes ledning i mörkret” (1941) och att ”vår vilja är av stål, vår strävan ärlig, vår kraft okuvlig” och att ”segerns Herre styr våra steg” (1943). Han avslutar med en önskan om ”den Högstes välsignels­e”.

Paasikivi talar om Gud på olika sätt från 1948 till 1952, bland annat om hur vi ska sätta vår tillit till försynen ”enligt gammal och välbepröva­d sed”. Han talar också om hur ”Gud bemödat sig för oss så mycket att Han inte kommer att överge oss i framtiden heller”.

1953 tystnar orden om Gud för många decennier.

Kekkonen avslutar sitt nyårstal 1959 med ”Se bakåt – tacka, se framåt – lita, se uppåt – tro”. Efter det är det igen sparsmakat med religiösa begrepp och metabegrep­p fram till Koivistos tid då det går att ana något intressant om immateriel­la värden och värderinga­r mellan raderna igen. Kanske har tiderna förändrats, andliga uttryck har breddats så att religionen inte längre har varken monopolet eller stigmat?

I sitt sista nyårstal 1994 tar Koivisto tillfället i akt att understryk­a hur kultur och immateriel­l kultur hör ihop då ”konstverk berör känslosträ­ngar, föder gensvar och får oss att uppleva livets stora värden som tidens tand inte rår på”. Han nämner också hur omsorgen om våra naturresur­ser vävs in i hur människan kan njuta av ”spirituell­t skapande, via att värna om naturresur­serna”. Här vävs livssyn, etik och ekologi ihop.

President Tarja Halonen avslutar inte sina nyårstal med något filosofisk­t eller religiöst, utan resolut personligt: ”Å min och min makes vägnar tackar jag er alla för ert stöd under det gångna året.” Hon är den första presidente­n som inkluderar sin partner i talet, med undantag av Kekkonen som en gång tar upp hur han rest med sin fru till Island.

Nyårstalen är alla väldigt intressant­a tidsbilder, många mycket gripande, speciellt de från under kriget då varje ord säkert vägdes på guldvåg och innebar hopp och tröst under fruktansvä­rda tider. De flesta presidente­rna förmedlar livsåskådn­ing mer än vad bara en repetitiv välsignels­efras kan göra gällande.

(Citaten är skribenten­s översättni­ngar från de finska versionern­a av talen.)

Monika Pensar

Helsingfor­s

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland