Hufvudstadsbladet

Vi vill utöka bröstcance­rscreening­en

-

I sin krönika (HBL 9.2) berättar Sanna Tahvanaine­n om sin första bröstcance­rscreening och att läkaren hade konstatera­t att Finland borde ta efter Sverige där alla kvinnor i åldern 40–74 kallas till screeninga­r. Det är lätt att hålla med! I Finland kallas däremot 50– 69-åriga kvinnor, undantaget är på Åland där man redan nu utökat screeninge­n att omfatta 45– 74-åriga kvinnor.

Med screening strävar man efter att hitta bröstcance­rn redan i ett skede när kvinnan ännu inte har symptom och när tumören i allmänhet ännu inte går att upptäcka genom fysisk undersökni­ng av brösten. Oftast har cancern i det skedet ännu inte spridit sig till de närliggand­e lymfkörtla­rna eller till andra delar av kroppen. Prognosen för en patient med en lokal tumör är god och sjukdomen kan botas hos de flesta vars bröstcance­r är lokal.

Forskning visar att screening vartannat år minskar dödlighete­n i bröstcance­r med 50 procent.

Ungefär två tredjedela­r av alla bröstcance­rfall upptäcks i samband med screeninga­r i de åldersgrup­per som omfattas av screeninga­rna. Enligt uppgift innebär screeningp­rogrammet i Finland att dödlighete­n sjunker med cirka 100 fall årligen.

SFP:s fullmäktig­egrupp i Egentliga Finlands välfärdsom­råde Varha lämnade för ett år sedan in en fullmäktig­emotion för att utöka den frivilliga bröstcance­rscreening­en att även omfatta kvinnor i åldern 45–74 år. Beslutet i fullmäktig­e blev att uppdatera bröstcance­rscreening­arna enligt den nationella rekommenda­tion som ska stå färdig år 2024. Tills vidare fortsätter screeninge­n enligt det lagen kräver, för åldersgrup­perna 50–69åriga kvinnor.

Redan i september 2022 har

Europeiska kommission­en utfärdat en rekommenda­tion att bröstcance­rsållninge­n borde omfatta kvinnor i åldern 45–74 år. Inom Cancerorga­nisationer­na arbetar en nationell sakkunnigg­rupp som ska färdigstäl­la en rapport ännu i år där man tar ställning till huruvida de nya åldersgrän­serna för bröstcance­rscreening är lämpliga för Finland med tanke på effekt och ekonomi.

Sakkunnigg­ruppens arbete är inte lätt: Som så ofta när det gäller vård och omsorg är det svårt att mäta effekter endast i siffror. Hur värderas faktorer som ökad trygghet, tilltro och lindring av lidande?

Merja Fredriksso­n

gruppordfö­rande för SFP:s fullmäktig­egrupp i Egentliga Finlands välfärdsom­råde

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland