Hufvudstadsbladet

Har respekten för havslandsk­apet försvunnit?

-

I havsområde­na kring Åland och i Bottniska viken planerar man att etablera vindkraftv­erk på tiotals gigawatt. Det är fråga om klimatvänl­ig elprodukti­on – med vissa villkor.

Nollutsläp­p från vindkraftv­erk är inte möjligt. Kraftverke­ns råmaterial består av produkter från gruvindust­ri och polymersyn­teser, med stor negativ miljöpåver­kan. När livscykeln är fullbordad behövs det åtgärder att demontera och återvinna anläggning­ar.

En enorm skog av vindmöllor planeras på skären norr om Geta, Saltvik, Brändö och Kumlinge. Den unika miljön i den yttre skärgården är viktiga för invånarna, turismen och fritidsfis­ket. Fiskarna kommer att störas av bullret som förmedlas via berggrunde­n och fåglarna av kraftverke­ns rotorblad.

Den explosions­artade ökningen av vindkraft kräver en utbyggnad av reglerkraf­t, eftersom det inte alltid blåser. För detta finns lovande alternativ: kraftverk som använder väte som bränsle. Innan vi kommer i gång med att framställa bränslen av vätgas och andra, på vätgas baserade bränslen går det många år. Utbyggnade­n av vind- och reglerkraf­t borde kopplas samman och vindkrafts­bolagen borde stå för sin del av investerin­garna i reglerkraf­t.

Vindkraftv­erk byggs varken på Kasberget i Geta, i Saltvik eller i Jomala på fasta Åland. Investerin­gar som syftar till att utnyttja naturområd­en fattas med majoritets­beslut för sådana ställen där väljarna är i minoritet. Detsamma gäller för såväl de åländska skären, Viiankiaap­a i Sodankylä, Kitkajoki i Kuusamo som Rastegaiss­a fjället i Norge.

Etablering­splanerna visar att majoritete­n av medborgarn­a inte vill ha en enda vindmölla i sin närhet på grund av möllornas landskapsp­åverkan och buller. Det är känt att detsamma gäller både landlevand­e djur och fåglar.

Professor J.G. Granö var en betydelsef­ull finsk geograf, som var specialise­rad på landskapsg­eografi. Till landskapet räknade han både den icke-levande naturen och organismer­na, inklusive människan. Han hade en förmåga att i ord och med foton skildra landskapet och dess betydelse för de lokala invånarna.

En stor del av medborgarn­a har samma inställnin­g till naturen som Granö hade. Landskapet, horisonten och naturen har sitt oförliknel­iga egenvärde.

Om samhället ser till att vindkrafts­parkerna bara är en tillfällig, övergående olägenhet, kan naturen kring de nuvarande och kommande kraftverke­n återhämta sig under kommande generation­er efter det att vindmöllor­na monterats ned.

Är målen för utbyggnad av vidsträckt­a havsområde­n överdimens­ionerade med tanke på de verkliga behoven för de åländska skärgårdsb­orna och Skärgårdsh­avets bärförmåga?

Heikki Kallio

professor emeritus vid Åbo universite­t, Nådendal, före detta Brändöbo Jorma Eskola

diplominge­njör, Laihela Pekka Niemelä

professor emeritus vid Åbo universite­t, Åbo Martti Janatuinen

MD, specialist i kärlkirurg­i, Åbo Sakari Alhopuro

medicinalr­åd, Åbo, på fars sida rötter i Östergeta

 ?? FOTO: SPT/SOFIE FOGDE ?? ■
Vindkraft vid Lilla båtskär söder om fasta Åland.
FOTO: SPT/SOFIE FOGDE ■ Vindkraft vid Lilla båtskär söder om fasta Åland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland