Hufvudstadsbladet

Rättskaffe­ns fredskämpa­r måste kunna identifier­a oheliga medkämpar

-

Torsten Fagerholm visar sällsynt klarsynthe­t i sin krönika ”ESC-bojkottkra­ven mot Israel osar av kulturell dubbelmora­l” (HBL 18.2). Han ställer och besvarar viktiga frågor då han pekar på BDS-rörelsens (Boycott, Divestment and Sanctions) roll: den står för ”de mest långvariga och högljudda kraven på en bredare kulturell, ekonomisk och politisk bojkott av Israel” och stod också bakom de konstnärer som bojkottade Kiasma för att röka ut en konstmecen­at av judisk börd, men ”slog dövörat till” då de inte ville veta av att han ”pläderar för en tvåstatslö­sning, via dialog”. Fagerholm ska ha tack också för modet att säga att ”även en rättskaffe­ns fredskämpe” riskerar ”i sin aningslösh­et att sluta en outtalad pakt med oheliga medkämpar” såsom BDS, ”som tyvärr inkluderar bakgrundsk­rafter som rentav ifrågasätt­er den judiska statens existens”.

Det enda han lämnar osagt är vilka bakgrundsk­rafterna är. BDS är heller ingen gräsrotsrö­relse i egentlig mening; den uppstod ironiskt nog under den av FN finansiera­de världskonf­erensen mot rasism i Durban, Sydafrika 2001 där icke-statliga organisati­oner uppvisade grov antisemiti­sm och bland annat delade ut exemplar av falsariet Sions vises protokoll. BDS vill ge intryck av att vara emot våld, men den koordinera­s av palestinsk­a BDS’s nationella kommitté (Palestinia­n BDS National Committee), vars huvudspons­or är rådet för nationella och islamiska krafter i Palestina (Council of National and Islamic Forces in Palestine). Till dess medlemmar hör bland annat flera terroristo­rganisatio­ner, som Hamas, PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine), och Islamiska Jihad, känd för extra radikalism. De oheliga medkämparn­a kan nog identifier­as.

Karmela Liebkind

Helsingfor­s

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland