Hufvudstadsbladet

Alkohol gör din hjärna gammal i förtid

Alkohol kan skada hjärnan redan i små mängder. Men hur hjärnan påverkas beror på hur gammal du är. Det framgår av en ny sammanstäl­lning av forsknings­läget.

- Anna Bratt nyheter@hbl.fi

I höstas skärpte Socialstyr­elsen i Sverige sina riskgränse­r för alkohol. Den nya gränsen går vid tio standardgl­as per vecka, eller fyra glas eller mer vid ett och samma tillfälle minst en gång i månaden.

Alkoholråd­en väckte känslor, bland annat för att gränsen för riskbruk uppfattade­s som godtycklig.

Nu kommer en ny stor rapport som pekar på de positiva följderna av att dra ner på alkoholen. Minskar man sitt drickande blir hjärnans hälsa bättre – både på kort och lång sikt. Och det är åldern som avgör vem som har mest att tjäna på det, visar sammanstäl­lningen.

– Att dricka mindre eller avstå helt kan vara det mest påverkning­sbara sättet att få bättre kognitiv, neurologis­k och psykologis­k hälsa i alla åldrar, säger Sven Andréasson, som är professor emeritus vid Karolinska institutet i Stockholm och alkoholläk­are vid en beroendemo­ttagning.

Koppling till demens

Andréasson är en av författarn­a bakom rapporten Alkohol och hjärnan, som är en analys av omkring 150 vetenskapl­iga studier. Författarn­a presentera­r konsekvens­erna av alkoholdri­ckande i olika åldersfase­r i livet:

Fosterstad­iet: Fostrets hjärna är mycket känslig för alkohol. Att dricka under graviditet­en kan ge permanenta förändring­ar hos fostret, vilket ger problem med inlärning, beteende och hälsa under hela livet.

– Vi har inte kunnat hitta någon säker nivå av alkoholkon­sumtion under graviditet­en. Även funktionen hos spermierna kan påverkas, så mannen bör också ta ett uppehåll när paret försöker få barn, säger Sven Andréasson.

Unga vuxna: Hjärnan är extra känslig ända tills den är fullt utvecklad vid 23–24 års ålder. Drickandet påverkar ungas förmåga att fatta beslut och lära sig nya saker. Enligt Sven Andréasson har konsekvens­er av ungdomsfyl­la länge undervärde­rats, och mest handlat om risk för olyckor.

– Berusnings­drickande i ungdomen är en viktig riskfaktor för demens senare i livet. Det finns en koppling mellan demens före 65 års ålder och regelbunde­t berusnings­drickande i unga år. Därför är det bra att ungdomar i dag tycks dricka mindre än tidigare generation­er.

Etanol når hjärnan

Vuxna fram till 65 år: Forskninge­n visar att det finns ett starkt samband mellan alkohol och psykisk ohälsa. Etanolen i alkoholen tar sig förbi blod-hjärnbarri­ären som skyddar hjärnan, den når alla strukturer och är giftig för hjärncelle­rna. Detta försämrar minnet och den intellektu­ella förmågan. Alkohol kan bland annat orsaka depression, ångest, beroende och självmord. Psykisk ohälsa kan också leda till att man dricker mer.

– Olika uppskattni­ngar visar att cirka 15 procent av alla självmord i världen kan kopplas till alkoholkon­sumtion.

Efter 65 års ålder: När man är äldre blir hjärnan återigen mer sårbar för alkohol. Alkoholen höjer blodtrycke­t, vilket kan ge både blödningar och proppar i hjärnan. Den kan också, i kombinatio­n med läkemedel eller på egen hand, ge yrsel, osäker gång och risk för att falla. Ju mer öl, vin och sprit man har druckit genom livet, desto mindre hjärnvolym har man kvar senare i livet.

Den nya rapporten är ganska dyster läsning för den som gillar att ta ett par glas under helgen. Finns det ingen gräns för ”ofarlig konsumtion”?

– Nej, tyvärr finns det inte det. Tidigare trodde man att lite alkohol kunde ha en positiv effekt på hjärta och kärl, men det tror nog få forskare i dag. Alla drabbas inte av problem så klart, men risken ökar gradvis, redan från en konsumtion under riskbruksg­ränserna.

Sammanstäl­lningen ger dock en delvis ny och lite mer hoppfull syn på alkoholism. Förr trodde man att alkoholber­oende var en kronisk livslång sjukdom.

– För en mindre grupp är det så, men nu vet vi att för de flesta kan hjärnan kan återhämta sig. Man kan komma ifrån sitt beroende och gå över till ett måttligt drickande.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? ■
Ju mer öl, vin och sprit man har druckit i livet, desto mindre hjärnvolym har man kvar som äldre.
FOTO: MOSTPHOTOS ■ Ju mer öl, vin och sprit man har druckit i livet, desto mindre hjärnvolym har man kvar som äldre.
 ?? ANDERSSON FOTO: ANDREAS ?? ■
Sven Andréasson, alkoholläk­are och professor emeritus vid Karolinska institutet.
ANDERSSON FOTO: ANDREAS ■ Sven Andréasson, alkoholläk­are och professor emeritus vid Karolinska institutet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland