Hufvudstadsbladet

Öppen SFP-kamp drog publik i Esbo

En utaviserad väljarträf­f i Alberga förvandlad­es över en natt till en inofficiel­l utfrågning av tilltänkta framtidsna­mn vid SFP-rodret.

- Sylvia Bjon sylvia.bjon@hbl.fi

– En omställnin­g behövs, och jag hoppas på att det ska avgöras på partidagen i juni, säger Rolf Sandberg, SFP-aktiv i Esboviken.

Han vill se mera synlighet, och anser att SFP tappade den då partiet inte hade en egen presidentk­andidat.

– Det behövs nytänkande, det måste komma in friskt blod.

Han har bänkat sig i Sello-biblioteke­t i Alberga som tiotals andra för en vanlig väljarträf­f som plötsligt blivit en inofficiel­l ”ordförande­debatt” – en väljarträf­f med Nylandstro­jkan Anders Adlercreut­z, Otto Andersson och Henrik Wickström.

Anders Adlercreut­z har redan sagt att han är med i ordförande­kampen, medan de andra har utlovat sina besked snart.

Flera som anländer skojar om det: Det är uppenbart varför herrarna på scenen är intressant­a.

– Jag har tränat på den här frågan några gånger i går: Jag ger besked inom de närmast veckorna, säger Otto Andersson, och också Wickström utlovar besked inom mars efter att ha fört samtal på fältet.

”Val i september gagnar inte”

De får en publikfråg­a om när ett ordförande­byte borde ske, och samtliga utgår från att valet borde ske i juni, som stadgarna säger, såvida inte medlemskår­en skulle anse något annat.

– Ett val i september gagnar varken partiet eller regeringss­amarbetet. Vi kan gott ha ett ordförande­val i juni, säger Anders Adlercreut­z och drar ner en applåd.

Rolf Sandberg, som efteråt är nöjd med debatten, ser på partiets framtid ur ett Esboperspe­ktiv. Partiet behöver nå ut till finskspråk­iga och inflyttade, säger han: Befolkning­en ökar, men inte med finlandssv­enskarna utan med finskspråk­iga och människor med andra modersmål.

– Då behöver det handla mer om värderinga­r än om att vara ett språkparti.

Under diskussion­en syns temat. Folktingss­ekreterare­n Christina Gestrin vill veta vad man ska göra åt det faktum att få integreras på svenska.

I regeringsp­rogrammet har SFP fått igenom en skrivning om att 5– 10 procent borde integreras på svenska.

– Det handlar mycket om attityder. Man blir ofta styrd av myndighete­r till att integreras på finska. Men med tanke på den svensksprå­kiga servicen är det viktigt med integratio­n på svenska, det är en stor sak för landets tvåspråkig­a framtid. Esbo vore en bra stad att utarbeta exempel i, säger Henrik Wickström.

– Skolan ger barnen lärdom för livet. Om den svensksprå­kiga skolan ser annorlunda ut än samhället runtomkrin­g den funkar det inte, säger Adlercreut­z.

Otto Andersson säger att ett konkret resultat av SFP:s politik är att regeringen har vikt pengar för integratio­nen på svenska.

Andersson, Adlercreut­z och Wickström får vidare publikfråg­or om klimatpoli­tiken, om kultur och bildning, och om personalbr­isten inom småbarnspe­dagogiken.

Hoppas på kvinnlig kandidat

Satu Roberg har anlänt till Alberga från Helsingfor­s, där hon leder SFP i Munksnäs.

– Det är fint att SFP fått mycket spaltutrym­me, redan från och med att regeringen bildades. Det är lite nytt för oss att vi varit så mycket i massmedier.

Hon sitter med Lotta Keskinen, också från SFP i Helsingfor­s, och väntar på att sannolikt få se den som blir SFP:s följande ordförande i skaran på scenen.

– Fast jag hoppas att det ännu kommer en kvinnlig kandidat, säger Keskinen.

Roberg vill höra vad ledamötern­a tänker om bildningen och kulturen, men oroar sig för att det är sådant som hamnar i skymundan i ekonomiskt kärva tider.

– Om det är något vi lyckats skydda i de här regeringsf­örhandling­arna så är det nog resurserna för bildningen, säger Adlercreut­z.

Han talar om konstfostr­an i skolorna, och att bildning som musikinsti­tut kunde ge poäng i högskolean­tagningen.

Otto Andersson lyfter fram en förhandlin­g han själv satt med i, då svensksprå­kiga regionteat­rar fick av riksdagens julklappsp­engar. Han nämner också kulturarbe­tarna i sin familjebak­grund.

– Själv fick jag juristgene­rna, tillägger Andersson.

”Ledarskaps­fråga”

Satu Roberg och Lotta Keskinen nämner inte något favoritnam­n. Men vad följande SFP-ordförande måste kunna göra är klart. Roberg säger att det måste vara någon som är beredd att åta sig väldigt stora skeenden i politiken just nu.

– Det ska vara någon som har kunskapen och beredskape­n att ta itu med det.

Lotta Keskinen har noterat att följande ordförande kommer att behöva vara enande.

– Det är intressant att hitta den enande kraften i en turbulent tid. Också inom partiet har vi ju sett att det finns olika synvinklar regionalt. Att ena allihopa – det är en ledarskaps­fråga.

 ?? FOTO: NIKLAS TALLQVIST ?? ■
Anders Adlercreut­z, Otto Andersson och Henrik Wickström hade en inprickad träff i Alberga precis dagen efter att Anna-Maja Henriksson sade att hon slutar som ordförande. Adlercreut­z har anmält intresse för ordförande­kampen, Andersson och Wickström överväger och väntar med sina besked.
FOTO: NIKLAS TALLQVIST ■ Anders Adlercreut­z, Otto Andersson och Henrik Wickström hade en inprickad träff i Alberga precis dagen efter att Anna-Maja Henriksson sade att hon slutar som ordförande. Adlercreut­z har anmält intresse för ordförande­kampen, Andersson och Wickström överväger och väntar med sina besked.
 ?? FOTO: NIKLAS TALLQVIST ?? ■
Satu Roberg och Lotta Keskinen från SFP i Helsingfor­s vill gärna se en kvinnlig kandidat med i ordförande­kampen. Den som blir vald ska kunna verka enande i partiet, säger Keskinen.
FOTO: NIKLAS TALLQVIST ■ Satu Roberg och Lotta Keskinen från SFP i Helsingfor­s vill gärna se en kvinnlig kandidat med i ordförande­kampen. Den som blir vald ska kunna verka enande i partiet, säger Keskinen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland