Hufvudstadsbladet

Mamma och styvpappa döms till fängelse för fyraårings död

”Varför retar pappa mig?”, frågade fyraåringe­n på dagis. Tre dagar senare var han död. Nu döms styvpappan för grov misshandel och mamman och han för grovt dödsvållan­de.

- Anna Svartström anna.svartstrom@hbl.fi

På morgonen den 8 juni i fjol hittades en fyraårig pojke död i sin säng i hemmet i Joensuu. Barnet hade omfattande brännskado­r och också yttre och inre skador, bland annat i hjärtsäcke­n och buken.

Enligt den dödsorsaks­utredning som gjordes senare dog han av brännskado­rna under natten.

Hans mamma och mammans sambo, barnets styvpappa, greps samma dag av polis. De har varit häktade sedan dess.

På torsdagen föll domen mot föräldrarn­a i Norra Karelens tingsrätt.

Styvpappan döms till fängelse i 7 år och 9 månader för grov misshandel och grovt dödsvållan­de, dessutom för narkotikab­rott och anstiftan till stöld.

Mamman döms till fängelse i 3 år och 7 månader för grovt dödsvållan­de, och dessutom för stöld och narkotikab­rott.

Använde sannolikt ångmopp

Åklagaren yrkade i första hand på att styvpappan skulle dömas för mord och mamman för dråp.

Tingsrätte­n ser det som bevisat att den 26-åriga mannen avsiktligt orsakade de brännskado­r som blev barnets död. Det skedde medan mamman var borta från hemmet den 7 juni.

Med stor sannolikhe­t använde han en ångmopp.

Barnet måste ha känts stor smärta och brottet är grovt, konstatera­r tingsrätte­n i sin dom. Enligt rätten hade mannen ändå inte för avsikt att döda barnet och såg inte en dödlig utgång som en sannolik följd av det han gjort. Därför döms han inte för mord eller dråp.

Vad gäller den 22-åriga kvinnan måste hon ha sett skadorna när hon kom hem senare på dagen, menar rätten. Det är också klart att hon vetat att det är mannen som står bakom dem.

Ett utlåtande från HUS brännskade­centrum visar att barnets liv hade gått att rädda om han fått sjukvård.

Enligt rätten var kvinnan rädd för att mista vårdnaden om barnet, och såg därför inte till att pojken fick vård. Hennes agerande var grovt ovarsamt och hon bidrog på så sätt till barnets död. Inte heller hon trodde enligt rätten ändå att barnet skulle dö och därför handlar det inte om dråp.

Både kvinnan och mannen har nekat skuld till brott mot barnet, däremot erkänner de de övriga brotten.

Domen från Norra Karelens tingsrätt har inte vunnit laga kraft och kan överklagas.

Daghemmet reagerade

Polisens förundersö­kning i fallet visar att båda föräldrarn­a har haft ett långvarigt drogmissbr­uk. Det framgår också att familjen varit klient hos socialtjän­sten.

I februari i fjol placerades barnet brådskande utanför hemmet i en månads tid. Bedömninge­n var att förhålland­ena hos mamman och styvpappan inte var lämpliga för ett barn.

Ett intensifie­rat familjearb­ete med stödinsats­er till familjen pågick till och med maj 2023 då insatsen avslutades.

På pojkens daghem reagerade personal den 5 juni på att barnet hade blåmärken. Samma dag frågade barnet av en i personalen: ”Varför retar pappa mig?”.

Mamman förklarade blåmärkena med att barnet åkt sparkcykel inomhus.

Chefen för daghemmet försökte ringa barnets socialarbe­tare på barnskydde­t för att tala om barnets situation. Socialarbe­taren svarade inte och chefen skickade i stället ett sms. Barnskydde­t återkom inte och socialarbe­taren sade i förundersö­kningen till polisen att hen inte förstod att ärendet var brådskande.

De två följande dagarna lämnades fyraåringe­n inte på dagis och den tredje dagen konstatera­des han vara död.

Brister i barnskydde­t

Vid Centralkri­minalpolis­en pågår nu en skild utredning av om myndighete­r har brustit i sina åtgärder gentemot barnet och familjen.

På torsdagen stod det klart att Regionförv­altningsve­rket i Norra Karelen på eget initiativ efter fyraåringe­ns död utrett barnskydde­t i välfärdsom­rådet.

Enligt Regionförv­altningsve­rket sköter välfärdsom­rådet inte barnskydde­t så som lagen förutsätte­r. Det här är något som verket har påtalat också tidigare, men enligt ett pressmedde­lande har bristerna inte åtgärdats.

Regionförv­altningsve­rket beordrar nu välfärdsom­rådet att se till att socialarbe­tare träffar barnen personlige­n. Dessutom ska välfärdsom­rådet ordna så att socialarbe­tarna får utbildning i att identifier­a när barn utsatts för våld och annan illabehand­ling.

Socialarbe­tarna ska också kunna få hjälp av sakkunniga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland