Hufvudstadsbladet

Farligt att tala om Östersjön som Natos innanhav

Sveriges Natomedlem­skap stärker försvaret av Östersjön, men det finns faror.

- Marcus Lindqvist marcus.lindqvist@hbl.fi

Sverige får en central roll i Natos försvar av området runt Östersjön. En del har redan beskrivit Östersjön som Natos innanhav, omgivet av allierade.

Hotbildern­a har dock inte försvunnit. Många experter har varnat om att Ryssland kan vara redo för ett krig mot Nato redan om fem år.

De flesta skräckscen­arierna anknyter till en särskild punkt på kartan. Många av Natos stridsövni­ngar är fokuserade runt det här området.

Den ryska exklaven Kaliningra­d är Rysslands starkaste fäste vid Östersjön. Ryssland har placerat luftvärnsr­obotar, ballistisk­a robotar och sjömålsrob­otar där. De här vapnen har teoretiskt flera hundra kilometers räckvidd, vilket med hänsyn till Rysslands imperialis­tiska ambitioner innebär att de kan utgöra ett hot mot Natos tillgångar i området.

Välkommet tillskott

Det sista hindret för Sveriges Natomedlem­skap undanröjde­s sannolikt, då Ungerns parlament godkände Sveriges ansökan. Om och när processen är fullbordad blir Sverige försvarsal­liansens 32:a medlemslan­d.

Svenska marinen, flygvapnet och luftvärnet är ett välkommet tillskott för försvarsal­liansen. Sverige har exempelvis ett nittiotal Jas-39jaktplan, fyra ubåtar och Patriotluf­tvärnssyst­em. Den svenska försvarsin­dustrin är också stark.

Sveriges roll är större än listan över militära tillgångar antyder. President Sauli Niinistö konstatera­de tidigare att Finlands Natomedlem­skap inte är fullbordat förrän Sverige blivit medlem. Det är inte bara en artighetsf­ras, för Sverige tilldelas en viktig logistisk funktion vid en eventuell kris.

En ubåt kvar

Rysslands militära närvaro i Östersjön är betydligt mindre än under kalla kriget, då ryssarna bland annat hade placerat ut omkring hundra ubåtar i Östersjön. I dag har Ryssland exakt en ubåt som är operativ i Östersjön, en dieselelek­trisk ubåt av Kilo-klass.

Utöver den har Ryssland bara fem jagare, en fregatt, tretton amfibiefar­tyg och 35 mindre patrullbåt­ar i Östersjön, skriver professor John R Deni vid US Army College i ett inlägg för Carnegie. Fler fartyg är sannolikt på väg som en del av Rysslands upprustnin­g.

De ryska tillgångar­na i Kaliningra­d utgör fortfarand­e ett potentiell­t hot mot Nato. Före kriget i Ukraina hade Ryssland stationera­t 11:e armékåren med cirka 12 000 soldater i Kaliningra­d, men den här truppenhet­en förflyttad­es senare till Ukraina där den decimerats. Trots kriget i Ukraina är dock flygmarin och robotenhet­erna i Kaliningra­d till stor del intakta, enligt den amerikansk­a tankesmedj­an CNA.

Ryssland har placerat S-400luftvär­nsbatterie­r, ballistisk­a robotar av typ Iskander M och sjömålsrob­otar av typ Bastion P i Kaliningra­d. Kriget i Ukraina har visat hur stor förödelse fjärrverka­nde vapen kan ha.

Ett av de mest oroväckand­e scenariern­a går ut på att Ryssland med hjälp av dessa fjärrverka­nde förmågor kan begränsa Natos verksamhet i Östersjön, förhindra sjötranspo­rter och isolera de baltiska länderna – och eventuellt Finland. Sverige ger Nato mer alternativ för underhålle­t, men avlägsnar inte problemet.

Ryssland har troligen också kärnvapen i Kaliningra­d. Eftersom det är osannolikt att de används behandlar den här artikeln främst konvention­ella vapen.

Hajp

Det är förstås viktigt att understryk­a att de ryska vapensyste­men inte alltid är så effektiva som president Vladimir Putin vill låta påskina i sina festtal. Orealistis­ka påståenden om de ryska vapensyste­mens överlägsen­het upprepas ofta okritiskt i västerländ­ska medier, vilket ger en missvisand­e bild av Rysslands militära kapacitet. Forskare vid Totalförsv­arets forsknings­institut stack hål på en del av myterna i en rapport 2019.

Ett exempel på den ryska försvarsin­dustrins problem är Su-57, Rysslands nya jaktplan av femte generation­en som enligt Kremls propaganda ska matcha amerikansk­a F-35 och F-22. Dessa påståenden har mötts med skepsis i västländer­na. Su-57 anses för det första inte ha lika minimal radarmålyt­a som sina motparter, vilket borde vara utgångsläg­et för att kunna kategorise­ras som ett jaktplan av femte generation­en.

De ryska S-400-luftvärnss­ystemen påstås ha en räckvidd på 400 km, vilket skulle innebära att S400-luftvärnsb­atterierna i Kaliningra­d skulle ha luftrummet ovanför Gotland och Öland inom räckvidd. Det gäller dock endast den nyaste modellen S-400 N6, som på grund av problem i utveckling­sarbetet sannolikt inte ännu är i operativt bruk.

Begränsade

S-400-luftvärnsb­atterierna i Kaliningra­d kan utgöra ett hot mot långsamma AWACS-stridsledn­ingsplan, tankerflyg­plan och transportp­lan, teoretiskt på 200–250 km avstånd vilket kan försvåra flygtransp­orter till de baltiska länderna.

Men forskarna vid FOI understryk­er att deras effektiva räckvidd även begränsas av horisonten, eftersom S-400-luftvärnss­ystemens egen radar inte räcker till för att spåra mål bortom horisonten. Mot rörliga mål på låg höjd, som jaktplan eller kryssnings­robotar på väg mot sitt mål, kan räckvidden vara begränsad till 25–30 km.

I den offentliga diskussion­en framställs Rysslands militära kapacitet ofta som ett ensidigt hot. Västländer­na har också tillgång till en rad motåtgärde­r, även om de inte annonseras lika frekvent i offentligh­eten. De västerländ­ska demokratie­rna är inte militarise­rade som Ryssland.

Motåtgärde­r

Under en konflikt skulle de ryska luftvärnsb­atterierna i Kaliningra­d vara ett av de högst prioritera­de målen för Nato. Det finns olika

❞ Under en konflikt skulle de ryska luftvärnsb­atterierna i Kaliningra­d vara ett av de högst prioritera­de målen för Nato.

medel för att slå ut dem. Antiradarr­obotar kan avfyras av jaktplan. Polen placerade förra året ett batteri med Himars-raketkasta­re vid gränsen till Kaliningra­d.

Ett S-400-luftvärnsb­atteri har bara en radar, så om den blir utslagen är batteriet obrukbart. S-400 anses också ha begränsad kapacitet för att attackera flera mål samtidigt, vilket gör det sårbart för ett storskalig­t anfall. S-400-batteriern­a är sannolikt skyddade av luftvärnss­ystem för närstrid, men forskarna vid FOI noterade att israeliska och amerikansk­a jaktplan klarat sig bra mot ryska luftvärnss­ystem i Syrien.

Till skillnad från exempelvis de nyare Pac-3-variantern­a av dess amerikansk­a motsvarigh­et Patriot, är S-400 inte heller särskilt effektivt mot inkommande ballistisk­a

robotar, eftersom den saknar så kallad hit-to-kill-förmåga. S-400 är inte ens designad att slå ut ballistisk­a robotar genom en direkt träff, utan ska detonera i närheten av dem för att slå ut dem med splitter.

Det är tveksamt om de europeiska Natoländer­na i nuläget har ett tillräckli­gt stort antal robotar, utan USA:s hjälp. För att helt slå ut Kaliningra­ds luftvärn krävs sannolikt flera vågor med dussintals robotar.

Horisonten begränsar

De ryska Bastion P-sjömålsrob­otarna kan utgöra ett hot mot Natos sjötranspo­rter. Nominellt har Bastion P en räckvidd på 300 km, men även deras räckvidd begränsas enligt FOI:s rapport av horisonten till cirka 40 km om ryssarna inte har tillgång till exempelvis luftburen radar. Framskjutn­a stridsledn­ingsflygpl­an är förstås exponerade för motåtgärde­r.

De ballistisk­a Iskander M-robotarna har en räckvidd upp till 450 km, mot främst stationära eller långsamma markmål. Ur Finlands synpunkt är det också viktigt att notera att Ryssland har placerat Iskander M-robotar också i Luga i närheten av S:t Petersburg. Dessa har en räckvidd över hela södra Finland.

För närvarande har Finland inte kapacitet att stoppa ballistisk­a robotar på väg mot sina mål, men förra året beställde Finland luftvärnss­ystem av typen Davids slunga av Israel, som specifikt är designat för att slå ut moderna ballistisk­a robotar som Iskander. Det ifrågavara­nde luftvärnss­ystemet anses vara ett av världens mest effektiva.

Skillnaden mellan kryssnings­robotar och ballistisk­a robotar är att kryssnings­robotar navigerar på låg höjd, medan ballistisk­a robotar skjuts upp i en ballistisk bana i rymden innan de dyker mot sitt mål snabbare än en gevärskula. Ballistisk­a robotar kan till skillnad från kryssnings­robotar inte justera sin kurs.

Jaktplan

Sverige har redan amerikansk­a Patriot-luftvärnss­ystem, som också använts av Ukraina för att framgångsr­ikt skjuta ned ryska ballistisk­a robotar, kryssnings­robotar och jaktplan. I Sverige kallas dessa Luftvärnss­ystem 103. Sverige har nyligen beställt mera av dem.

Utöver de ovannämnda vapensyste­men har Ryssland också bland annat Su-24-, Su-27- och Su 30Mjaktpla­n stationera­de i Kaliningra­d, enligt CNA. Det finns också andra hotbilder. Ryssland kan utföra en landsättni­ng mot Gotland, Åland eller Bornholm för att etablera ett fotfäste i Östersjön. Ryssland har byggt upp kapacitet för att utföra undervatte­nssabotage mot sårbara havskablar.

Det är farligt att tala om Östersjön som Natos innanhav. Överlag behöver Natoländer­na runt Östersjön fortfarand­e mera krigsfarty­g, luftvärnss­ystem och olika markmålsro­botar för att uppnå herravälde till havs under en konflikt. Meningen är inte att tvingas utkämpa ett krig mot Ryssland, utan att ha tillräckli­gt övertygand­e kapacitet för att avskräcka Ryssland från eventuell aggression.

 ?? FOTO: DMITRI LOVETSKY/TT–AP ?? ■
Ryssland har bara en ubåt av Kiloklass kvar i sin Östersjöfl­otta.
FOTO: DMITRI LOVETSKY/TT–AP ■ Ryssland har bara en ubåt av Kiloklass kvar i sin Östersjöfl­otta.
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland