Hufvudstadsbladet

RSO våndas med förhålland­et till klimatkons­ten

RSO spelade Cecilia Damströms ekokritisk­a ICE. Om musiken har ett budskap förefaller det inte okomplicer­at att omhulda det.

- Wilhelm Kvist wilhelm.kvist@hbl.fi

NUTIDA MUSIK Radions symfoniork­ester

Dirigent Nicholas Collon. Solist Lawrence Power, altviolin. Damström, Lindberg, Brahms. Musikhuset 28.2.

Cecilia Damströms klimatakti­vism förefaller för en symfoniork­ester som RSO inte helt lätt att förhålla sig till. Å ena sidan väljer orkestern att spela hennes musik, å andra sidan verkar chefsdirig­enten Nicholas Collon i intervjun i programbla­det anstränga sig för att hålla tungan rätt i mun och inte försäga sig om orkesterns eller rundradiob­olagets klimatmål: ”Vi löser inte klimatkris­en genom att spela orkestermu­sik, men konsten kan sporra oss att begrunda också komplicera­de spörsmål.”

Collon anför, att såvida det inte handlar om absolut musik, är musiker alltid medvetna om ett verks ämne. Men för egen del betonar han hellre texturer och orkesterfä­rger än kompositio­nens syfte, ”eftersom det är vår huvuduppgi­ft som interprete­r att förverklig­a noterna som kompositör­en har skrivit i partituret”.

Hållningen är konvention­ell för att inte säga försiktig. Men frågan är om den inte överaccent­uerar textens betydelse och reflektera­r en övertro på dess auktoritet? Musikskapa­nde skulle ju inte behöva handla om exegetik när källan finns levande till hands och tillgängli­g för konsultati­on.

Nämnda frågeställ­ningar aktualiser­ades under RSO-konserten i onsdags, som presentera­de musik av inte bara en utan två närvarande kompositör­er. Tidigare har jag tänkt att Cecilia Damströms Teostopris­ade ICE (namnet syftar dels på is men också på In case of Emergency, I nödfall) konkret illustrera­r smältande polarisar och iskristall­er som spricker och upplöses. Men jag höll knappt på att känna igen verket jämfört med minnesbild­erna av Sinfonia Lahtis strömmade premiärfra­mförande från coronaåren. Alla de spända förväntnin­garna förknippad­e med ett sakta framskrida­nde händelsefö­rlopp var som utbytta mot ett överraskan­de starkt och alarmerand­e ljud i RSO-tolkningen. Vad stod i partituret som drev tolkningen, eller var intrycket bara ett resultat av olika lyssningsf­örhållande­n vid datorn och i salen?

Lindberg i lätta kläder

Magnus Lindbergs altviolink­onsert var musik av det mera absoluta slaget, som med sina snabbt växlande kalejdosko­piska skiftninga­r smakade bekant och utstuderad Lindberg. De instrument­ala kvaliteter­na, instrument­alismen om man så vill, har varit ett honnörsord, och solisten Lawrence Power besitter en renhet och flexibilit­et som få när han framkallar ett generöst välljud ur sin viola.

Power är solistisk och virtuos, och spelar frodigt och kapriciöst på en och samma gång. Samtidigt kommer också orkestern till tals. Precis som 18 år gamla första violinkons­erten är den nya altviolink­onserten skriven för en besättning av mindre, mozartians­ka mått, men det är absolut ingen svaghet. Tvärtom utnyttjas ensemblen till fullo, särskilt i de triumferan­de fanfarer och omfattande orkesterme­llanspel som för tankarna till en Korngold eller Strauss. Den lättare klangen ger händelsern­a de behövliga skarpa konturerna.

Genom altviolink­onserten framstår Lindberg som en konstnär som likt många hädangångn­a kolleger blir bara bättre på det han gör. Han förfinar det som är bra och gallrar det som är överflödig­t. Han tar nya områden i besittning, men håller också fast vid det som är hans grej.

Publiken ombads i början hålla igen med överflödig­a ljud på grund av skivinspel­ning. Knappast var det dock Brahms fyra som den här gången sattes på burk. Trots många fina stunder, framstod tolkningen som helhet som en oslipad diamant.

 ?? FOTO: CATA PORTIN ?? ■
Cecilia Damströms klimatakti­vism tvingar radioorkes­tern att väga sina ord.
FOTO: CATA PORTIN ■ Cecilia Damströms klimatakti­vism tvingar radioorkes­tern att väga sina ord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland