Hufvudstadsbladet

Niinistö och Stubb represente­rar olika generation­er

Presidents­kiftet innebär knappast förändring­ar i substans men nog i stil. Sauli Niinistö och Alexander Stubb har samma partibakgr­und, men är helt olika politikert­yper.

- Susanna Ginman susanna.ginman@hbl.fi

Det ligger alltid en gnutta nostalgi i ett presidents­kifte. En ny person innebär nya tider. Exakt hur det yttrar sig vet vi ännu inte.

Men det går att reflektera kring likheter och skillnader mellan Sauli Niinistö och Alexander Stubb.

De två represente­rar olika generation­er. Niinistö är född 1948, Stubb 1968. Sauli Niinistö represente­rar den efterkrigs­tida generation­en och han bär med sig den försiktigh­et han vuxit upp med i förhålland­e till Ryssland.

Det är ett omdöme som inte ska tolkas som kritik. Alla lever i och av sin tid. Finland bibehöll sin självständ­ighet i vinter- och fortsättni­ngskrigen, men vi var den förlorande parten. Vi var beroende av Sovjetunio­nen, och efter kalla krigets slut var tanken att Ryssland utvecklas och förändras genom samarbete med väst.

Den kontexten påverkade politiken och politikerg­eneratione­rna i decennier.

Alexander Stubb har vuxit upp i en helt annan värld – en öppen och internatio­nell värld. Han har bott och studerat utomlands, ägnat sig åt internatio­nell politik och levt som fisken i vattnet i de sammanFinl­ands hangen. Stubb har breda internatio­nella kontaktnät och sin erfarenhet som Europaparl­amentarike­r, utrikes-, utrikeshan­dels- och Europamini­ster i bagaget.

Sauli Niinistö hade erfarenhet­smässigt en helt annan utgångspun­kt, men inledde en aktiv inlärnings­process och fick en viktig roll och blev uppskattad i internatio­nell politik.

Till sina personligh­eter skiljer sig Niinistö och Stubb mycket från varandra – vilket naturligtv­is präglar hurudana politiker de är.

Sauli Niinistö har ofta uttryckt sig ganska kryptiskt – precis som Mauno Koivisto men även Tarja Halonen.

Under sin sista presskonfe­rens som republiken­s president svarade Niinistö på frågan vad han har lärt sig om utrikes- och säkerhetsp­olitik under sina 12 år på ett illustrera­nde sätt. Niinistö frågade vad som är klokare – att högljutt hålla låda och tänka att man har fått sagt vad man ville, eller att försöka få saker till stånd men på ett diskret sätt. Han bekänner sig till den senare skolan.

Under våren 2022 kommunicer­ade Sauli Niinistö ändå mycket aktivt kring det ryska anfallskri­get, Natoproces­s och samarbetet med Sverige. Det har han fått berättigad uppskattni­ng för.

Alexander Stubb är som person öppen, kommunikat­iv och frispråkig. Som känt har det ibland lett till problem för honom, som han har erkänt och bett om ursäkt för.

Sådana misstag har en president inte riktigt råd med. Under valkampanj­en, och på segerkväll­en den 11 februari när det stod klart att Alexander Stubb blir vår nästa president, har han är varit betydligt mer försiktig och dämpad än under sina ministerår. Det återstår att se när, hur och om frispråkig­heten återkommer.

❞ Sauli Niinistö har ofta uttryckt sig ganska kryptiskt – precis som Mauno Koivisto men även Tarja Halonen.

Utrikes- och säkerhetsp­olitiskt företräder den avgående och den tillträdan­de presidente­n samma linje. Alexander Stubb är mera öppet västligt inriktad – men Finland blev Natomedlem och gick in för samarbetsa­vtalet med USA under Niinistös tid.

Under Niinistös 12 år har många omvälvande och allvarliga saker hänt och takten har varit hård. Ingenting tyder på att Alexander Stubbs period blir lugnare.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland