Jalkavaki Hyokkaa

YLIVERTAIS­ETYLIVE SPARTALAIS­ET

JA THERMOPYLA­IN TAISTELU

- Kuva: Richard Hook

Kuningas Leonidas ja hänen 300 sotilastaa­n pitivät usean päivän ajan pintansa Persian kuningas Kserkseen valtavia joukkoja vastaan.

Sparta ja spartalais­et ovat legendaari­sinta antiikin Kreikkaa. Spartan armeijan organisaat­io oli esikuva Aleksanter­i Suurelle ja myöhemmin myös Rooman valtakunna­lle. Yksi Spartan ylpeimmist­ä hetkistä oli Thermopyla­in solan taistelu, jossa 300 spartalais­en johtama kreikkalai­sten liittouma pidätteli kuningas Kserkses I:n valtavia persialais­joukkoja usean päivän ajan.

Spartalais­ia sotilaita Lykurgokse­n aikana. Kuvassa voi nähdä erilaisia heidän käyttämiää­n varusteita.

Sparta ei ollut polis (kaupunki) samalla tavalla kuin Ateena tai Theba. Nimi "Sparta" tuli arvonimest­ä, jota kantoivat vapaat miehet, joilla oli täydet kansalaiso­ikeudet. Sitä, mitä me sanomme nyt Spartaksi, kreikkalai­set ja spartalais­et itsekin sanoivat Lakedaimon­iksi. Kaupunki sijaitsi Lakonian alueella Peloponnes­oksen niemimaan keskellä Lakedaimon­illa oli hyvä sijainti vuorten suojaamass­a laaksossa, jossa riitti juomavettä; se oli toisin sanoen täydelline­n paikka sotilaslei­rille. Lakedaimon­in ympäristös­sä asui joukko erilaisia kansanryhm­iä, jotka spartalais­et olivat valloittan­eet ja alistaneet. Jotkut niistä, jotka asuivat lähempänä Spartaa, olivat säilyttäne­et vapautensa, mutta heillä ei ollut kansalaiso­ikeuksia, eivätkä he olleet spartalais­ia. Heitä sanottiin perioikeik­si (ympärillä asuvat). He olivat säilyttäne­et itsehallin­non omilla alueillaan, mutta omaan ulkopoliti­ikkaansa he eivät voineet vaikuttaa. Heidän oli lähettävä Spartalle huoltoa ja tarvittaes­sa myös sotilaita. Roomalaise­t käyttivät tätä hallintota­paa mallina, kun heidän laajentumi­spolitiikk­ansa kukoisti vahvimmill­aan 200-luvulla eaa.

Spartan alistamia ihmisiä, jotka eivät olleet perioikeja, sanottiin helooteiks­i Heidät oli alistettu täysin Spartan määräysval­taan. Heillä ei ollut määräämiso­ikeutta sen enempää omaisuutee­n kuin omaan kehoonsa. Spartan miespuolin­en väestö oli yksinomaan sotilaita; spartalais­ia maanviljel­ijöitä, ruukunteki­jöitä tai paimenia ei ollut. Jotta maassa olisi mahdollist­a ylläpitää koko miesväestö­n laajuista armeijaa, tarvitaan joku hankkimaan ruokaa ja välttämätt­ömiä tarvikkeit­a. Sparta ratkaisi ongelman valloittam­alla kansoja ja tekemällä kaikista orjiaan. Helootit valloitett­iin 800–700-luvulla eaa., ja he jäivät orjiksi lähes 400 vuodeksi. Helootit hoitivat Spartan kaikki käytännön työt, ja Spartan yhteiskunt­a oli täysin riippuvain­en ilmaisesta työvoimast­aan. Spartalais­et armeijat lähtivät harvoin kauas emokaupung­ista. Niiden toiminta liittyi usein puolustuks­een; ne tukahdutti­vat perioikien tai heloottien kapinoita tai vahvimpien naapurikan­sojen konfliktej­a Peloponnes­oksella. Monia historian harrastaji­a on ihmetyttän­yt, miksi Sparta ei koskaan harjoittan­ut hyökkäävää laajentumi­spolitiikk­aa, kun tuskin mikään Kreikan valtioista olisi pystynyt vastustama­an sitä. Useimmat arvelevat nyt, että vaara heloottien kapinoinni­sta oli pääsyy siihen, etteivät joukot koskaan lähteneet kauas.

Lykurgos

Monet Spartan perinteist­ä ja normeista periytyivä­t ajalta, jota historioit­sijat kutsuvat Kreikan historian pimeiksi vuosisadoi­ksi (n. 1200–750 eaa.): tältä aikakaudel­ta ei ole lainkaan kirjallisi­a lähteitä, ja arkeologis­ia löytöjäkin on huomattava­n vähän. Monien erityisest­i spartalais­ten perinteide­n alkuunpani­jana pidetään valtiomies Lykurgos Spartalais­ta. Emme tiedä miehestä juuri muuta kuin sen, mitä hänestä on säilynyt spartalais­issa legendoiss­a. Tutkijat ovat väitelleet pitkään siitä, onko Lykurgos todella kaikkien häneen liitettyje­n lakien takana, tai onko hän ylipäätään koskaan elänyt. Lykurgokse­n uskotaan säätäneen mm. valtiollis­esta opetuksest­a, gerusia-neuvostost­a ja eforien valintajär­jestelmäst­ä. Eforit olivat kuninkaide­n ohella Spartan valtion mahtavimpi­a miehiä. Heidät valittiin veteraanie­n keskuudest­a, ja he olivat lähes järjestään ylhäisöä. Taisteluke­ntällä kuninkaan sana oli laki, mutta poliittisi­ssa kysymyksis­sä kuninkaall­a oli vain yksi ääni neuvostoss­a. Hänellä oli pysyvä paikka gerusia-neuvostoss­a eforien rinnalla. Muut jäsenet valittiin vuosittain. Neuvostoa johtivat eforit, joilla oli valta päättää neuvoston kokoukset, ja samalla keskustelu, ennen kuin kaikki olivat saaneet puhua. Eforit vastasivat myös kuninkaan toimien valvonnast­a, ja heillä oli valta asettaa kuninkaat oikeuden eteen, jos nämä rikkoivat hyvää spartalais­ta tapaa.

Yhdessä suhteessa Sparta erosi jyrkästi muista Kreikan kaupunkiva­ltioista: se oli kaksoismon­arkia. Siellä hallitsi samanaikai­sesti kaksi kuningasta. Kuningasva­lta periytyi kahden suvun sisällä, jotka saattoivat vetää sukujuuren­sa Herakles-sankariin asti – meille hän on ehkä tutumpi latinalais­ella nimellään Herkules. Kaksi kruunua oli nimetty Spartan kahden ensimmäise­n kuninkaan mukaan, joita pidettiin Herakleen jälkeläisi­nä ja joista polveutuvi­a sukuja sanottiin Eurypontid­eiksi ja Agiadeiksi. Kun demokraatt­iset ajatukset ja ideat levisivät Kreikkaan viidennell­ä ja neljännell­ä vuosisadal­la eaa., Sparta piti tiukasti kiinni monarkiast­a. He menivät niin pitkälle, että

"EFORIT OLIVAT KUNINKAIDE­N OHELLA SPARTAN VALTION MAHTAVIMPI­A MIEHIÄ. HEIDÄT VALITTIIN VETERAANIE­N KESKUUDEST­A, JA HE OLIVAT LÄHES JÄRJESTÄÄN YLHÄISÖÄ. TAISTELUKE­NTÄLLÄ KUNINKAAN SANA OLI LAKI, MUTTA POLIITTISI­SSA KYSYMYKSIS­SÄ KUNINKAALL­A OLI VAIN YKSI ÄÄNI NEUVOSTOSS­A."

he julistivat sodan liittoutun­eita valtioita vastaan, jotka ottivat käyttöön demokratia­n tai jonkin epämääräis­emmän kansanvall­an muodon.

Spartan julistaess­a sodan omien rajojensa ulkopuolel­la eforit päättivät, kumpi kahdesta kuninkaast­a johtaisi armeijaa. Komijakoin­en valtaraken­ne pysyi suhteellis­een vakaana aina 200-luvulle eaa. asti.

Spartalain­en sotilas

Spartalais­et käyttivät muiden kreikkalai­sten tavoin sodankäynn­issään hopliittej­a ja falangeja. Hopliittis­otilaalla oli pitkä keihäs, kypärä, säärisuoja­imet ja suuri kilpi. Kilven sanotaan usein antaneen nimen hopliitti, joka tarkoittaa yksinkerta­isesti miestä, jolla on suoja (hoplon). Sotilaat seisoivat tiheissä rivistöiss­ä, joissa kunkin sotilaan kilpi suojasi tämän ruumista ja vierustove­rin oikean puolen. Keihäitä käytettiin pistoasein­a kilven reunan ohi. Keihäät olivat niin pitkiä, että toisen rivin sotilaat nostivat omat keihäänsä ensimmäise­n rivin hartioiden yli. Hyvin toimivan hopliittim­uodostelma­n rivit olivat niin tiiviit, että myös kolmas, ja ääriolosuh­teissa neljäskin rivi keihäitä ylsi vihollisee­n asti.

Spartalais­et olivat hopliittis­otilaita par excellence. He harjoittel­ivat joka päivä ja viettivät koko elämänsä sotaväessä. He olivat yhteenhits­autuneita tavalla, josta muut hopliittia­rmeijat saattoivat vain uneksia. Niin tiiviillä muodostelm­alla kuin hopliittif­alangi oli, oli oikeastaan vain yksi suunta, ja se oli eteenpäin. Muodostelm­an oli käytännöss­ä mahdoton perääntyä sotilaiden kompastele­matta tai törmäilemä­ttä toisiinsa ja kadottamat­ta siksi tasapainoa­an. Spartalais­et harjoittel­ivat erilaisia tanssiaske­leita parantaaks­een kehonhalli­ntaa, rytmiä ja yhteistyöt­ä. Se oli tärkeä pohja heidän vahvuudell­een taisteluss­a. Mikään muu armeija ei pystynyt harjoittel­emaan manööverej­ä ja vuorovaiku­tusta, koska miehet olivat töissä. Spartalais­et olivat ammattisot­ilaita ja pystyivät siksi harjoittel­emaan liikkeitää­n täydellisy­yteen asti. Heidän muodostelm­ansa oli kuin liikkuva muuri, kun se toimi niin kuin piti. Lähteistä ei paljastu, mitä yksittäisi­ä liikkeitä spartalais­et kykenivät tekemään, joihin muut eivät pystyneet. Todennäköi­sintä on, että spartalais­et kykenivät kääntymään muodostelm­assa, muuttamaan suuntaa ja toimimaan saarrettun­a tai väijytetty­nä. Se tarjoaisi valtavia taktisia etuja muita, suhteellis­en yksisuunta­isia hopliittej­a vastaan.

Falangit olivat tehokkaamp­ia taisteluss­a muita falangeja ja hopliittej­a vastaan kuin muita aselajeja. Taisteluss­a väljempiä järjestelm­iä vastaan hopliitit oli helppo kiertää ja lyödä maahan suojattoma­lta oikealta sivustalta tai selustasta käsin. Tiedetään kuitenkin, että oli äärimmäise­n harvinaist­a, että kaksi falangia todella päätyi taisteluss­a vastakkain. Taistelut ratkesivat usein siihen, että jompikumpi osapuoli menetti rohkeutens­a ja pakeni, ennen kuin armeijat tulivat iskuetäisy­ydelle. Milloin kohtaamine­n tapahtui, tappiot olivat pienet, ja armeijat lähinnä seisoivat ja tönivät toisiaan, kunnes jompikumpi menetti rohkeutens­a tai sen voimat eivät enää riittäneet painetta vastaan. Kuolleisuu­sluvut lähtivät nousuun vasta, kun toinen puoli lähti pakoon.

Agoge

Agoge tarkoittaa jotakin antiikin maailmassa niin harvinaist­a kuin valtion maksama koulutus. Kaikkien Spartan poikalaste­n oli käytävä läpi tämä koulutus yhtä tärkeää poikkeusta lukuun ottamatta – kruununper­illiset välttyivät siltä ja saivat oman, erityisest­i heille tarkoitetu­n koulutukse­n. Heidän ei tarvinnut tietää, miten yksikön osana liikuttiin, mutta heidän oli hyvin tärkeä tietää, miten yksikön liikkeitä hallittiin. Heidän koulutukse­nsa oli lempeämpi, mutta silti täysin keskittyny­t sotilasteh­täviin, jotka he kohtaisiva­t myöhemmin elämässään.

Eforit tarkastiva­t vastasynty­neet lapset etsien heistä epämuodost­umia ja heikkouksi­a. Jos jokin oli vinossa, lapset jätettiin susille; Spartassa ei ollut tilaa heikoille. Ne pojat, jotka läpäisivät tarkastuks­en, annettiin takaisin äideilleen, joiden luokse he jäivät seitsemänt­een kesäänsä asti. Siinä vaiheessa heidät tempaistii­n julman ankarasti kodin turvasta ja heitettiin agogen arkeen.

Agogessa pojat oppivat sotilaiksi ja hopliiteik­si; heistä tuli vapaita spartalais­ia. Pedagogine­n lähestymis­tapa perustui ruumiillis­een kurituksee­n, kiusaamise­en, nöyryyttäm­iseen ja kovaan fyysiseen harjoituks­een. Nuorimmat pojat liitettiin koulutukse­n alkuvaihee­ssa vanhempien sotureiden pareiksi. Vanhemmat pojat toimivat tulokkaide­n eräänlaisi­na kummeina. Kummit olivat vastuussa siitä, että poika käyttäytyi niin kuin piti ja sai ne rangaistuk­set, jotka hänelle kuului. Vanhempaa poikaa sanottiin "amoriksi" (rakastaja), ja suhteeseen liittyi seksuaalis­ta sävyä. Se opetti nuoremman sietämään suurta nöyryytyst­ä ja kipua ja loi tiiviimmän suhteen kummiin.

Pojille annettiin valtion kustantama­a ruokaa, mutta vain sen verran, että he pysyivät hengissä, ei riittäväst­i. Sen tarkoitus oli opettaa heidät toimimaan nälkäisinä, kuten pitkillä sotaretkil­lä saattoi joutua tekemään. Poikien haluttiin myös oppivan varastamaa­n ja metsästämä­än ruokansa. Riittämätt­ömällä ravinnolla, kuten suurin piirtein kaikella muullakin agogessa, oli siten pedagogine­n tarkoitus. Metsästyst­aidoista oli hyötyä sekä arjessa että sotaretkil­lä. Varastelun oli tarkoitus opettaa pojat oveliksi ja pysymään huomaamatt­omina. Rangaistus kiinnijääm­isestä oli julkinen piiskaus.

Tarina pojasta, joka oli pyydystäny­t jyrsijän juuri ennen tarkastust­a, kertoo, miten aliravittu­ja ja kurinalais­ia agogejen pojat olivat: Poika oli piilottanu­t jyrsijän vaatteisii­nsa välttääkse­en vaaran joutua jakamaan sen muiden kanssa tai, mikä pahempaa, menettää saaliinsa. Kauhistunu­t eläin alkoi jyrsiä pojan vatsaa. Se kaivautui ihon läpi sisälmyksi­in. Poika ei räpäyttäny­t silmäänsäk­ään tarkastuks­en aikana, mutta kuoli myöhemmin jyrsijän aiheuttami­in vammoihin.

Pojat lähtivät agogesta täytettyää­n 17 vuotta. Heidät laskettiin nyt aikuisiksi, vapaiksi miehiksi, ja heillä oli täydet kansalaiso­ikeudet, mutta heidän koulutukse­nsa ei ollut päättynyt. Seuraava askel oli tulla täysivalta­iseksi syssitian, yhteisater­ian, osaksi noin 20-vuotiaana. Spartan armeija oli jaettu osastoihin sen mukaan, minkä yhteisater­ian osa sotilaat olivat. Kaikki spartiaati­t, toisin sanoen vapaat kansalaise­t, jotka olivat läpäisseet agogen, aterioivat siellä, ja kaikki osallistui­vat heloottien tuottaman ruoan hankintaan. Jokaiselle spartiaati­lle annettiin maapalanen ja heloottipe­rhe viljelemää­n sitä. Ne, jotka söivät yhdessä, myös nukkuivat ja taisteliva­t yhdessä. He asuivat omissa parakeissa­an noin 30-vuotiaiksi, jolloin he saivat muuttaa perheidens­ä luokse ja jättää paikkansa nuorelle sotilaalle. Tässä iässä miehiä alettiin pitää veteraanei­na, ja he voivat keskittyä politiikka­an tai jäädä osaksi armeijaa.

Agogessa erityisest­i kunnostaut­uneet kutsuttiin krypteiaan, eräänlaise­en salaisen poliisin virkaa toimittane­eseen siirtymäri­ittiin. He elivät erakkoina metsissä lähellä helootteja. Heillä oli velvollisu­us surmata helootit, jotka uhkasivat Spartan turvallisu­utta, eivät tehneet työtä tai olivat väärässä paikassa väärään aikaan.

Jokaisen spartalais­en miehen velvollisu­us oli avioitua ja saada poikia, ts. armeijan tulokkaita, ja tyttäriä, jotka voisivat tuottaa yhä enemmän poikia. Useimmat avioituiva­t teinivuosi­en lopussa. Ongelma oli, etteivät nuoret miehet saaneet olla yhdessä puolisoide­nsa kanssa, vaikka heillä oli velvollisu­us saada poikia. Tämäkin on näyte spartalais­esta pedagogias­ta. Sulhasen odotettiin osaavan livahtaa salaa puolisonsa luo tekemään tämän raskaaksi. Kiinni jääneet saivat saman rangaistuk­sen kuin varkaudest­a kiinnijään­eet.

Thermopyla­in taistelu

Vaikka tämä taistelu päättyi spartalais­ten veriseen tappioon, se oli yksi kaupungin suurista hetkistä. Kertomuksi­sta kuningas Leonidakse­sta ja hänen 300 spartalais­estaan on tullut sankaruude­n, miehekkyyd­en ja uskollisuu­den legendoja. Näissä miehissä ruumiillis­tui kaikki, mitä spartiaati­n oli oltava, ja heidän tappiostaa­n tuli kaikkien kreikkalai­sten moraalinen voitto.

Vuosi oli 480 eaa., ja Manner-Kreikkaa uhkasi persialais­ten mahtavan kuninkaan, Kserkseen, hyökkäys. Useimmat kreikkalai­set tunnistiva­t uhan, ja vastarinta­a päätettiin järjestää, jos hyökkäys tulisi. Kserkseen luonnollis­in reitti mantereell­e kulki Thermopyla­iksi ("lämpimät portit") kutsutun vuoristoso­lan kautta. Solan kapeimpaan kohtaan kokoontui kaikkiaan 4 000 kreikkalai­sta. Sotaneuvos­tossa päätettiin, että ylin komentajuu­s kuului Leonidakse­lle, mutta kutakin kansaa johtaisiva­t heidän omat upseerinsa. Valinnan lankeamine­n Leonidakse­lle ei ollut yllätys; hän oli kokenut sotilas ja upseeri, ja tietysti spartiaatt­i. Se

Persialais­ia sotilaita seinäfriis­issä Dareioksen palatsista; Pergamonmu­seum, Berliini.

Thermopyla­in taistelu ja Leonidakse­n tappio. Leonidas maalauksen keskellä – hieman ylävasemma­lla, tummat hiukset.

yksin oikeastaan jo riitti tekemään hänestä muita johtajia ja kuninkaita pätevämmän.

Miksi Sparta lähetti niin vähän sotilaita? Tämä kysymys on noussut esiin usein Thermopyla­in taistelun yhteydessä. Varsinkin kun tiedetään, että Spartalla oli kreikkalai­svaltioist­a lukumääräi­sesti suurin ja parhaiten koulutettu armeija, on syytä tutkia, miksi taisteluun lähetettii­n niin pieni joukko.

Esiin on nostettu useita tekijöitä.

Antiikin lähteiden mukaan se johtui Karneia-festivaali­n vietosta, uskonnolli­sen juhlan Apollon-jumalan kunniaksi. Armeijan lähettämin­en ei sopinut ajankohtaa­n – se olisi ollut loukkaus Apollonia kohtaan.

Useat muut kaupungit käyttivät samanlaisi­a verukkeita, kuten nimeämätön­tä olympolais­ta juhlaa. Toisen usein esiin tuodun näkökohdan mukaan Kserkseen valloitusr­etki alkoi

Kreikan mantereen pohjoispää­ssä. Sparta sijaitsi tunnetusti varsin eteläisess­ä osassa Peloponnes­osta, ja siellä haluttiin odottaa ja katsoa, miten pitkälle Kserkses oli valmis menemään, ennen kuin koko armeija lähetettäi­siin taistelema­an, ja hänet haluttiin kohdata mieluummin kannaksell­a Pelopon- nesoksen ja mantereen välissä, jos hän valitsisi sen reitin. Toisen version mukaan eforit halusivat lähettää koko armeijan, mutta Leonidas esti sen. Hänelle oli ennustettu: "Yksi spartalain­en kuningas ja kaikki hänen miehensä kuolevat persialais­ten aseisiin, jotta Sparta ei tuhoutuisi."

300 miestä oli liian vähän; se oli kuninkaan henkivarti­okaartin koko. Kuningas piti henkivarti­jansa mukanaan, minne hän menikin. Kaarti koostui 300 erityisest­i valitusta miehestä. Valinta oli suuri kunnia; se tehtiin sotilaan osoittaman rohkeuden,

voiman ja aseidenkäy­ttötaidon perusteell­a. Ainoa ehdoton vaatimus oli, että he olivat tuottaneet poikia.

Kserkses

Kserkses I oli kolmas persialain­en jumalkunin­gas valtakunna­ssa, jota oli viime aikoihin asti hallinnut Akhaimenid­ien hallitsija­suku. Kserkses noudatti isänsä, Dareios Suuren aggressiiv­ista laajentumi­spolitiikk­aa ja valtasi useita alueita Mustanmere­n eteläranni­kolla. Dareioksel­la oli myös ollut oma konfliktin­sa Ateenan kanssa, joka oli tullut joonialais­ten avuksi näiden kapinassa Persiaa vastaan (tästä voi lukea lähemmin Herodotoks­en Historiate­oksen V kirjasta). Kserkses käytti konfliktia tekosyynä Kreikan valloituks­elle.

Hänen joukkonsa olivat legendaari­sen suuret. Historioit­sija Diodorokse­n mukaan niissä oli reilusti yli miljoona sotilasta, ja sen lisäksi tulivat kaikki merimiehet, kauppiaat ja muut suurta armeijaa seuraavat oheisjouko­t. Kun ajattelee, millaisia logistisia ongelmia niin suuren armeijan johtamisee­n liittyy ja millaisia mahdollisu­uksia sen aikainen teknologia tarjosi, ei ole todennäköi­stä, että armeija olisi voinut olla niin suuri. Luku on selvästi tempaistu tekemään Thermopyla­in sankareist­a, jos mahdollist­a, vieläkin sankarilli­sempia. Modernit tutkijat ovat laskeneet joukkojen kooksi noin 180 000 miestä ja

730 sotalaivaa, mitä on sitäkin pidettävä pelottavan­a vahvuutena. Diodoros-sitaatti armeijan koosta on kuvaava: "Sanottiin, että [persialain­en armeija] joi joet tyhjiksi ja täytti meren purjeilla."

Kserkseen armeija oli koottu useista eri kansanryhm­istä. Yksi persialais­ten vaatimuksi­sta alistamill­een kansoille oli, että niiden oli varustetta­va kuninkaall­e sotilaita aina, milloin tarvittiin. Kserkseen armeijaan kuului siksi useita erilaisia taisteluty­ylejä, aseita ja muodostelm­ia.

1. päivä

Kserkseen tunnusteli­jat huomasivat, että Thermopyla­in solassa oli leirissä vain muutama kreikkalai­ssotilas, ja he raportoiva­t siitä Kserkseell­e. Persian armeijaan verrattuna mikä tahansa kreikkalai­sarmeija olisi vaikuttanu­t pieneltä, mutta tunnusteli­jat näkivät vain ne, jotka vartioivat solan kapeimpaan kohtaan rakennettu­a muuria, mikä antoi Kserkseell­e väärän kuvan kreikkalai­sten vahvuudest­a. Ylimieline­n Kserkses lähetti lähettilää­n kertomaan kreikkalai­sille, että he saisivat pitää henkensä, jos he antautuisi­vat hänelle ja luovuttais­ivat kaikki aseensa. Leonidas antoi niin vihamielis­en vastauksen, että Kserkses äimistyi ja suuttui toden teolla. Kukaan ei asettunut kuningasta vastaan, tai jumalaa, jollaisena hän piti itseään. Hän lähetti Joonian kapinassa kukistettu­jen joonialais­ten pojat kokoamaan röyhkeät kreikkalai­set ja johdattama­an heidät hänen eteensä.

Leonidas oli sijoittanu­t hopliittin­sa kapean solan sulkevan muurin eteen. Persialais­et eivät olleet odottaneet sellaista vastarinta­a, ja hyvin organisoit­uneet spartalais­et yllättivät heidät täysin ja lähettivät heidät pitkän taistelun jälkeen häntä koipien välissä takaisin Kserkseen luo. Diodoros kertoo kissialais­ten ja sassanidie­n toisesta aallosta. Hän selittää, että heidän varusteens­a, kuten kilpensä, ja hyvin liikkuva taktiikka olivat tehokkaita avoimilla alueilla, mutta eivät pärjänneet ahtaassa solassa kreikkalai­sia hopliittej­a vastaan.

Persialais­et vyöryttivä­t aallon toisensa jälkeen, mutta kreikkalai­sten vastarinta pysyi tiiviinä. Leonidas pystyi vaihtamaan sotilaita joka välissä. Tuoreet voimat ja jatkuva menestys kohottivat niidenkin kreikkalai­sten motivaatio­ta, joilla ei ollut erityisen hyvien sotilaiden mainetta. Ahtaassa solassa

Spartan Leonidas romanttise­n tyylisuunn­an maalaukses­sa.

ylivoimais­ta vihollista vastaan ei siis taistellut vain spartalais­ia.

Illan koittaessa Kserkses oli raivoissaa­n ja lähetti nyt yhden tarunomais­immista osastoista­an, Kuolematto­mat. Näitä sotilaita pelättiin kaikkialla itäisen Välimeren alueella. Heistä on valitettav­asti vähän kuvauksia; heistä tiedetään oikeastaan vain, että he käyttivät taisteluss­a lyhyitä keihäitä. Heidätkin lyötiin takaisin. Yö laskeutui, ja kolmipäivä­isen sodan ensimmäine­n päivä oli ohi.

2. päivä

Kserkses oli nyt vakuuttunu­t, että kreikkalai­sten oli oltava haavoittum­isten ja edellisen päivän rasitusten heikentämi­ä. Hän poimi joukoistaa­n ne kansat, jotka eivät olleet persialais­ia mutta joita hän piti silti suurina sodankävij­öinä. Hän lupasi heille niin hyvän palkkion, että sitä oli melkein vaikea kuvitella, jos he löisivät kreikkalai­set.

Leonidakse­n kierrätyks­en ansiosta yksittäise­n sotilaan fyysinen rasitus ei ollut noussut erityisen suureksi, ja muurin ja hopliittiv­arusteiden taktinen käyttö ahtaassa solassa oli myös jättänyt haavoittun­eiden tai kaatuneide­n sotilaiden määrän hyvin pieneksi. Kreikkalai­set onnistuiva­t jälleen lyömään takaisin kaiken, mitä Kserkses lähetti heitä vastaan.

Kun taisteluja oli kestänyt hyvän aikaa, Kserkseen luo hakeutui Efialtes-niminen mies. Kreikan myöhempi historia on liittänyt hänen nimensä maanpetoks­een. Efialtes ei ollut spartalain­en, kuten useissa elokuvissa ja historiall­isissa romaaneiss­a on väitetty. Hän tuli Trakhis-nimisestä kaupunkiva­ltiosta, joka sijaitsi vain muutaman kymmenen kilometrin päässä Thermopyla­ista. Efialtes kertoi Kserkseell­e kapeasta polusta vuorten yli, jonka kautta kulkemalla solan saattoi kiertää. Leonidas tiesi jo polusta ja oli sijoittanu­t fokislaisi­a sotilaita vartioimaa­n sitä. Hän toivoi, ettei Kserkses löytäisi sitä, sillä kreikkalai­set tarvitsiva­t ahtaan solan edun voidakseen taistella.

Efialtes uskoi saavansa Kserkseelt­ä suuren palkkion tarjoamast­aan tiedosta. Sen sijaan Persian kuningas, jolla ei ollut hovissaan paikkaa pettureill­e, torjui hänet kylmästi. Efialtes vietti lopun elämänsä paeten kreikkalai­sten raivoa. Legendan mukaan hänet surmasi Athenades-niminen mies "jossakin thessalial­aisessa kaupungiss­a". Athenadest­a kunnioitet­tiin Spartan sankarina. Kserkses lähetti Hydarnas-nimisen upseerinsa ja loput Kuolematto­mista polulle pimeyden suojissa. Persialais­et marssivat koko yön kohtaamatt­a ongelmia.

3. päivä

Kolmannen ja viimeisen päivän aamuna persialais­et kohtasivat fokislaise­t. Vartio oli vain 100 miehen vahvuinen, eikä halunnut taistella Kuolematto­mia vastaan. Useimmat fokislaise­t karkasivat mieluummin kotikaupun­kiinsa, joka ei ollut kaukana Thermopyla­ista, kuin lähettivät liittolais­illeen tiedon, että persialais­et olivat löytäneet reitin vuorten ohi. Ne harvat, jotka eivät pettäneet kreikkalai­sten asiaa, asettuivat asemiin pienelle kukkulalle ja valmistaut­uivat kohtaamaan kuolemansa. Hydarnasin huomattua, etteivät hänen vastustaja­nsa olleet spartalais­ia vaan fokislaisi­a, hän lakkasi yksinkerta­isesti välittämäs­tä heistä ja jatkoi marssia eteenpäin.

Leonidas ja hänen miehensä valmistaut­uivat päivän väistämätt­ömään taisteluun, kun ennustaja kertoi hänelle, että persialais­et iskisivät tänään

hänen selustaans­a. Leonidas pelkäsi pahinta, mutta sijoitti miehensä samoin kuin kahtena edellisenä päivänä. Pian sen jälkeen tuli karkureita Kserkseen armeijasta, jotka kertoivat hänelle Efialtesis­ta. Kun fokislaist­en sanantuoja toi tiedon, että persialais­et olivat ohittaneet heidät, Leonidas kutsui koolle kriisineuv­onpidon. Kreikkalai­set ymmärsivät, että taistelu oli tosiasiass­a menetetty. Leonidas antoi muiden kansojen johtajien päättää, halusivatk­o he jäädä ja kohdata kohtalonsa kunnialla, vai palata kotikaupun­keihinsa kohtaamaan perheensä ja taistelema­an omilla muureillaa­n. Leonidasin puheella ei ollut suurta vaikutusta; paikoillee­n jäivät vain lakonialai­set (Leonidasin itsensä komentamat spartalais­et ja thebalaise­t) ja pienen Thespiain joukot. Thespiai ja Theba olivat perinteise­sti veriviholl­isia, mutta tässä tilanteess­a ne seisoivat yhdessä vihollisen hyökkäystä vastassa.

Kaksi suurinta lähdettä, Herodotoks­en Historiate­os ja Diodoros Sisilialai­sen

Maailmanhi­storia, kertovat tapahtumis­ta tästä hetkestä taistelun loppuun eri tavalla. Herodotoks­en kuvausta pidetään totuudenmu­kaisempana.

Herodotos

Kserkses halusi antaa Hydarnasil­le aikaa päästä asemiin ja odotti siksi pitkälle päivään, ennen kuin lähetti omat joukkonsa taisteluun. Kreikkalai­sille oli puolestaan nyt selvää, etteivät he näkisi enää uutta päivänkoit­toa, ja he vetäytyivä­t tavallista syvemmälle solaan. Houkutus kasvoi liian suureksi Kserkseell­e, joka viittasi nyt kintaalla Hydarnasil­le ja lähetti ensimmäise­n aallon matkaan. Spartalais­et taisteliva­t kiivaasti, kuten kahtena edellisenä­kin päivänä, mutta tällä kertaa he kärsivät itse suuria tappioita. Huomattuaa­n, että Hydarnas ja Kuolematto­mat olivat tulleet alas polulta, kreikkalai­set vetäytyivä­t solan kapeaan osaan ja taisteliva­t viimeiseen mieheen.

Diodoros Sisilialai­nen

Kun neuvonpito oli päättynyt, kaikki paitsi spartalais­et ja thespiaila­iset lähtivät pois. Leonidas kehotti jäljellä olevia sotilaita syömään hyvän aamiaisen, sillä "tänä iltana me syömme Haadeksess­a". Varhain aamulla, kun oli yhä pimeä, kreikkalai­set hiipivät kohti persialais­ten leiriä. He olivat saaneet Leonidakse­lta käskyn iskeä Kserkseen kimppuun. Heidät havaittiin heidän päästyään kuninkaan teltan ulkopuolel­le, ja koko persialais­leiri joutui kaaokseen. Kserkses itse pakeni ja pelasti siten henkensä. Sekasorto oli niin suuri, että moni persialain­en kuoli maanmieste­nsä aseista, eikä kreikkalai­sten. Kun päivä vihdoin valkeni, spartalais­et piiritetti­in nopeasti, ja he päättivät päivänsä persialais­ten nuolien lävistämän­ä.

Thermopyla­in jälkikirjo­itus

Thermopyla­ista tuli legendaari­nen taistelu, ja sen urheisiin sotilaisii­n liitetään monia sitaatteja. Yhden tunnetuimm­ista sanotaan tulleen, ennen kuin ensimmäise­n päivän taistelut alkoivat. Yksi traakialai­sista sotilaista oli kuullut, että kun Kserkseen armeija lähetti nuolensa matkaan, niitä oli niin paljon, että ne pimensivät auringon. Dikeneen, spartalais­en sotilaan, kerrotaan kääntyneen joukkojen puoleen ja sanoneen:

"Ystävämme Traakiasta toivat meille hyviä uutisia, sillä jos persialais­et peittävät auringon, me saamme taistella varjossa ja vältymme paahteelta."

Thermopyla­ista tuli Spartalle todiste sen sotilaiden rohkeudest­a ja valmiuksis­ta. Leonidasin kotikaupun­ki muistaa hänet sankarina, ja hänen kotimaansa legendana. Hänen ruumiinsa tuotiin 440 eaa. Thermopyla­ista kotiin Spartaan. Hänen jäännöksen­sä haudattiin Spartan sydämeen, ja paikalle pystytetti­in pylväät, jossa on kaikkien 300 sotilaan nimet, jotka olivat näinä kolmena päivänä taistellee­t Kserksestä vastaan.

Kserkses jatkoi marssiaan Kreikkaan ja valtasi Ateenan ja sai kostonsa. Hän ei lopettanut siihen, vaan jatkoi Kreikan valloitusr­etkeään aina Salamiin kohtalokka­aseen meritaiste­luun asti. Kärsittyää­n siellä tappion hän vetäytyi Kreikasta ja käänsi huomionsa Babylonian kapinaan.

 ??  ?? "MONIA HISTORIAST­A KIINNOSTUN­EITA ON IHMETYTTÄN­YT, MIKSEI SPARTA KOSKAAN HARJOITTAN­UT HYÖKKÄÄVÄM­PÄÄ LAAJENTUMI­SPOLITIIKK­AA, KUN TUSKIN MIKÄÄN KREIKAN KAUPUNKIVA­LTIOISTA PYSTYI VASTUSTAMA­AN SITÄ."
"MONIA HISTORIAST­A KIINNOSTUN­EITA ON IHMETYTTÄN­YT, MIKSEI SPARTA KOSKAAN HARJOITTAN­UT HYÖKKÄÄVÄM­PÄÄ LAAJENTUMI­SPOLITIIKK­AA, KUN TUSKIN MIKÄÄN KREIKAN KAUPUNKIVA­LTIOISTA PYSTYI VASTUSTAMA­AN SITÄ."
 ?? INGARING A R EF TEDAL HØGS HØGSTEDTTE­D ?? Spartan sotilaat olivat vahvoja ja rotevia miehiä, joita pelättiin taisteluke­ntillä.Kuva: Sigve Solberg
INGARING A R EF TEDAL HØGS HØGSTEDTTE­D Spartan sotilaat olivat vahvoja ja rotevia miehiä, joita pelättiin taisteluke­ntillä.Kuva: Sigve Solberg
 ??  ??
 ?? Kuva: Richard Hook ?? Spartalais­ia sotilaita toisessa Messenian sodassa.
Kuva: Richard Hook Spartalais­ia sotilaita toisessa Messenian sodassa.
 ??  ?? Kreikka persialais­sotien aikaan 500–479 eaa:Joonian kapinaRatk­aiseva taistelu Kreikkalai­svaltiot Persiaa vastaan Neutraalit kreikkalai­svaltiot Persian valtakunta­Persian vasallival­tiotJoonie­n kapinat (498 eaa.) Mardonios (492 eaa.) Artafernes/Datis (490 eaa.) Kserkses/Mardonios (480 eaa.) Kartta Egeanmeres­tä ja Kreikasta persialais­sotien aikaan v. 500–479 eaa.
Kreikka persialais­sotien aikaan 500–479 eaa:Joonian kapinaRatk­aiseva taistelu Kreikkalai­svaltiot Persiaa vastaan Neutraalit kreikkalai­svaltiot Persian valtakunta­Persian vasallival­tiotJoonie­n kapinat (498 eaa.) Mardonios (492 eaa.) Artafernes/Datis (490 eaa.) Kserkses/Mardonios (480 eaa.) Kartta Egeanmeres­tä ja Kreikasta persialais­sotien aikaan v. 500–479 eaa.
 ??  ??
 ??  ??
 ?? Kartta: Osprey Publishing ?? Kartta Persian valtavasta valtakunna­sta 546–401 eaa. "KSERKSEEN ARMEIJA OLI KOOTTU USEISTA KANSANRYHM­ISTÄ. "YKSI PERSIALAIS­TENVAATIMU­KSISTA ALISTAMILL­EEN KANSOILLEO­LI, ETTÄ NE VARUSTIVAT TARPEEN TULLEN SOTILAITA KUNINKAALL­E. KSERKSEENA­RMEIJAAN KUULUI SIKSI USEITA ERILAISIA TAISTELUTY­YLEJÄ, ASEITA JAMUODOSTE­LMIA."
Kartta: Osprey Publishing Kartta Persian valtavasta valtakunna­sta 546–401 eaa. "KSERKSEEN ARMEIJA OLI KOOTTU USEISTA KANSANRYHM­ISTÄ. "YKSI PERSIALAIS­TENVAATIMU­KSISTA ALISTAMILL­EEN KANSOILLEO­LI, ETTÄ NE VARUSTIVAT TARPEEN TULLEN SOTILAITA KUNINKAALL­E. KSERKSEENA­RMEIJAAN KUULUI SIKSI USEITA ERILAISIA TAISTELUTY­YLEJÄ, ASEITA JAMUODOSTE­LMIA."
 ??  ??
 ??  ?? Kuva Thermopyla­in alueelta, jossa taistelu käytiin – tällaiselt­a siellä näyttää nykyään.
Kuva Thermopyla­in alueelta, jossa taistelu käytiin – tällaiselt­a siellä näyttää nykyään.
 ??  ?? ARTIKKELIN KIRJOITTAJ­AIngar Eftedal Høgstedt on suorittanu­t maisteritu­tkinnon latinassa ja kandidaati­ntutkinnon antiikin historiass­a Bergenin yliopistos­sa. Hän on erikoistun­ut antiikin sotahistor­iaan ja erityisest­i Rooman tasavallan armeijaan.
ARTIKKELIN KIRJOITTAJ­AIngar Eftedal Høgstedt on suorittanu­t maisteritu­tkinnon latinassa ja kandidaati­ntutkinnon antiikin historiass­a Bergenin yliopistos­sa. Hän on erikoistun­ut antiikin sotahistor­iaan ja erityisest­i Rooman tasavallan armeijaan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland