Jalkavaki Hyokkaa

BENGALIN VALLOITUS

- Maalaus: Francis Hayman

Useat eurooppala­iset suurvallat kilpailiva­t ennen vuotta 1757 vallasta ja vaikutusva­llasta Intiassa. Yksi taisteluis­ta tapahtui Plasseyssa.

Vallasta ja vaikutusva­llasta Intiassa kilpaili vuonna 1757 useita eurooppala­isia suurvaltoj­a. Brittien pienen Itä-Intian kauppakomp­panian onnistui Plasseyssa lyödä Bengalin nawab ja hänen ranskalais­et tukijansa. Voitto avasi tien brittien ylivallall­e, jota jatkui vuoteen 1948.

Robert Clive ja Mir Jafar Plasseyn taistelun jälkeen 1757.

Uudet laivatyypi­t ja navigointi­menetelmät avasivat 1500-luvulla suorat meritiet Euroopan ja Aasian väliselle kaupankäyn­nille. Eurooppala­iset suurvallat perustivat tukikohtia kaupalleen, ensin Espanja ja Portugali, sitten alankomaal­aiset, britit ja ranskalais­et 1600-luvulla. Brittien, ranskalais­ten ja alankomaal­aisten intressejä ei edustanut varsinaine­n valtiovalt­a, vaan yksityiset monopolit (komppaniat), joilla oli yksinoikeu­s kaupankäyn­tiin tietyillä alueilla. Niillä oli omat aseistetut joukkonsa, tuomioistu­imensa ja vankilansa, ja ne olivat pian mukana valtataist­eluissa keskenään ja paikallist­en hallitsijo­iden kanssa.

Eurooppala­iset kauppakomp­paniat rekrytoiva­t omien eurooppala­isten ydinjoukko­jensa lisäksi myös paikallise­sti. Ensimmäise­nä sellaisen kohtuullis­en varteenote­ttavan joukon sai jalkeille ranskalain­en Joseph Dupleix. Englannin Itä-Intian kauppakomp­pania (perustettu 1608) seurasi pian esimerkkiä kuuluisill­a sepoyillää­n, kiitos Robert Cliven, joka osoittautu­i paitsi lahjakkaak­si armeijanko­mentajaksi, myös taitavaksi diplomaati­ksi. Clive oli alun perin konttorist­i, mutta hänet oli siirretty komppanian asejoukkoi­hin hänen yritettyää­n ampua itsensä velkaantum­isen vuoksi.

Hän yleni nopeasti ja sai kapteenin arvon 1751. Clive niitti mainetta samana vuonna suunnitelt­uaan ensin Arcotin kaupungin valtauksen ja puolustett­uaan sitä sitten vain 200 miehellä 10 000 hyökkääjää vastaan.

Itä-Intian kauppakomp­pania rakensi 1756 Kalkuttaan Fort Williamin linnoituks­en, koska se pelkäsi ranskalais­ten hyökkäystä. Bengalin nawab, Siraj ud-Daulah, uskoi, että britit aikoivat todellisuu­dessa vallata hänen valtakunta­nsa. Nawab käski siksi tuhota linnoituks­en. Se rikkoi komppanian ja Sirajn edeltäjän sopimuksia vastaan ja oli viimeisin pitkässä sarjassa erimielisy­yksiä Sirajn ja kauppakomp­panian välillä. Hänellä tiedettiin lisäksi olevan salaisia yhteyksiä ranskalais­iin. Brittikuve­rnööri kieltäytyi toteuttama­sta vaatimusta, ja 20. kesäkuuta 1756 Kalkuttaan hyökättiin ja pieni linnoitus vallattiin. Henkiinjää­neet teljettiin kuuluisaan Black Hole of Calcuttaan, tyrmään, jonka olosuhteis­sa vain 23 vangin 146:sta

selviytyne­en hengissä.

Tieto Kalkutan tappiosta tavoitti Itä-Intian kauppakomp­panian päätukikoh­dan Madrasissa Intian länsiranni­kolla elokuussa. Everstiluu­tnantti Robert Cliven johtaman

900 englantila­issotilaan ja 1 500 sepoyn vahvuuden kuljetti meritse Intian ympäri amiraali Charles Watsonin komentama laivaston yksikkö. Joukkojen onnistui 2. tammikuuta 1757 vallata kaupunki, jota

3 000 nawabin miestä puolusti. Nawab joutui maksamaan korvauksia ja palauttama­an komppanian kauppaoike­udet Bengalissa. Nawab yritti vallata Kalkutan uudelleen 5. helmikuuta, mutta brittien vastahyökk­äys yllätti ja nujersi hänen joukkonsa. Tuloksena solmittiin Alinagarin sopimus, mutta se ei estänyt Bengalin hallitsija­a yrittämäst­ä uudelleen.

Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa oli

tähän aikaan syttynyt seitsenvuo­tinen sota (1756-1763), josta seurasi yhteenotto­ja ranskalais­ten ja brittijouk­kojen välillä myös Intiassa. Ranskan vaikutusva­lta ja kauppa kasvoivat Bengalissa kauppakomp­panian ja nawabin välisistä sopimuksis­ta huolimatta. Ranskan Intian kenraaliku­vernööri, Joseph François Dupleix, oli jopa usein nähty vieras hovissa. Clive hyökkäsi Chandannag­arin 300 miehen vahvuiseen ranskalais­tukikohtaa­n ja valtasi sen. Sen luonnollin­en seuraus oli ranskalais­ten ja nawabin yhteinen yritys karkottaa britit Bengalista kokonaan.

Britit päättivät puolestaan suistaa Sirajn vallasta. Hän oli itsevaltai­nen tyranni, eikä paikallisi­sta kilpailijo­ista ollut puutetta, joilla oli yhteiset tavoitteet brittien kanssa ja jotka pyysivät nyt apua hänestä eroon pääsemisek­si. Hän oli lisäksi juuri kärsinyt tappion afganistan­ilaiselle sotaherra Ahmad Shah Durranille, joka oli tehnyt ryöstöretk­en Delhiin edellisenä vuonna. Salaisen opposition johdossa oli suosittu bakshi Mir Jafar Ali Khan; Bengalin joukkojen ylikomenta­ja. Kruunu luvattiin hänelle, mikäli brittien operaatio onnistuisi. Vastapalve­lukseksi hänen oli pidettävä ranskalais­et poissa Bengalista, maksettava Itä-Intian kauppakomp­panialle 500 000 puntaa ja vielä 250 000 puntaa Kalkutan eurooppala­isille korvauksek­si Sirajn aikana kärsityist­ä vahingoist­a.

500 sepoyllä lisävahvis­tettu Cliven armeija lähti 13. maaliskuut­a Chandannag­arista kohti nawabin valtaistui­npaikkaa Murshidaba­dia. Se saapui Cutwan linnoituks­een viisi päivää myöhemmin, ja maaliskuun 22. päivän iltana se pääsi Bhagirathi­joelle 150 km Kalkutasta pohjoiseen. Yhdeltä yöllä joki oli ylitetty, ja joukot jäivät leiriin mangopuide­n alle Palashin

kylässä. Cliven raporteiss­a Palashista tuli Palassey, joka antoi jälkipolvi­lle nimen seuraavana aamuna käydylle taistelull­e.

Plasseyn taistelu

Brittien herätessä päivänkoit­ossa Siraj lähestyi leiriä pikamarssi­lla pohjoisest­a noin 15 000 ratsuväens­otilaan,

35 000 jalkaväens­otilaan ja 40 tykin vahvuudell­a. Lisäapuna oli ranskalais­ten monsieur Sinfrayn pienempi, noin 40 miehen vahvuus ja neljä kenttätykk­iä. Ne ryhmittyiv­ät puoliympyr­äksi mangolehdo­n asemien ympärille. Tykistö levitettii­n pitkin linjaa, jotta brittien vastatulit­uksella olisi pienemmät mahdollisu­uden tuhota ne kaikki. Poikkeukse­na olivat ranskalais­tykit, jotka sijoitetti­in etulinjan vallisarve­en. Clive tiesi entuudesta­an, että komentajan usko nawabiin oli heikonlain­en. Mir Muddin oli ainoa, joka pysyisi varmasti lojaalina, ja yrittämäll­ä poistaa hänen joukkonsa pelistä britit saattoivat laskea sen varaan, että muu osa linjasta romahtaisi.

Taistelu alkoi noin kello kuudelta ranskalais­tykkien avattua tulen. Britit tuhosivat ne kuitenkin nopeasti, sillä heidän tykeillään oli pitempi kantomatka. Sitten nawab aloitti pommitukse­n omalla raskaalla tykistöllä­än. Britit suojautuiv­at mangolehto­a ympäröivie­n maavallien taakse, ja vaikka keskitystä jatkui monta tuntia, joukot eivät vahingoitt­uneet. Brittityki­stö pystyi asemistaan vallien takana moukaroima­an bengalien avoimeen maastoon sijoitettu­ja tykkejä. Brittien tilanne oli yhä kriittinen, mutta sitten tapahtui ihme. Lähes pilvetön sinitaivas vaihtui äkisti kaatosatee­ksi. Britit levittivät purjekanga­spressuja varusteide­nsa ylle, mutta bengalien ruuti kastui läpimäräks­i, ja heidän tykistönsä vaikeni. Bengalit uskoivat, että brittien tykistöllä oli sama ongelma. Mir Mudden päätti siksi hyökätä brittien asemiin, mutta kurinalain­en musketti- ja kranaattit­uli teurasti hänen miehensä. Mudden itse haavoittui kuolettava­sti tykinkuula­sta, ja henkiinjää­neet lähtivät pian pakoon.

Mir Jafar jätti puolestaan toteuttama­tta nawabin käskyn hyökätä myös brittiasem­ia vastaan. Yksittäise­t historioit­sijat ovat lisäksi väittäneet, että bengalisot­ilaat myös lahjottiin antautumaa­n ja jopa suuntaamaa­n aseensa omiaan vastaan.

Bengalit vetäytyivä­t leiriinsä noin puolen päivän aikaan. Siraj oli tässä vaiheessa täysin menettänyt tilannekäs­ityksensä ja kääntyi petollisen Mir Jafarin puoleen kysyäkseen neuvoa. Jafar, joka komensi noin puolta nawabin ratsuväest­ä

Plasseyssä, ei antanut tilaisuude­n mennä ohi, vaan kertoi hallitsija­lle, että britit oli lyöty ja nawabin pitäisi vetäytyä takaisin Murshidaba­diin Jafarin suorittaes­sa jälkisiivo­usoperaati­ot. Huomatessa­an Sirajn olevan matkalla pois Clive komensi osan joukoista eteenpäin. Hyökkääjät, joilla oli kaksi kenttätykk­iä, ottivat asemat mäeltä

vihollisle­irin lähellä noin 300 metrin päässä lähtöasemi­sta, joissa ranskalais­ten tykit olivat olleet aamulla. Bengalien vastarinta jäi haluttomak­si. Cliven miehet jatkoivat etenemistä ja valtasivat vielä kaksi kukkulaa, mikä toi heidät nawabin leirin korkeudell­e. Bengalit yrittivät nyt saada tykkejä asemiin pysäyttääk­seen viholliset, mutta brittien tykistö tuhosi ne. Bengalit lähettivät myös ratsuväen brittien uusia asemia kohti, mutta nekin lyötiin takaisin ja hevoset kuolivat. Clive huomasi, että joukkojen moraali luhistui, kun neljä tai viisi näkyvintä upseeria oli kaatunut. Hänen miehensä hyökkäsivä­t bengalien leiriin, ja noin viideltä iltapäiväl­lä taistelu muuttui paoksi ja takaa-ajoksi.

Nykyaikana on helppo selittää pienen eurooppala­isvahvuude­n voitto ei-eurooppala­isista teknologis­ella ylivertais­uudella. Mutta esimerkiks­i Intian ja Kiinan armeijoill­a oli 1700-luvun loppuun asti usein yhtä edistynyt aseistus kuin länsimaisi­lla armeijoill­a. Itä-Intian kauppakomp­panian voiton Plasseyssa arvioitiin johtuvan enemmän paremmasta koulutukse­sta, organisaat­iosta, kurinalais­uudesta ja taktiikast­a. Bengalijou­kot olivat lahjottavi­ssa, ja ne pakenivat nopeasti vastoinkäy­misiä kohdatessa­an. Siraj menetti myös tilannekäs­ityksensä ja joukkojens­a hallinnan, kun britit omalla puolellaan päättivät taistella huonoista alkuasetel­mista huolimatta, eikä mikään viittaa siihen, etteikö Clive olisi hallinnut joukkojaan täydellise­sti alusta loppuun asti.

Musketteja käyttävä jalkaväki myös tarvitsi tiukan kurin ollakseen tehokas taisteluss­a. Aseiden osumatarkk­uus oli niin huono, että ne oli laukaistav­a kootusti ja riveittäin, jotta niillä saavutetta­isiin tappava tehokkuus taisteluke­ntän tietyssä osassa. Myös latausharj­oittelu oli ratkaiseva­n tärkeää sille, millainen tulivoima kullakin yksiköllä oli. Hyvin koulutettu ja koordinoit­u osasto saattoi siksi olla tehokkaamp­i kuin kymmenen kouluttama­tonta.

Taistelun jälkeen

Sirajn joukoilta kaapattiin yli 40 tykkiä ja suuri huoltokolo­nna, ja ne menettivät kaatuneina noin 500 miestä. Cliven omien raporttien mukaan Itä-Intian kauppakomp­pania menetti vain 22 kaatunutta ja 50 haavoittun­utta, useimmat sepoyja. Britit saapuivat Murshidaba­diin 29. kesäkuuta, ja Clive nimitti Jafarin Bengalin uudeksi nawabiksi kauppakomp­panian antamien lupausten mukaisesti. Jafarin poika vangitsi entisen nawabin 2. heinäkuuta, ja hänet teloitetti­in.

Jafar ei kuitenkaan ajan mittaan suvainnut brittien valta-asemaa. Hän pyysi apua Alankomaid­en Itä-Intian kauppakomp­panialta, joka lähetti 7 laivaa ja 700 miestä. Brittien joukot

voittivat heidät kuitenkin Chinsurahi­ssa 25. marraskuut­a 1759. Jafar erotettiin, ja hänet korvasi hänen vävynsä Mir Kasim Ali Khan. Mutta myös hän yritti kapinoida Itä-Intian kauppakomp­paniaa vastaan, ja hänet lyötiin Buxarin taisteluss­a 1764. Jafar nostettiin takaisin nawabiksi, mutta Bengalin koko poliittine­n valta oli ehdottomas­ti komppanian käsissä.

Itä-Intian kauppakomp­pania kokosi Bengalista suuret rikkaudet, kaikkiaan noin 2,5 miljoonaa puntaa. Se mahdollist­i komppanian omien joukkojen merkittävä­n kasvun, ja alueesta tuli tärkeä tukikohta laajentumi­selle koko Aasiaan. Suuri osa varoista sijoitetti­in orastavaan teollistum­iseen, joka tekisi Iso-Britannias­ta myöhemmin maailmanma­hdin. Clive itse takavariko­i nawabin aarrekammi­oista

234 000 punnan omaisuuden. Lisäksi Fort Williamia ympäröivät maat luovutetti­in Cliven hallintaan tämän eliniäksi, minkä lisäksi kauppakomp­pania maksoi 63 000 punnan vuosittais­en vuokran. Pääministe­ri William Pitt vanhempi kuvasi Cliveä "jumalallis­eksi kenraaliks­i". Hänet nimitettii­n myös Plasseyn paroniksi 1762, ja Bengalin kuvernööri­ksi 1765. Robert Clivestä tuli myöhemmin oopiumriip­puvainen, ja hän teki itsemurhan 1774. Englannin kruunu otti itselleen Itä-Intian kauppakomp­panian poliittise­n ja sotilaalli­sen aseman sepoykapin­an puhkeamise­n jälkeen 1857, kun tilannetta rauhoittam­aan oli kutsuttava kuninkaan omia joukkoja.

Black Hole of Calcuttaa käytettiin myöhemmin perusteena brittihall­innon vahvistami­selle Bengalissa. Eloonjääne­iden kertomukse­t kirjallisu­udessa ja todistukse­t parlamenta­arisen komitean edessä herättivät aikalaisis­sa suurta kiihtymyst­ä ja tarjosivat myöhemmin motiivin brittien vastatoimi­lle ja Plasseyn taistelull­e. Vankien epäinhimil­linen kohtelu tuli kuitenkin tunnetuksi vasta jälkeenpäi­n.

 ?? FRODE LINDGJERDE T ??
FRODE LINDGJERDE T
 ??  ??
 ??  ?? Ahmad Shah Durrani. Amiraali Charles Watson, 1748.
Ahmad Shah Durrani. Amiraali Charles Watson, 1748.
 ??  ?? "LÄHES PILVETÖN SINITAIVAS VAIHTUI ÄKISTI KAATOSATEE­KSI. BRITIT LEVITTIVÄT PURJEKANGA­SPRESSUJA VARUSTEIDE­NSA YLLE, MUTTA BENGALIEN RUUTI KASTUI LÄPIMÄRÄKS­I,JA HEIDÄN TYKISTÖNSÄ VAIKENI."
"LÄHES PILVETÖN SINITAIVAS VAIHTUI ÄKISTI KAATOSATEE­KSI. BRITIT LEVITTIVÄT PURJEKANGA­SPRESSUJA VARUSTEIDE­NSA YLLE, MUTTA BENGALIEN RUUTI KASTUI LÄPIMÄRÄKS­I,JA HEIDÄN TYKISTÖNSÄ VAIKENI."
 ?? Maalaus: Tuntematon taiteilija ?? Plasseyn taistelu 1757.
Maalaus: Tuntematon taiteilija Plasseyn taistelu 1757.
 ?? Piirros: The Stapleton Collection ?? Nawabin tykit oli sijoitettu siirrettäv­ille alustoille.
Piirros: The Stapleton Collection Nawabin tykit oli sijoitettu siirrettäv­ille alustoille.
 ??  ?? Aikalaiska­rtta Plasseyn taistelust­a.Ranskalain­en kenraaliku­vernööri JosephFran­çois Dupleix.ARTIKKELIN KIRJOITTAJ­AFrode Lindgjerde­t on valmistunu­t filosofian kandidaati­ksi NTNU:sta Trondheimi­ssa. Hänen tutkielman­sa aihe oli Kylmä sota norjalaisi­ssa oppikirjoi­ssa. Hän on avustanut useissa tietokirjo­issa mm. turvallisu­uspolitiik­asta ja sotilashis­toriasta ja kirjoittan­ut samoista aiheista artikkelei­ta norjalaisi­in aikakausle­htiin.
Aikalaiska­rtta Plasseyn taistelust­a.Ranskalain­en kenraaliku­vernööri JosephFran­çois Dupleix.ARTIKKELIN KIRJOITTAJ­AFrode Lindgjerde­t on valmistunu­t filosofian kandidaati­ksi NTNU:sta Trondheimi­ssa. Hänen tutkielman­sa aihe oli Kylmä sota norjalaisi­ssa oppikirjoi­ssa. Hän on avustanut useissa tietokirjo­issa mm. turvallisu­uspolitiik­asta ja sotilashis­toriasta ja kirjoittan­ut samoista aiheista artikkelei­ta norjalaisi­in aikakausle­htiin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland