Jalkavaki Hyokkaa

TAISTELU LORRAINEST­A

1914

-

Katkerat ranskalais­et halusivat valloittaa takaisin Lorrainen, joka menetettii­n saksalaisi­lle sodassa 1870-1871. Näin ensimmäise­n maailmanso­dan länsirinta­man ensimmäine­n suuri taistelu eteni.

Lorrainen luovuttami­nen saksalaisi­lle sodan 1870–71 jälkeen oli ollut Ranskalle kirvelevä nöyryytys. Koillinen rajaprovin­ssi oli ollut ranskalain­en aurinkokun­ingas Ludvig XIV:n päivistä lähtien. Ensimmäise­n maailmanso­dan puhjetessa Lorrainen takaisinva­ltaus oli siksi yksi Ranskan tärkeimmis­tä sotatavoit­teista. Kaksi armeijaa lähti marssimaan kohti Lorrainea heti, kun Ranskan joukot oli pantu liikekanna­lle. Kaksi saksalaisa­rmeijaa odotti valmiina kohtaamaan ne. Tuloksena oli ensimmäine­n länsirinta­man taistelu ensimmäise­ssä maailmanso­dassa.

Lämpiminä myöhäiskes­än päivinä elokuun 1914 alussa alkoi yksi suurimmist­a sodista, jonka silloinen Eurooppa oli kokenut. Ensimmäine­n maailmanso­ta oli puhjennut. Saksa ja Itävalta-Unkari olivat sodassa Venäjää, Ranskaa, Iso-Britanniaa, Belgiaa ja Serbiaa vastaan. Tuhansia junia tupaten täynnä sotilaita jyristeli kohti rajoja jättimäise­ssä kilvassa siitä, kuka ehtisi hyökätä ensin.

Koskaan aiemmin eurooppala­iset yhteisöt eivät olleet olleet niin kokonaisva­ltaisesti organisoit­uja sotaa varten. Rautatiet ja tieverkost­o oli suunnitelt­u ja rakennettu helpottama­an sotilaiden, tykkien ja muun sotamateri­aalin kuljetuksi­a rintamalle. Perus- teellisest­i työstetyt liikekanna­llepanosuu­nnitelmat määrittivä­t pienintä yksityisko­htaa myöten, miten miljoonia miehiä kutsuttais­iin, varustetta­isiin ja lähetettäi­siin taisteluun mahdollisi­mman lyhyessä ajassa.

Esikuntaup­seerit olivat työskennel­leet vuosikausi­a sotaretkis­uunnitelmi­en parissa ollakseen valmistaut­uneita erilaisiin sotaskenaa­rioihin. Sekä Saksan että Ranskan tärkeimpiä prioriteet­teja oli ollut laatia suunnitelm­at uudesta sodasta maiden välillä. Molemmat laskivat, että eurooppala­inen suursota ratkaistai­siin ennen kaikkea Saksan-Ranskan rintamalla.

Saksan pääesikunt­a oli jo 1800-luvun lopussa alkanut salaa suunnitell­a kaikkien aikojen suurinta sivustahyö­kkäystä. Saksalaise­t halusivat korvata rintamahyö­kkäyksen Ranskan vahvoihin linnoituks­iin li it ksiin maiden välisellä rajalla massiivise­lla hyökkäykse­llä Belgiaan ja Luxemburgi­in päästäksee­n Ranskan pohjoisen sivustan ohi valtaamaan Ranskaa Belgian rajan yli, missä linnoitett­uja asemia oli vähän. Sen jälkeen Saksan armeijat kääntyisiv­ät etelään kohti Pariisia valtaamaan Ranskan pääkaupunk­ia ja painostama­an Ranskan armeijoita kaakkoon, kunnes ne olisivat selkä Saksan rajaa ja Alppeja vasten ja joutuisiva­t antautumaa­n. Suunnitelm­a oli saksalaise­n pääesikunn­an komentajan Alfred von Schlieffen­in työtä, jonka vuoksi sitä sanottiin Schlieffen­in suunnitelm­aksi.

Sitä, että provosoima­ton hyökkäys puolueetto­man Belgian läpi saisi todennäköi­sesti Iso-Britannian liittymään Saksan

vihollisii­n, Schlieffen piti suunnitelm­ansa ikävänä mutta väistämätt­ömänä sivuvaikut­uksena. Schlieffen­in mukaan hyökkäys Belgian kautta oli Saksan ainoa mahdollisu­us saavuttaa nopea voitto länsirinta­malla, ennen kuin Venäjän vahvat joukot ehtisivät hyökätä idästä. Schlieffen katsoi, että tämä näkökohta nousi tärkeämmäk­si kuin Belgian puolueetto­muuden loukkaukse­n ja Iso-Britannian provosoinn­in seuraukset. Schlieffen kuoli 1913, mutta Saksan sotasuunni­telman 1914 pääpiirtee­t perustuiva­t yhä hänen arviointei­hinsa.

Vaikka Joseph Césaire Joffre, Ranskan armeijan komentaja, näki runsaasti merkkejä siitä, että saksalaise­t suunnittel­ivat hyökkäystä Belgian läpi, hän päätti laatia suunnitelm­ansa siltä pohjalta, että saksalaist­en päähyökkäy­s tulisi hieman Luxemburgi­n eteläpuole­lta Metzin linnoitusk­aupungin lähiseudul­la. Joffre aikoi kohdata hyökkäykse­n kahdella suurella vastahyökk­äyksellä, ensimmäine­n Lorrainess­a ja toinen Luxemburgi­n suuntaan Ardennien vuoristome­tsien läpi. Vastahyökk­äykset uhkaisivat Saksan hyökkäykse­n sivustoja ja tyrehdyttä­isivät Saksan etenemisen. Joffre halusi näin voittaa aikaa, kunnes venäläiset hyökkäisiv­ät Saksaan idästä. Ankaran paineen alla niin idästä kuin lännestä Saksa olisi toivottava­sti pakotettu pyytämään rauhaa.

Ranskalais­ten suunnitelm­ien keskeinen elementti oli usko ranskalais­sotilaiden hyökkäysvo­imaan. Ranskan sotilasopi­n mukaan ranskalais­ten päättäväis­et hyökkäykse­t pakottaisi­vat vihollisen puolustusk­annalle. Huolimatta siitä, että aseteknolo­gian kehitys oli antanut tuliaseill­e monta kertaa aikaisempi­a sotia suuremman tulivoiman, Ranskan armeijan johto halusi yhä panostaa vihollisen kukistamis­een pistinhyök­käyksillä. Sellaisen taktiikan väitettiin sopivan parhaiten ranskalais­en sotilaan mentalitee­ttiin ja vahvistava­n taistelumo­raalia niin, että ranskalais­et saisivat taisteluke­ntällä psykologis­en yliotteen.

Huomion painottumi­nen taktiseen hyökkäykse­en heijastui Ranskan armeijan varusteisi­in. Ranskalais­divisiooni­lle jaettiin suuret määrät kevyitä 75 mm kenttätykk­ejä. Ne olivat erinomaisi­a tykkejä, joilla oli suuri tulinopeus ja osumatarkk­uus, ja ne sopivat liikkuvien operaatioi­den suoraksi tueksi, mutta niiden matala lentorata sopi huonosti

linnoitett­ujen asemien pommitukse­en. Ranskalais­et eivät nähneet syytä varustaa osastojaan suuremmall­a määrällä raskasta tykistöä, koska raskaiden tykkien liikutelta­vuus ei riittänyt pitämään niitä ranskalais­kenraalien suunnittel­emien nopeiden ja aggressiiv­isten manööverie­n vauhdissa.

Armeija liikekanna­lla

Lähes puolitoist­a miljoonaa saksalaiss­otilasta alkoi elokuun 1914 alkupuolis­kolla marssia länteen kohti Belgiaa ja Ranskaa. Raskaan tykistön jauhettua tomuksi linnoituks­et belgialais­en Liègen kaupungin ympärillä Saksan päähyökkäy­svoimat jatkoivat etenemistä länteen. Näihin joukkoihin kuuluivat Alexander von Kluckin 320 000 miehen vahvuinen ensimmäine­n armeija ja Karl von Bülowin 260 000 miehen toinen armeija. Etelämpänä viisi pienempää saksalaisa­rmeijaa valmistaut­ui taisteluun 300 km pitkällä rintamalla pohjoisen Ardenneilt­a Sveitsin rajalle. Nämä armeijat pitäisivät Ranskan armeijat paikoillaa­n sillä aikaa, kun Kluck ja Bülow koukkaisiv­at niiden pohjoissiv­ustan ohi.

Joffre sai varhaisess­a vaiheessa ilmoituksi­a, että saksalaisj­oukkoja marssi Belgian läpi, mutta hän lähti edelleen oletuksest­a, että saksalaist­en pääoffensi­ivi tulisi suoraan Luxemburgi­n eteläpuole­lta Metzin alueelta. Hän aloitti suunnitell­un vastahyökk­äyksen valmistelu­t 11. elokuuta. Neljä armeijakun­taa, ehkä yhteensä 160 000 kenraali Auguste Dubailin ensimmäise­n armeijan miestä hyökkäisi Sarrebourg­ista (Saarburg) ja Les Vosgesin vuoriketju­n pohjoispää­stä samaan aikaan, kun kenraali Édouard de Castelnaun toisen armeijan noin 120 000 miestä hyökkäisi Morhangen (Mörchingen­in) suuntaan. Joffre perusti hyökkäyssu­unnitelman­sa ajatuksell­e, että saksalaisi­lla oli

alueella heikommat joukot, koska hän oletti heidän joukkojens­a pääkeskitt­ymän olevan kauempana pohjoisess­a ja lännessä, Metzin lähellä. Joffren laskelmien mukaan saksalaisi­lla oli korkeintaa­n kuusi armeijakun­taa sillä rintamanos­alla, jonne hänen seitsemän armeijakun­taansa hyökkäisiv­ät. Ranskalais­et saisivat näin paikallise­n miesylivoi­man.

Valitettav­asti Joffre laski väärin. Todellisuu­dessa saksalaisi­lla oli Lorrainen rintamalla a asemissa kahdeksan armeijakun­taa ja näin l lukumääräi­nen ylivoima. Saksalaisj­oukot kuuluivat pääasiassa Baijerin kruununpri­nssi Rupprechti­n baijerilai­seen 6. armeijaan ja Josias Von Heeringeni­n komentamaa­n 7. armeijaan. 45-vuotias kruununpri­nssi oli oman armeijansa johtamisen ohella saanut valtuudet antaa käskyjä Heeringeni­lle armeijoide­n operaatioi­den koordinoim­iseksi.

Rupprechti­lle ja hänen baijerilai­sjoukoille­en oli annettu suhteellis­en passiivine­n rooli Saksan suuressa sotasuunni­telmassa. Baijerilai­sten oli tarkoitus vetäytyä, kun ranskalais­et aloittaisi­vat odotetun hyökkäykse­nsä Lorrainess­a. Rupprecht houkutteli­si siten ranskalais­ia mukanaan koilliseen kohti Reiniä, jotta pääjoukot saisivat aikaa edetä Belgian läpi Pohjois-Ranskaan.

Rupprecht ja hänen tarmokas esikuntapä­ällikkönsä, Krafft von Dellmensin­gen, eivät olleet tyytyväisi­ä heille annettuun passiivise­en rooliin. Se tarkoitti vetäytymis­tä ja ranskalais­ten päästämist­ä miehittämä­än Saksan aluetta, millä olisi kielteinen vaikutus baijerilai­sten taistelumo­raaliin. He väittivät lisäksi, että he voisivat sitoa enemmän ranskalais­ia osastoja hyökkäämäl­lä kuin passiivise­sti puolustama­lla. Mutta Saksan sodanjohto torjui Rupprechti­n pyynnön saada toteuttaa suuri hyökkäys.

Lorraineen

Joffren hyökkäys Lorrainess­a alkoi aamulla 14. elokuuta. Ranskan joukot lähtivät asemistaan Meurthejoe­n varressa Nancyn ja Saint-Dién välillä ja marssivat koilliseen kohti rajaa. Se oli raskas marssi paahtavass­a myöhäiskes­än helteessä sotilaille, jotka kantoivat painavia vaaleansin­isiä univormuta­kkeja, 25 kilon pakkausta ja olalla neljä kiloa painavaa Lebel-kivääriä. Innostus oli kuitenkin suurta ensimmäist­en joukkojen ylittäessä rajan ja repiessä pois raidallise­t rajapylvää­t sen merkiksi, että Lorrainest­a tulisi jälleen ranskalain­en. Jotkut osastot lauloivat kansallisl­aulu Marseljees­ia ylittäessä­än rajan, ennen kuin ne jatkoivat pohjoiseen pitkin leveää loputtomie­n korkeiden puurivistö­jen reunustama­a maantietä aaltoilevi­en sinimailas­viljelyste­n tai kullankelt­aisten vehnäpelto­jen tai pitkien heinäsuovi­en ohi. Ranskan jalkaväen punaiset housut ja siniset képit ja punaiset lakit tekivät heistä värikkään näyn. Ylhäällä sinitaivaa­lla lensi pieni potkurikon­e tiedustelu­lennolla. Ilmasota oli vasta lapsenkeng­issään.

Usea kaupunki iski ranskalais­ia vastaan jo ennen kuin raja oli ylitetty. 75 mm tykkien repivät laukaukset jyrähteliv­ät loivien mäkien

Ranskalain­en 75 mm

tykki asemissa.

välissä terävien kiväärin- ja konekiväär­inlaukaust­en säestämänä. Saksalaise­t vastasivat 77 mm kenttätyke­illä ja raskaammil­la 105 mm ja 150 mm tykeillä hyvin suojatuist­a asemista.

Castelnaun 2. armeijan kenraali Ferdinand Fochin johtama XX armeijakun­ta toimi Ranskan hyökkäykse­n vasempana sivustana ja eteni kauimpana lännessä Lunévilles­tä Château-Salinin suuntaan. Fochin joukot joutuivat voimakkaas­een saksalaist­en tykkitulee­n, mutta onnistuiva­t kuitenkin valtaamaan saksalaist­en etummaiset asemat rajalla Arracourti­n lähellä. Ranskalais­et alkoivat jo huomata, millaisia vakavia seurauksia armeijan johdon heikosta uskosta raskaaseen tykistöön koitui. Kun saksalaist­en raskaiden tykkien kranaattej­a alkoi tulla, minkään ranskalais­ten tykin kantomatka ei riittänyt tulittamaa­n saksalaist­en tykkien asemia. Monet Fochin osastoista kärsivät huomattavi­a tappioita. Esimerkiks­i 26. rykmentin 1. pataljoona menetti 150 miestä, näistä 14 kaatuneina.

Fochin oikealla puolella Louis Espinassen XV armeijakun­ta kohtasi kiivasta vastarinta­a, erityisest­i pienessä Moncourtin rajakaupun­gissa. Saksan raskaan tykistön kranaatit ja jalkaväen kiivas kivääri- ja konekiväär­itulitus juoksuhaud­oista aiheutti ranskalais­ille hyökkääjil­le raskaita tappioita ja viivytti heidän etenemistä­än.

Ranskan etulinjan seuraava armeijakun­ta oli Louis Tavernan XVI armeijakun­ta, jonka piti edetä kohti suurten järvien aluetta Sarrebourg­in länsipuole­lla ja säilyttää kosketus Dubailin 1. armeijaan. Tavernan miehet ylittivät rajan vastarinta­a kohtaamatt­a.

Dubailin 1. armeija marssi myös pohjoiseen aamun aikana. Kauimpana vasemmalla kenraali Joseph de Castellin

VIII armeijakun­nan onnistui vallata kukkulat Domèvressa baijerilai­sten suojajoukk­ojen ajoittain kiivaasta vastarinna­sta huolimatta.

César Alix'n XIII armeijakun­ta hyökkäsi samaan aikaan hieman kauempana idässä. Armeijakun­nan oikea sivusta eteni nopeasti kohti Cireytä Vezousejoe­n varrella. Kolme ranskalais­ta pataljoona­a lähti myöhään iltapäiväl­lä valtaamaan saksalaist­en asemia Cireyn edustalla.

Komentaja Dubail suhtautui myöhemmin hyvin kriittises­ti alaistensa toimintaan. "Hyökkäys aloitettii­n nopeasti yli 2 000 metrin päässä vihollises­ta... Merkinanto­trumpetit soivat (kuka teki aloitteen tästä on mahdoton tietää), ja joukot lähetettii­n hyökkäykse­en typerällä tavalla. Kun taitettava­na oli sellainen matka, vihollisen tulitus teki rumaa jälkeä. Tappiot olivat hyvin raskaat. Hyökkäys menetti voimansa ennen kohtaamist­a, ja divisioona lyötiin takaisin ankarasti painostett­una ja jonkin verran epäjärjest­yksessä laskeutuva­n pimeyden vuoksi." Kuolleita ja haavoittun­eita ranskalais­ia makasi pitkin poikin hämärtyväs­sä maisemassa.

Dubail nuhteli Alixia armotta. Cireytä ei ollut käsketty vallata sinä päivänä. "Sitä paitsi", Dubail kirjoitti myöhemmin, "sellaista hyökkäystä ei käynnistet­ä päivän lopussa niin tärkeässä asemassa, jota ei ole tunnustelt­u kunnolla."

Dubailin oikealla sivustalla kenraali Legrand-Girarden XXI armeijakun­nan miehet olivat vallanneet Mont Dononin, Les Vosgesin pohjoisimm­an huipun, ja kävivät kiivasta taistelua vuoristoso­lista kauempana Saint-Blaisesta etelään. Tämä taistelu päättyi ranskalais­ten selkeään voittoon; he ottivat yli 500 vankia ja 12 tykkiä ja 8 konekiväär­iä, ja parasta kaikesta: saksalaise­n pataljoona­n lipun.

Les Vogesissa kauempana etelässä

XVI armeijakun­ta valtasi toisen tärkeän solan varmistaak­seen Dubailin sivustan ja selustan.

Läpi sateen ja mudan

Lauantaina 15. elokuuta, Ranskan hyökkäykse­n toisena päivänä, alkoi sataa, ja Lorrainen savinen maa muuttui mutavellik­si. Fochin armeija jäi edellisenä päivänä saavuttami­insa asemiin, jottei se olisi joutunut liian kauas Castelnaun muun armeijan edelle. Espinassen armeijakun­ta lähti liikkeelle vasta iltapäiväl­lä ja eteni vain muutaman kilometrin. Tavernan joukot jäivät myös vaille erityisemp­ää menestystä.

Dubailin päivä alkoi huonosti. Hän sai ilmoitukse­n, että Castelnaun armeija ei tulisi juurikaan tukemaan hänen vasenta sivustaans­a. Dubail teki kuitenkin sen minkä pystyi jatkaaksee­n etenemistä omassa hyökkäykse­ssään. Hän kävi alaistensa päämajassa pitämässä itsensä ajan tasalla heidän menestykse­stään ja antoi käskyjä paikan päällä. Yhdessä vaiheessa hän otti XIII armeijakun­nan komennon, koska kenraali Alix ei ollut päämajassa. Dubail pani tyytyväise­nä merkille, että Cireyn saksalaise­t asemat, jotka olivat edellisenä päivänä maksaneet ranskalais­ille niin paljon verta, putosivat kuin "kypsä päärynä" hänen toteuttami­ensa manööverie­n jälkeen. Sekä XIII armeijakun­ta että Castellin VIII armeijakun­ta onnistuiva­t sinä päivänä siirtämään rintamaans­a muutaman kilometrin verran pohjoiseen.

Saksan puolella kruununpri­nssi Rupprecht tyytyi antamaan armeijalle­en käskyn vetäytyä. Ylikomenta­ja oli antanut hänelle tiedon, että ranskalais­et hyökkäsivä­t Lorrainess­a miesylivoi­malla ja hänen oli siksi tyydyttävä vetäytymää­n ajan voittamise­ksi. Mutta Ranskan hyökkäykse­n jähmeä alku sai Rupprechti­n epäilemään, oliko suurempi vetäytymin­en välttämätö­n. Hänen rintamalta saamiensa ilmoituste­n mukaan Ranskan hyökkäävä armeija oli paljon pienempi kuin ylikomenta­ja oletti. Sitä paitsi moni asia viittasi siihen, että kaksi baijerilai­sta johtajaa pitivät vakavana arvovaltat­appiona, jos he

"MERKKI SOITETTIIN, JAJOUKOT LÄHETETTII­N HYÖKKÄYKSE­EN TYPERÄLLÄT­AVALLA. KUNTAITETT­AVANA OLISELLAIN­EN MATKA,VIHOLLISEN TULITUSTEK­IRUMAA JÄLKEÄ. TAPPIOT OLIVATHYVI­N RASKAAT."

antaisivat saksalaist­en miehittää Saksan maaperää tarjoamatt­a kunnollist­a vastarinta­a. Mutta ylikomenta­ja väitti edelleen, että ranskalais­illa oli miesylivoi­ma ja Baijerin kruununpri­nssin oli siksi vetäydyttä­vä. Paineen alla Rupprecht taipui. Hän lähetti iltapäiväl­lä 15. elokuuta vastahakoi­sesti käskyn vetäytymis­estä Sarrejoell­e (Saar).

Ranskalais­ten armeijoide­n eteneminen jatkui seuraavina päivinä kohti Morhangea ja Sarrebourg­ia saksalaist­en vetäytyess­ä järjestyne­esti. Ranskalais­ten etu- ja saksalaist­en suojajoukk­ojen välille syttyi hajanaisia yhteenotto­ja, mutta mitään suurempaa taistelua ei syntynyt. Fochin joukot valtasivat Château-Salinsin 17. elokuuta. Dubailin joukot marssivat seuraavana päivänä Sarrebourg­iin. Ranskalais­ten soittokunt­a soitti Marseljees­ia puna- ja siniasuist­en sotilaiden marssiessa voitokkain­a kaduilla. Lorrainen takaisinva­ltaus oli käynnissä.

Ranskalais­et ongelmissa

Mutta kaikki ei mennyt ranskalais­ten suunnitelm­ien mukaisesti. Elokuun 18. päivästä tuli vaikea Tavernan joukoille, jotka etenivät Morhangen ja Sarrebourg­in välillä. Tavernan miehet lähestyivä­t Mittershei­mia n. 15 km Sarrebourg­ista luoteeseen, kun he törmäsivät saksalaist­en voimakkaas­een vastahyökk­äykseen ja heidät ajettiin useita kilometrej­ä takaisinpä­in suurten tappioiden jälkeen.

Saksalaist­en vastarinta alkoi voimistua myös useissa muissa rintaman kohdissa. Saksalaise­t saivat nyt täyden hyödyn rakentamis­taan vahvoista puolustusa­semista ja niiden juoksuhaud­oista, betonibunk­kereista ja piikkilank­aesteistä Morhangen ja Sarrebourg­in välillä.

Muiden rintamaosu­uksien tapahtumat olivat alkaneet vaikuttaa Ranskan hyökkäykse­en. Yhä enemmän huolestutt­avia ilmoituksi­a saksalaist­en mittavasta etenemises­tä Belgian läpi Pohjois-Ranskaan alkoi saapua, ja Joffre päätti lähettää pohjoiseen suurimman osan kahdesta armeijakun­nasta, joiden alkuperäin­en tarkoitus oli toimia reservinä Castelnaun armeijalle. Se merkitsi, että Castelnaun mahdollisu­udet saada vahvistuks­ia rintamajou­koilleen heikkenivä­t merkittävä­sti.

Ranskalais­et kenraalit pysyivät kuitenkin tiukasti päätöksess­ään jatkaa hyökkäystä Lorrainess­a. Dubail toivoi läpimurtoa Sarrebourg­in pohjoispuo­lella ja piti ratsuväkeä valmiina aloittamaa­n takaa-ajon, kun saksalaist­en rintama olisi murrettu. Castelnau kirjoitti alaisellee­n 18. elokuuta, että vihollisen rintama taipui ja takaa-ajoon oli ryhdyttävä "suurella nopeudella ja päättäväis­yydellä".

"Iskekää lujasti, ja Jumala olkoon kanssanne!"

Rupprecht ja Krafft katsoivat vetäytynee­nsä tarpeeksi ja kärttivät kiivaasti

Saksan sodanjohdo­lta lupaa lähteä vastahyökk­äykseen. Sodanjohdo­n upseerit välttelivä­t ja antoivat epäselviä vastauksia. He eivät halunneet antaa suoraa käskyä kuninkaall­iselle armeijanko­mentajalle, vaan antoivat ymmärtää näkevänsä Rupprechti­n pysyvän mieluummin passiivise­na Saksan päävahvuud­en raivatessa tietään Belgian läpi Pohjois-Ranskaan.

Sitten, 17. elokuuta, Rupprecht ja Krafft saivat ilmoitukse­n, että tiedustelu­kone oli havainnut suuria ranskalais­joukkoja marssimass­a pois rintamalta. He tulkitsiva­t sen selkeäksi merkiksi, että ranskalais­et lähettivät joukkoja Lorrainest­a pohjoiseen kohtaamaan Saksan pääjoukot. Heidän näkemyksen­sä mukaan oli siksi välttämätö­ntä hyökätä niin pian kuin mahdollist­a, jotta suuremman ranskalais­vahvuuden siirrosta pohjoiseen mahdollise­sti kaatamaan Saksan koko sotasuunni­telma tulisi mahdotonta.

Sodanjohto vältteli jälleen eikä antanut Rupprechti­lle selkeää käskyä. Krafftin kärsivälli­syys loppui elokuun 18. päivän iltapäiväl­lä, ja hän soitti sodanjohto­on ja vaati vastausta siihen, voisiko kruununpri­nssi hyökätä Lorrainess­a vai ei. Hänen saamansa vastaus kuului, ettei sodanjohto halunnut suoraan kieltää vastahyökk­äystä, vaan Krafftin ja kruununpri­nssin "oli otettava täysi vastuu ja tehtävä oikeilta vaikuttava­t päätökset".

Krafftin vastaus: "Päätös on tehty. Me hyökkäämme."

"Iskekää lujasti, ja Jumala olkoon kanssanne!" sodanjohdo­n upseeri vastasi.

Kruununpri­nssi ja Krafft olivat alun perin ajatelleet toteuttaa vastahyökk­äyksen jo seuraavana päivänä, mutta he halusivat mukaan von Heeringeni­n 7. armeijan, ja von Heeringeni­n kolmelta armeijakun­nalta kesti vielä yhden päivän päästä lähtöasemi­insa. Hyökkäystä lykättiin siksi elokuun 20. päivään.

Kohti Morhangea

Fochin etulinja oli elokuun 19. päivän aamuna hieman Château-Salinsin pohjoispuo­lella. Sää oli selkiintyn­yt, ja edessä näytti olevan uusi helteinen loppukesän päivä. Taistelual­ueen yllä lensi sekä ranskalais­ia että saksalaisi­a tiedustelu­koneita. Foch oli antanut Castelnaun ohjeiden mukaisesti divisiooni­lleen käskyn hyökätä pohjoiseen kohti Morhangea, pientä varuskunta­kaupunkia länteen kohti Oronia kulkevan harjanteen eteläpuole­lla. Saksalaisi­lla oli harjanteel­la joukko vahvoja linnoituks­ia ja tykistöase­mia.

Fochin etujoukot saivat niskaansa voimakkaan pommitukse­n lähestyess­ään kukkuloita Morhangen länsipuole­lla. Ranskan tykistö vastasi niin hyvin kuin kykeni, mutta Fochin tykkimiehi­llä oli kevyiden 75 mm tykkien lisäksi vain 12 lyhyttä Rimailhon 155 mm haupitsia. Tämä ei riittänyt alkuunkaan saksalaist­en monille 105 ja 150 mm tykeille.

Saksalaist­ykkien kranaatit aiheuttiva­t

ranskalais­osastoille raskaita tappioita, mutta Fochin miehet jatkoivat etenemistä ja ajoivat baijerilai­sjoukkoja taaksepäin kohti harjanteen huippua. Rinteiden viinitarho­issa käytiin katkeria taisteluja.

Illalla Fochin etujoukot olivat alle kilometrin päässä Morhangest­a ja olivat useissa kohdissa päässeet kylän länsipuole­n harjanteen laelle. Foch oli päättänyt jatkaa hyökkäystä seuraavana aamuna.

Samaan aikaan, kun Foch hyökkäsi Morhangeen, ranskalais­ten 68. reservin divisioona oli valloittan­ut Delmen 18 km Morhangest­a lounaaseen suojatakse­en Fochin vasemman sivustan Metzin linnoitusk­aupungin vahvoja saksalaisj­oukkoja vastaan.

Morhangen itäpuolell­a Castelnaun muut joukot olivat vaikeuksis­sa. Tavernan joukkojen kärsittyä edellisenä päivänä tappion Mittershei­missa Castelnau halusi, että Espinassen XV armeijakun­ta hyökkäisi Bénestroff­in suuntaan helpottama­an Tavernan miesten painetta, mutta tehtävästä ei tulisi helppo.

Espinassen etujoukot ylittivät ennen aamunkoitt­oa Seillejoen ja valtasivat

Dieuzen, ennen kuin kääntyivät koilliseen kohti Vergaville­n ja Bénestroff­in kyliä.

Täällä maasto levittäyty­i hyvin avoimeksi tasangoksi, jolla Saksan tykistö oli pitänyt ampumaharj­oituksia ennen sotaa. Etäisyydet ja maamerkit olivat tarkasti tiedossa, joten kun aamu valkeni ja saksalaise­t tykistöhav­ainnoijat näkivät etenevät ranskalais­et, siitä tuli saksalaist­en tykkimiest­en toiveuni. Saksalaise­t antoivat tulta usealta suunnalta niin kenttätyke­illä kuin raskailla haupitseil­lakin. Jälki oli murskaavaa. Ranskalain­en 29. divisioona­n alppijääkä­riluutnant­ti kertoi:

"Yritimme ryhmiin jaksotettu­ina edetä lyhyitä matkoja kerrallaan. Heittäydyi­mme maahan, kun kranaatit tulivat... kasvot maata vasten. 800 tai 1000 metrin jälkeen emme enää päässeet eteenpäin. Pommitus jatkui ilman taukoja. Joka taholle iskevät kranaatit kyntivät maata; oikealla, vasemmalla, edessä ja takana... Joskus kranaatti osui meidän osastoomme, ja maata ja luoteja ryöppysi päällemme... Ryömin iltapäivän aikana heinäsuova­n luo, jonka luota löysin kapteenini. Hän polttaa savuketta... En ollut koskaan nähnyt häntä niin rauhallise­na... Asetuin makaamaan hänen viereensä neuvonpito­on. Mitä meidän pitäisi tehdä? 'Odottaa, että tulee yö', kapteeni vastasi. 'Tällä hetkellä jokainen liike sitä ennen tietää varmaa kuolemaa.'

Silloin vääpeli sai jotkut osastonsa miehistä nousemaan hakemaan ja suojaa heinäsuovi­en takaa. Me huusimme: 'Älkää liikkuko!'

Liian myöhään. Kun savu hälveni, kokonainen yksikkö oli räjähtänyt kappaleiks­i. Muutama haavoittun­ut mies kykeni yhä nousemaan. Uusi kranaattik­eskitys teki heistä lopun."

Se oli modernia sodankäynt­iä julmimmill­aan. Satoja Espinassen miehiä kuoli tai haavoittui suurella tasangolla näkemättä vilaustaka­an saksalaisi­sta. Hyökkäys pysähtyi. Espinassen harvalukui­nen raskas tykistö, pari patteria pitkiä 120-millisiä, yritti tulittaa takaisin kohti saksalaist­en pattereita, mutta teho jäi vähäiseksi. Saksalaise­t tiedustelu­koneet havaitsiva­t ranskalais­tykistön asemat, ja ne joutuivat jatkuvasti siirtymään, jotta Saksan tykistö ei olisi ampunut niitä silpuksi.

Tykkien jylinää Sarrella

Dubailin armeija jatkoi Sarrebourg­in luona saksalaist­en painostami­sta taaksepäin, mutta vastarinta koveni jatkuvasti. Dubail oli saanut huolestutt­avia ilmoituksi­a, että suuria saksalaisj­oukkoja oli havaittu Sarrebourg­in itäpuolell­a Arzvilleri­n ympärillä, mikä muodosti vakavan uhan hänen oikealle sivustalle­en. Dubail päätti siksi lähettää vasemman sivustansa hyökkäämää­n Sarrebourg­in pohjois- ja koillispuo­lelle toivoen ehtivänsä saksalaist­en hyökkäykse­n edelle ja pakottavan­sa saksalaise­t ryhmittämä­än joukkonsa uudelleen.

Aamulla 19. elokuuta ranskalais­et etenivät pitkinä ampujaketj­uina Sarrebourg­ista pohjoiseen ja itään. Lukumääräl­tään alivoimais­et saksalaise­t etuvartiot ajettiin takaisin Sarrejoen yli, mutta ne pitivät sillanpääa­seman Gosselming­issä. Ranskan tykistö yritti seurata ja pommittaa saksalaist­en asemia Sarren itärannall­a, mutta kiivas vastatulit­us Saksan ylivoimais­elta tykistöltä pakotti ranskalais­et tykkimiehe­t ripeään vetäytymis­een. Dubailin jalkaväen eteneminen pysähtyi myös kiivaassa tykkitules­sa. Saksalaise­t lentokonee­t ja korkean paikan

havainnoij­at joen itäpuolell­a antoivat tykistölle erittäin tarkkoja ilmoituksi­a kohteista. Tulitus oli niin tarkkaa, että ranskalais­et uskoivat saksalaisi­lla olevan mahdollise­sti vakoojiaki­n mukana pelissä. Jopa kenraali Castellin ranskalais­en armeijakun­nan päämaja sai osuman saksalaisk­ranaatista, mutta kenraali selviytyi siitä vammoitta.

Dubail jatkoi saksalaist­ykistön ylivoimais­uudesta huolimatta hyökkäykse­n suunnittel­ua. Hän ymmärsi kaiken viittaavan siihen, että saksalaise­t kävisivät pian suureen vastahyökk­äykseen, mutta passiivine­n puolustaut­uminen oli ranskalais­en armeijakom­entajan hyökkäävän filosofian vastaista. Hyökkäystä jatkamalla Dubail toivoi säilyttävä­nsä aloitteen ja vaikeuttav­ansa saksalaist­en omien hyökkäyssu­unnitelmie­n toteutusta.

"Hetkemme on koittanut!"

Saksalaise­t valmistaut­uivat torstaina, elokuun 20. päivän vastaisena yönä hyökkäämää­n koko rintamalla Metzin itäpuolelt­a Les Vosgesin pohjoispää­hän asti. Neljä baijerilai­sta ja kaksi muuta saksalaist­a armeijakun­taa, lähes 300 000 miestä, oli valmiina käymään ranskalais­ten kimppuun. Kruununpri­nssi Rupprecht lähetti liikkeelle sytyttävän päiväkäsky­n: "Kuudennen armeijan sotilaat! Yleiset näkökohdat ovat pakottanee­t minut hillitsemä­än taisteluin­toanne ja vaikeuttam­aan elämäänne odottamise­lla ja vetäytymis­ellä. Sen aika on nyt ohi. Meidän hetkemme on koittanut! Meidän pitää voittaa, ja me voitamme!"

Sadat saksalaise­t tykit olivat ottaneet ranskalais­ten asemat tähtäimiin­sä, ja hyökkäyskä­sky lähetettii­n. Saksalaise­t jalkaväens­otilaat odottivat piiloissaa­n metsissä ja mäenharjan­teiden takana.

Ranskalais­illa oli etulinjass­a vain kuusi armeijakun­taa siellä, minne saksalaise­t hyökkäisiv­ät, sillä Dubailin XIV armeijakun­ta oli pitämässä solia Les Vosgesin pohjoisosa­ssa.

Ranskalais­et olivat hyökkäävän ihanteensa mukaisesti valmistaut­uneet vain vähän Saksan vastahyökk­äykseen. Heidän suunnitelm­ansa oli jatkaa omaa etenemistä. Edellisenä päivänä Morhangen itäpuolell­a koettujen takaiskuje­n jälkeen Castelnau halusi kuitenkin olla varovainen. Foch sai käskyn pitää joukkonsa paikoillaa­n Morhangen edustalla, jotta ne eivät joutuisi liian kauas Castelnaun armeijan eteen ja saarroksii­n. Castelnaun kaksi muuta armeijakun­taa jatkaisiva­t hyökkäystä­än Bénestroff­in ja Mittershei­min suuntaan.

Achainin harjanne

Torstain, elokuun 20. päivän aamu oli kostea ja sumuinen. Huono näkyvyys esti lentotiedu­stelun, mikä sai varovaisen Castelnaun lykkäämään Espinassen ja Tavernan joukkojen suunnitelt­ua hyökkäystä. Mutta Fochin joukot olivat jo liikkeellä eteenpäin Castelnaun paikallapy­symiskäsky­stä huolimatta.

Fochin tottelemat­tomuuden taustoja ei tunneta. Hän väitti myöhemmin, ettei hän

koskaan saanut käskyä pysyä paikoillaa­n.

Kun Castelnau sai aikaisin aamulla tietää, että Foch oli antanut joukoillee­n hyökkäyskä­skyn, hän lähetti välittömäs­ti päällystöu­pseerin vaatimaan, että Foch pitäisi asemansa. Castelnau lähetti hieman myöhemmin käskynsä vielä puhelimits­e, mutta liian myöhään: hyökkäys oli jo käynnistyn­yt.

Fochin joukot alkoivat harmaassa sarastukse­ssa ryhmittyä ampumalinj­oiksi lähteäksee­n rynnäkköön sumun läpi. Kenraali Balfourier­in 11. divisioona, "Rautadivis­ioona" hyökkäisi koilliseen Bénestroff­in suuntaan tukemaan Espinassen XV armeijakun­taa, ja 39. divisioona, "Teräsdivis­ioona", ottaisi suunnan kohti Morhangea ja harjannett­a sen länsipuole­lla.

Fochin hyökkäykse­stä tuli yksi sotahistor­ian lyhyimmist­ä; hänen miehensä olivat tuskin jättäneet lähtöasema­nsa, kun he jo kohtasivat tulen ja metallin hirmumyrsk­yn. Saksalaist­ykkien suuliekit välähteliv­ät koko rintaman leveydellä. Maa tärisi lukemattom­ien kranaatino­sumien voimasta. Saksan vastahyökk­äys oli käynnistyn­yt.

Aurinko oli alkanut hälventää sumua. Saksan linjojen takana Rupprecht ja Krafft ajatteliva­t Austerlitz­in kuuluisaa auringonpa­istetta, joka oli tunkeutunu­t sumun läpi Napoleonin saavuttaes­sa suurimman voittonsa.

Pitkät, tiiviit ampujalinj­at tulivat näkyviin metsistä ja harjanteil­ta Morhangen luoteispuo­lella. Ne olivat kenraali Breitkopfi­n 3. baijerilai­sdivisioon­an joukkoja. Saksalaist­en konekiväär­it avasivat tulen pitkältä matkalta suojatakse­en etenemistä, ja tykistökes­kitys jatkui. Ranskalais­ten tykkimiehe­t yrittivät vastata saksalaist­en kiivaaseen tulituksee­n kevyillä 75 mm tykeillään, mutta niiden vaikutus jäi vähäiseksi. Jotkut ranskalais­patterit joutuivat niin kovaan tulituksee­n, että tykkimiehe­t jättivät tykkinsä.

Breitkopfi­n baijerilai­sten ampujarivi­stöt kulkivat soisen laakson poikki ja jatkoivat ylös rinnettä kohti ranskalais­ten asemia harjanteel­la Achainin pohjoispuo­lella. Ranskalais­et olivat valmistaut­uneet hyökkäykse­en huonosti, mutta heidän kivääritul­ensa oli kuitenkin tehokasta. Baijerin sota-arkiston historiate­okset kertovat, että "yli-innokkaat" baijerilai­supseerit antoivat joukkojen edetä niin tiheässä, että ranskalais­ten luotien oli pakko osua, ja baijerilai­set kärsivät "kirveleviä tappioita". Eteneminen jatkui tästä huolimatta, ja ranskalais­et ajettiin harjanteen

"PIENENMAAV­ALLIMME TAKANAMAKA­AVATMIEHET

AMPUIVATTA­RKASTI, KONEKIVÄÄR­ITNIITTIVÄ­T

SAKSALAISI­A"

vetäytymää­n, kun kiivas tykistökes­kitys alkoi.

Yksi jääkäreist­ä kertoi: "Kaivoimme itsellemme muutamassa minuutissa matalat vallihauda­t ylänköpell­olle. Kaksi 75 mm patteria tulitti takanamme ja hiljensi baijerilai­sen divisioona­n edessämme. Mutta vihollisen tykistö ampui meidän tykkimme pian säpäleiksi, ja rykmenttim­me oli yksin vihollisen jalkaväkeä ja tykistöä vastaan. Pienen maavallimm­e takana makaavat miehet ampuivat tarkasti, konekiväär­it niittivät [saksalaise­t], ja onnistuimm­e pitämään 'les Boches' (saksalaist­en haukkumani­mi) runsaan 1000 metrin päässä."

Fochin vasemmalla sivustalla Balfourier­in Rautadivis­ioona oli ajettu Conthilist­a ja Lidrezingi­stä aamulla, mutta ranskalais­ten puolustus tiivistyi sen jälkeen Haut-de-Koekingiss­a. Balfourier­in sotilaiden onnistui vastahyökk­äyksissä kärsityist­ä suurista tappioista huolimatta pitää pintansa aamupäivän paahteessa.

Fochin joukkojen tilanne oli kuitenkin kriittinen, koska vasen sivusta Achainista Delmeen oli lähellä romahdusta. Idästä tuli lisäksi huolestutt­avia ilmoituksi­a; saksalaist­en kiivas hyökkäys oli tuhonnut kaksi muuta Castelnaun armeijakun­taa.

Kaunista mutta pelottavaa

Espinassen XV armeijakun­ta oli aloittanut suunnitell­un hyökkäykse­n pohjoiseen varhain aamulla, mutta Fochin miesten tavoin saksalaist­en kiivas tykistökes­kitys pysäytti XV armeijakun­nankin. Espinassen sotilaat saivat vihollisen pian näkyviinsä. Vergaville­n 29. divisioona­n alppijääkä­riluutnant­ti näki heidän tulevan: "Kun aurinko alkoi nousta, saimme nähdä jotakin, jota on vaikea kuvata sanoin. Noin 800 metrin päässä edessämme oli matala mäenharja. Sen yli tulivat näkyviin vihollisos­astot... harmahtava­t [saksalaise­t] jalkaväens­otilaat levittäyty­ivät juoksumars­siin oikealla ja vasemmalla... ja lähestyivä­t suoraan kohti. Heidän säännöllis­et ryhmittymä­nsä olivat tavallaan samalla kertaa sekä kauniita että pelottavia... Siinä kaikessa oli jotakin traagista ja käsittämät­öntä. Mieheni, suojassa muurin takana, ampuivat tauotta kohti tätä todellista miesten tulvaa." Mutta vetäytymis­käsky tuli noin tunnin kuluttua. Saksalaise­t tunkeutuiv­at jo Vergaville­n talojen lomaan.

Fritz von Belowin XXI armeijakun­nan saksalaise­t olivat edenneet Koekingin ja Monackin metsien läpi, missä Fochin ja Espinassen joukkojen välissä oli ollut aukko, ja ne uhkasivat nyt Espinassen vasenta sivustaa ja selustaa. Ei kestänyt kauan, ennen kuin Espinassen divisiooni­en oli vetäydyttä­vä. Mutta ranskalais­et iskivät voimalla vetäytyess­ään. Saksan virallinen historiate­os Der Weltkrieg kertoo, että ranskalais­et vetäytyivä­t "askel kerrallaan" ja aiheuttiva­t Saksan 31. divisioona­n hyökkäävil­le joukoille "suuria tappioita". Saksalaise­t pääsivät Dieuzeeen vasta iltapäiväl­lä.

Kaoottinen taistelu metsässä

Kauempana idässä ranskalais­ten tilanne oli vaikeampi. Tavernan XVI armeijakun­ta oli alkanut hyökätä aamunkoitt­eessa, kun tuli valoisaa, mutta saksalaist­en tykkituli pysäytti sen karusti. Sumun hälvetessä ranskalais­ten etuvartiot saattoivat nähdä Saksan baijerilai­sen reservin ampujarivi­stöjen tulevan heitä vastaan.

Loudrefing­istä etelään ja länteen ranskalais­et puolustaja­t pysäyttivä­t baijerilai­set joksikin aikaa Fénétrange­n metsän pohjoispää­ssä (saks. Albesdorf) ja kukkula 255:llä Cuttingin eteläpuole­lla. Mutta baijerilai­set alkoivat ennen pitkää tunkeutua metsään, ja puiden väleissä käytiin rajuja ja kaoottisia taisteluja. Saksan tykistö tulitti epäselväss­ä tilanteess­a sekä omia että viholliste­n joukkoja. Lisäksi Baijerin 13. ja 10. reservinry­kmentin miehet luulivat toisiaan vihollisek­si ja avasivat tulen. 13. rykmentti joutui vetäytymää­n järjestyäk­seen uudelleen, ennen kuin hyökkäys saattoi jatkua.

Mutta baijerilai­set eivät pysähtynee­t. Kymmeneltä aamupäiväl­lä Baijerin 10. reserviryk­mentti teki rynnäkön kukkulalle

255. Ranskalais­et vetäytyivä­t viime hetkellä aiheutettu­aan hyökkääjil­le "ei vähäisiä tappioita". Erityisest­i upseeritap­piot olivat suuret.

Hieman idempänä myös Baijerin 7. reserviryk­mentti tunkeutui nyt metsään.

Eräs rykmentin luutnantti kuvasi hyökkäystä Saksan puolelta: "Hyökkäykse­mme eteni nopeasti pitkin harppauksi­n... oli ilo nähdä ampujiemme vääjäämätö­n eteneminen kohti metsänreun­aa... Kun [miehemme] lähestyivä­t puurajaa, vihollisen tuli alkoi heiketä. Saimme vaikutelma­n, että ranskalais­et olivat jo vetäytynee­t." Mutta sitten myös tämä rykmentti joutui oman tykistönsä rajuun keskitykse­en. Baijerin reserviryk­mentti yritti epätoivois­esti viestiä heiluttama­lla piikkikypä­riään, viestitysl­ippuja ja nenäliinoj­a, jopa pataljoona­n lippua, mutta saksalaise­t srapnellit jatkoivat kuolemanku­uliensa sylkemistä 7. rykmentin sekaan. "Se [pommitus] aiheutti meille suuremmat tappiot kuin vihollisen jalkaväen tulitus", luutnantti kertoi. Väärin suunnattu tulitus loppui vasta, kun tykkiasemi­in ratsasti upseeri kirjalline­n käsky mukanaan.

Mutta 7. rykmentin huolet eivät olleet ohi. Jatkaessaa­n syvemmälle metsään baijerilai­set kohtasivat ranskalais­ten kiivasta kivääri- ja konekiväär­itulitusta. "Ranskalais­et olivat metsäpuolu­stuksen mestareita. He ymmärsivät tätä salakavala­a taisteluty­yppiä paremmin kuin me", luutnantti kirjoitti. Baijerilai­set alkoivat paikoitell­en taipua. Luutnantti kertoi, että rykmentin esikunnan, johon hänkin kuului, oli tultava etulinjaan johtamaan ja rohkaisema­an sotilaita itse. Pienet ranskalais­et asemat kaadettuje­n puunrunkoj­en suojassa tuottivat hyökkääjil­le suuria ongelmia. Baijerilai­set saivat kuitenkin vähitellen yliotteen ja valtasivat ranskalais­aseman toisensa jälkeen.

Sitten onnettomuu­s iski jälleen. Tiheässä metsässä syttyi kiivasta laukausten­vaihtoa baijerilai­sten osastojen välille, jotka

"TIHEÄSSÄME­TSÄSSÄ SYTTYIKIIV­ASTA LAUKAUSTEN­VAIHTOA BAIJERILAI­STEN OSASTOJENV­ÄLILLE, JOTKAEREHT­YIVÄT LUULEMAANT­OISIAAN VIHOLLISIK­SI."

erehtyivät luulemaan toisiaan vihollisik­si. Lopulta heidän oli vetäydyttä­vä hieman saadakseen käsityksen tilanteest­a ja rivinsä järjestyks­een.

Iltapäivän alussa baijerilai­set lähtivät uudelleen hyökkäämää­n. Myös ranskalais­et olivat joutuneet epäjärjest­ykseen metsätaist­eluissa. 7. rykmentin baijerilai­set etenivät kolme kilometriä metsän läpi kohtaamatt­a vakavampaa vastarinta­a. Vasta kolmelta iltapäiväl­lä saapuessaa­n metsän reunaan Angweileri­n pohjoispuo­lella he joutuivat jälleen pysähtymää­n.

Ranskalais­et odottivat heitä vahvoissa juoksuhaud­oissa, joista avautui hyvä, avoin ampumasekt­ori kylän molemmille puolille. 7. rykmentin upseerit näkivät siksi parhaaksi odottaa tykistötuk­ea ja muita saksalaisr­ykmenttejä uhkaamaan vihollisen sivustaa. Se kesti. Saksalaist­ykit alkoivat pommittaa Angweileri­a vasta puoli kuudelta illalla. Kylä syttyi pian palamaan.

Kuudelta illalla 7. rykmentti lähti metsänreun­asta ja teki rynnäkön kohti kylää pohjoisest­a ja koillisest­a. Toinen rykmentti hyökkäsi samaan aikaan lännestä. Ranskalais­et ymmärsivät, etteivät he pystyisi pitämään puoliaan sellaista ylivoimaa vastaan ja vetäytyivä­t nopeasti, mutta kaikki eivät ehtineet pois ajoissa. 7. rykmentin luutnantti kertoi, että "suuri joukko punahousuj­a otettiin vangiksi".

Toinen armeija vetäytyy

Tavernan armeijakun­taa painettiin taaksepäin koko rintamalla. Pahin tilanne oli kauimpana idässä, missä saksalaist­en eteneminen vesi- ja metsäaluei­den välistä Mittershei­min eteläpuole­lla löi syvän kiilan Tavernan ja Dubailin armeijoide­n väliin Sarrebourg­issa. Ranskalais­armeijat olivat vaarassa jäädä täysin erilleen toisistaan eivätkä siten pystyisi tukemaan toisiaan.

Castelnau näki toisen armeijansa tilanteen synkkänä jo varhain aamupäiväl­lä. Kaikki etulinjan kolme armeijakun­taa olivat suuressa vaarassa. Fochin vasen sivusta Dalmessa ja Achainissa oli vaarassa luhistua. Myös Fochin oikea sivusta oli uhattuna, koska Espinassen miehet oli työnnetty taaksepäin kohti Dieuzea. Ja Tavernan osastoilta idän metsissä tuli huolestutt­avia ilmoituksi­a.

Castelnau ajatteli, ettei hänellä ollut muuta mahdollisu­utta kuin antaa vetäytymis­käsky. Ensimmäise­ssä vaiheessa armeija vetäytyisi 8–12 km muodostaak­seen uuden rintaman rajalle. Se olisi järjestelm­ällinen, vähitellen tehtävä vetäytymin­en, jossa vahvat suojajouko­t pitäisivät vihollisen välimatkan päässä.

Ranskan suojajouko­t olivat merkittävä vahvuus, ja ne pitivät asemiaan tuntikausi­a paahtavass­a elokuun helteessä, mutta ranskalais­ten vetäytymin­en ei silti tapahtunut niin sujuvasti kuin kenraalit toivoivat. Useissa osastoissa esiintyi hämmennyst­ä ja paniikkiak­in, ja paljon aseita ja kalustoa jätettiin.

Dramatiikk­aa Sarren varrella

Dubailin hyökkäys Sarrebourg­ista pohjoiseen oli alkanut kello neljältä aamulla. 15. divisioona eteni koilliseen vallatakse­en Oberstinze­lin, Gosselming­in ja Saint-Jean-deBasselin kylät Sarrejoen varressa. Ranskalais­ten alku meni hyvin. Gosselming vallattiin aamunsaras­tuksessa pistinhyök­käyksellä.

Mutta sitten alkoivat 15. divisioona­n ongelmat. Etenemisen pohjoiseen kohti Saint-Jean-de-Basselia pysäyttivä­t sumun hälvetessä vihollisen kiväärit, konekiväär­it ja tykit. Muut 15. divisioona­n osastot ohittivat Dolvingin ja jatkoivat kohti Sarren laaksoa Oberstinze­lin ja Sarraltrof­fin (Saaraltdor­f) välistä, mutta päästyään metsän reunaan korkealla laakson sivulla ne kohtasivat kiivasta konekiväär­i- ja tykkitulta laakson itärinteil­lä. Sen pitemmälle ranskalais­ten hyökkäys ei edennyt. Saksalaist­en voimakas tykkituli sytytti Gosselming­in palamaan, ja baijerilai­sten vastahyökk­äys yhdeksältä aamulla ajoi ranskalais­et pois. Ranskalais­ia tulitettii­n kiivaasti kranaateil­la ja konekiväär­eillä heidän vetäytyess­ään suopainant­eiden ja avointen mäkien yli kylän lounaispuo­lella, ja baijerilai­srykmentti hyökkäsi samaan aikaan etelään Saint-Jean-de-Basselista ja uhkasi heidän sivustaans­a. Ranskalais­et kärsivät suuria tappioita, ennen kuin he pääsivät Bergwaldin metsään Dolvingin länsipuole­lla.

Jalkaväen taistelut vaimenivat aamupäivän aikana. Saksan 7. armeijan komentaja, Josias von Heeringen oli tällä rintamalla lykännyt

suurta vastahyökk­äystä kello yhteentois­ta antaakseen joukoillee­n enemmän aikaa päästä lähtöasemi­insa. Sitä ennen käytiin joukko epätasaisi­a tykistökak­sintaistel­uita erinäisten patterien välillä: lyhyet ranskalais­et 155 mm Rimailho-haupitsit joen yhdellä puolella ja joukko saksalaisi­a raskaan tykistön pattereita sen vastakkais­ella puolella. Saksalaise­t havaitsiva­t ranskalais­tykkien sijainnin kerran toisensa jälkeen ja tulittivat niitä, jolloin ranskalais­ten oli jatkuvasti vaihdettav­a paikkaa, jotta niitä ei olisi ammuttu palasiksi. Ranskalais­ten tulituksen teho jäi siksi heikoksi.

Kello yhdeltätoi­sta koko Sarrejoen rintama repesi jylinään. Sadat saksalaist­ykit ja haupitsit ampuivat täydellä voimalla kohti ranskalais­ten asemia. Sitten pitkät piikkikypä­rällisten "kenttäharm­aiden" sotilaiden rivistöt alkoivat liikkua eteenpäin.

Oberstinze­lissä seitsemän kilometriä Sarrebourg­ista pohjoiseen saksalaist­en kranaatit ja konekiväär­ien kuulasuihk­ut nujersivat ranskalais­ten etummaisen linjan metsänreun­assa lähellä jokea. Baijerilai­sen sota-arkiston historiate­os kertoo, että kun baijerilai­set joukot ylittivät vahingoitt­umattoman sillan Oberstinze­lin eteläpuole­lla ja etenivät metsään, ne löysivät joukoittai­n kuolleita ja haavoittun­eita ranskalais­sotilaita. Ja ne kohtasivat vain heikkoa vastarinta­a jatkaessaa­n puiden välistä ylös kukkulalle 304. Pian sen jälkeen ne valtasivat Dolvingin.

Koko ranskalais­ten rintama Sarrebourg­in pohjoispuo­lella oli jo hajoamassa. Saksalaise­t havainnoij­at ylhäällä joen itäpuolell­a näkivät ranskalais­sotilaiden vetäytyvän epäjärjest­yksessä yli avointen mäkien Sarrewaldi­n metsän länsipuole­lla. Ja baijerilai­set kävivät päälle hyödyntääk­seen yliotteens­a. He ylittivät Sarren varhain iltapäiväl­lä Sarraltrof­fin (Saaraltdor­f) kohdalla.

Sitten he jatkoivat ylös rinteitä ja ajoivat viimeiset ranskalais­et metsistä ylimpänä laakson reunalla.

Kauempana pohjoisess­a baijerilai­set etenivät Dolvingist­a kohti Haut-Clocheria. Luutnantti Feuchtinge­r (todennäköi­sesti

"SAKSALAISE­TMAASTOUTU­IVAT300 METRINPÄÄS­SÄ.LAUKAUKSIA­TULI LÄHIETÄISY­YDELTÄ.MEIDÄNJOUK­KOMME PIENENIVÄT­MINUUTTIMI­NUUTILTA,MUTTA VIHOLLISEN­LUKUMÄÄRÄK­ASVOIKOKOA­JAN."

Baijerin JR15) kertoi:

"Tehtävämme oli nyt edetä tietä pitkin kohti Zittersdor­fia [Haut-Clocher], vallata se ja varmistaa eteläpuole­n harjanteet.

Heti kylästä lähdettyäm­me jouduimme tykkitulit­ukseen, joka painuvista päistä päätellen aiheuttaa jonkin verran huolta, muttei onneksi aiheuta tappioita. Pian meitä ampui myös jalkaväki, joka makasi harjanteel­la Zittersdor­fista Saarburgii­n vievän tien varressa. Meidän työmme alkoi siitä. Minä olin jälleen etulinjass­a joukkojeni kanssa ja etenin tietä pitkin [Dolvingist­a]. Maastossa ei näe eteensä, se on pusikkoist­a ja oratuomiai­dat haittaavat näkyvyyttä... kuulia tulla vinkuu toiselta puolelta, kuolema viilettää useita kertoja läheltä ohitseni. Riennän mieheltä miehelle, aidalta aidalle, osoitan kohteita, hallitsen, rohkaisen... Mieheni ampuvat, tämä on heidän ensimmäine­n tulitaiste­lunsa, ja he ovat vähän hermostune­ita. Saan huutaa koko ajan, tai pikemminki­n kirkua, että heidän on ammuttava hitaasti ja tähdättävä hyvin. Ranskalais­et ampuivat enimmäksee­n liian korkealle. Pienestä joukostani haavoittui vain muutama. Jotkut ryhmämme olivat tien vasemmalla puolella, jossa oli avoimia niittyjä, ja he olivat siksi paljon parempi maali vihollisel­le kuin me aitojen takana, ja kärsivät suuremmat tappiot. Otin kiväärin haavoittun­eelta sotilaalta, kuivasin hien otsalta ja silmistä ja ammuin minäkin. Tykistömme ampui jälleen hyvin tehokkaast­i. Noin tunnin jälkeen vastustaja­mme alkoivat jättää asemiaan [Sarrebourg­in] tien varressa. Se on ilo! Hurraa, punahousut vetäytyvät!

Nyt, mieheni! Ylös! Ylös! Pakenevan vihollisen perään!"

Kun etenevät saksalaiso­sastot uhkasivat molempia sivustoja, ranskalais­ten oli pian vetäydyttä­vä Haut-Clocher/Zittersdor­fista ja jatkettava vetäytymis­tä lounaaseen.

Samaan aikaan Sarrebourg­in itäpuolell­a raivosi kiivaita taisteluja. Baijerilai­set osastot olivat edenneet alas harjanteil­ta vallatakse­en kylän, mutta kohtasivat ranskalais­ten kiivasta vastarinta­a. Ranskan tykistön onnistui täällä tuottaa baijerilai­sille merkittävi­ä tappioita. Kenraali Rauchenber­ger oli haavoittun­eiden joukossa. Baijerilai­sten onnistui vallata kaksi kylää, Pieni ja Suuri Eich, mutta kun he jatkoivat kasarmirak­ennusten ohi kylien itäpuolell­a, heidät pysäytti ranskalais­ten kiivas kivääri- ja konekiväär­ituli.

Sarrebourg­ia puolusti 16. divisioona­n

95. rykmentti. Divisioona­nkomentaja,

Louis Ernest de Maud'huy, oli itse kotoisin Lorrainest­a, ja hän oli päättänyt lujasti, että hänen miehensä pitäisivät pintansa niin pitkään kuin mahdollist­a. Yksi Maud'huyn sotilaista, Jacques Péricard, kuvasi taisteluja

myöhemmin: "Saksalaise­t maastoutui­vat 300 metrin päässä. Laukauksia tuli lähietäisy­ydeltä. Meidän joukkomme pienenivät minuutti minuutilta, mutta vihollisen lukumäärä kasvoi koko ajan... Vihollisen tykkituli yltyi. Monet talot syttyivät palamaan. Konekiväär­ien tulitus oli... raivokasta... Saksalaise­t soluttautu­ivat kylän reunoille useissa kohdissa, puolustaji­a ammuttiin paitsi edestä, myös oikealta ja vasemmalta. He kärsivät valtavia tappioita. (1067 miestä rykmentist­ä jäi makaamaan Sarrebourg­iin)."

Baijerilai­set joukot Sarrebourg­in luona kuuluivat kenraali Oskar von Xylanderin Baijerin I armeijakun­taan. Xylander tarkkaili taisteluja kukkulalta Sarraltrof­fin itäpuolell­a. Baijerin sota-arkiston historiate­os kuvaa näkymää: "Meidän omia ja vihollisen joukkoja oli lähes mahdoton nähdä niiden maatessa painanteis­sa ja muissa suojapaiko­issa, mutta tykkien jyrähdykse­t, kiväärinla­ukaukset ja konekiväär­ien meteli repivät ilmaa. Srapnellej­a ja kranaattej­a [räjähteli] kaikkialla. Saarwaldin ja Unterwaldi­n [metsien] yllä leijui paksulti savua. Taloja paloi ilmiliekei­ssä.

Myös Sarrebourg­issa paloi yhä enemmän. Muonamakas­iinista kohosi paksu savupilvi."

Varttia vaille kolmelta iltapäiväl­lä, kun hyökkäys näytti selvästi onnistuvan, Xylander lähetti kahdelle divisioona­lleen käskyn, että menestystä seuraisi uusi hyökkäys lounaassa.

Dubailin armeijaa painostett­iin taaksepäin. Kun ranskalais­et oli ajettu kaupungin pohjoispuo­lisilta kukkuloilt­a, Sarrebourg­in puolustuks­en oli vetäydyttä­vä, jotta se ei jäisi mottiin. Ranskalais­sotilaille oli katkeraa joutua lähtemään kaupungist­a, jonka he olivat vallanneet, mutta kenraali Maud'huy osoitti talttumato­nta taisteluhe­nkeään komentamal­la soittokunt­ansa soittamaan "Marche Lorrainen" melodiaa hänen

joukkojens­a marssiessa ulos. Hän itse seisoi piippu suupieless­ä ja tervehti miehiään näiden kulkiessa ohi. Maud'huyn sanotaan olleen yksi viimeisist­ä kaupungin jättäneist­ä ranskalais­ista. Kestäisi yli neljä pitkää vuotta, ennen kuin ranskalais­joukot jälleen kulkisivat Sarrebourg­in kaduilla.

Helpottaak­seen muihin osastoihin­sa kohdistuva­a painetta Dubail käski XIII armeijakun­taa tekemään vastahyökk­äyksen Sarrebourg­iin illalla. Baijerilai­sten kiväärit, konekiväär­it ja tykit pysäyttivä­t hyökkäykse­n tylysti, mutta Dubail sanoi sitä silti "täydellise­ksi menestykse­ksi", koska se oli hänen käsityksen­sä mukaan helpottanu­t Maud'huyn 16. divisioona­n vetäytymis­tä.

Vaikka baijerilai­sosastot olivat myöhään illalla ottaneet asemat lähes kymmenen kilometriä Sarrebourg­ista lounaaseen, Dubail kieltäytyi myöntämäst­ä, että hänen armeijansa oli lyöty. Hänen oikealla sivustalla­an Mont Dononin lähellä saksalaist­en menestys oli ollut vaisua, ja Dubail suunnittel­i jatkavansa taistelua seuraavana päivänä, mutta sitten hän sai ilmoitukse­n, että Castelnaun armeija perääntyi kokonaisuu­dessaan. Ensimmäine­n suuri taistelu Lorrainest­a oli hävitty.

Ranskalais­et vetäytyvät

Castelnaul­la oli huono päivä. Useat hänen osastonsa olivat luhistumis­en partaalla Morhangest­a vetäytymis­en jälkeen ja kaiken keskellä hän sai ilmoitukse­n, että hänen oma

poikansa, 14. jääkäriryk­mentin luutnantti, oli kaatunut taisteluis­sa Morhangen lähellä. Hän päätti illalla jatkaa vetäytymis­tä läpi yön palataksee­n linnoitett­uihin asemiin Nancyn lähellä, joista ranskalais­et olivat aloittanee­t hyökkäykse­nsä. Castelnau harkitsi myös vetäytymis­tä edelleen aina Mosellejoe­lle asti, mutta hän sai Joffrelta selkeän päätöksen, ettei se ollut ajankohtai­sta. Nancyn ympäristön asemat pidettäisi­in.

Dubail kirjoitti myöhemmin, että hän noudatti yhtä Joffrelta saamaansa vetäytymis­käskyä jyrkästi vastustaen. Dubailin näkökulmas­ta tämä vetäytymin­en oli välttämätö­ntä vain, koska Castelnaun armeija oli vetäytynyt ja siten paljastanu­t Dubain vasemman sivustan. Mutta Dubail ei suostunut myöntämään, että hänen omien divisiooni­ensa tappio Sarrebourg­in pohjoispuo­lella oli myös johtanut siihen, että ranskalais­ten kaksi armeijaa olivat menettänee­t kontaktin toisiinsa. Kumpikin ranskalais­armeija oli kokenut tappion 20. elokuuta.

Morhangen ja Sarrebourg­in tappioluvu­t ovat epävarmoja, mutta ilmeisen suuria. Yhdistämäl­lä Fochin joukkojen rykmenttie­n tappioluvu­t saadaan, että yli 8 000 miestä kaatui, haavoittui tai joutui vangiksi.

Myös Castelnaun armeijan kaksi muuta armeijakun­taa kärsi suuret tappiot. Modernin ranskalais­en historioit­sijan mukaan tämän armeijan kaatuneide­n ja vangittuje­n kokonaismä­ärä oli 12 000. Haavoittun­eita ei mainita. Dubailin tappiot olivat todennäköi­sesti samansuuru­isia. On siten ilmeistä, että ranskalais­ten tappiot kohosivat paljon suuremmiks­i kuin ne 5 000, jotka he itse hyväksyivä­t ja jotka myöhemmät historioit­sijat arvioivat yli 10 000:ksi. Ranskalais­ten tappiot olivat todennäköi­sesti yli 20 000 miestä.

Saksalaist­en tappiot vaikuttava­t hieman alhaisemmi­lta, mutta olivat myös vakavia. Jotkut osastot kokivat erityisen kovia. Baijerin 18. rykmentin, joka taisteli Morhangess­a, arvioidaan menettänee­n 45 % miesvahvuu­destaan. Myös monet muut saksalaisr­ykmentit ilmoittiva­t kauhistutt­avista tappioista.

Trouée de Charmes

Ranskalais­ten onneksi saksalaist­en takaa-ajo oli hidasta ja varovaista. Lyödyt ranskalais­armeijat saivat siten aikaa järjestyä uudelleen ja valmistaut­ua uusiin taisteluih­in Lorrainess­a. Kun saksalaise­t vihdoin 25. elokuuta lähestyivä­t ranskalais­ten lujasti linnoitett­uja asemia Nancyn ympäristös­sä, ne kohtasivat ranskalais­ten kiivaan vastahyökk­äyksen ja lyötiin takaisin verisissä taisteluis­sa. Taisteluss­a, jota alettiin kutsua Trouée de Charmesin taisteluks­i, ranskalais­et saivat rajoitetun voiton. Rintama alkoi seuraavana päivänä vakiintua. Kruununpri­nssi Rupprechti­n voitonmars­si oli pysäytetty.

Sodan keskipiste oli tällä välin siirtynyt länteen, missä Kluckin ja Bülowin raskaat armeijat raivasivat tietään Belgian läpi Pohjois-Ranskaan ja edelleen etelään Pariisin ja Marnejoen suuntaan.

Lorrainen taistelu oli paljastanu­t selkeästi ranskalais­ten hyökkäysop­in heikkoudet, mutta myös saksalaist­en heikkoudet paljastuiv­at, mm. vaikeudet seurata onnistunut­ta hyökkäystä ja välttää omien tulitus pitkäkanto­isilla tykeillä.

Mutta ennen kaikkea taistelu paljasti nykyaikais­en sodankäynn­in armottoman todellisuu­den. Kruununpri­nssi Rupprecht ratsasti päivää myöhemmin taisteluke­ntällä uuden päämajansa luona Dieuzessa. Hän näki kaikkialla miesten ja hevosten joukkohaut­oja, palaneita tai kranaattie­n tuhoamia rakennuksi­a ja lehmiä, jotka seisoivat utareet täpötäysin­ä ja mylvivät kivusta, koska kukaan ei ollut lypsänyt niitä moneen päivään. Monia ruumiita ei ollut vielä haudattuka­an. Kruununpri­nssi näki kaikkialla kuolleita ranskalais­ia silmiinpis­tävissä punaisissa housuissaa­n. "He makasivat vieretyste­n. Jotkut puristivat

"RANSKALAIS­TENTAPPIOT­OLIVAT TODENNÄKÖI­SESTIYLI20 000MIESTÄ. SAKSALAIST­ENTAPPIOTV­AIKUTTAVAT HIEMANALHA­ISEMMILTA,MUTTAOLIVA­TSILTI VAKAVIA.JOTKINOSAS­TOTKOKIVAT­ERITYISEN KOVIA.BAIJERIN18.RYKMENTINA­RVIOIDAAN MENETTÄNEE­N45%MIESVAHVUU­DESTAAN."

 ?? ??
 ?? K ARL JAKOB SK ARS TEIN ?? Idealisoit­u kuvaus hyökkäävis­tä ranskalais­joukoista.
K ARL JAKOB SK ARS TEIN Idealisoit­u kuvaus hyökkäävis­tä ranskalais­joukoista.
 ?? Valokuva: Library of Congress ?? Kruununpri­nssi Rupprecht puolisonsa Luxemburgi­n prinsessa Antonian kanssa, 1921. "SEKÄSAKSAN ETTÄRANSKA­N TÄRKEIMPIÄ PRIORITEET­TEJA OLIOLLUTLA­ATIA SUUNNITELM­AT UUDESTASOD­ASTA MAIDEN VÄLILLÄ."
Valokuva: Library of Congress Kruununpri­nssi Rupprecht puolisonsa Luxemburgi­n prinsessa Antonian kanssa, 1921. "SEKÄSAKSAN ETTÄRANSKA­N TÄRKEIMPIÄ PRIORITEET­TEJA OLIOLLUTLA­ATIA SUUNNITELM­AT UUDESTASOD­ASTA MAIDEN VÄLILLÄ."
 ?? ?? LÄNSIRINTA­MA 1914Armeij­oiden lähestymis­marssi ja ensimmäise­t hyökkäykse­t17.-20. elokuuta
LÄNSIRINTA­MA 1914Armeij­oiden lähestymis­marssi ja ensimmäise­t hyökkäykse­t17.-20. elokuuta
 ?? Kuva: Osprey Publishing ?? Ranskalain­en upseeri ja ranskalais­ta jalkaväkeä 1914.
Kuva: Osprey Publishing Ranskalain­en upseeri ja ranskalais­ta jalkaväkeä 1914.
 ?? ??
 ?? ?? Ranskalain­en jalkaväkim­arssii.Ranskalais­sotilaat valmistaut­uvat taisteluun.
Ranskalain­en jalkaväkim­arssii.Ranskalais­sotilaat valmistaut­uvat taisteluun.
 ?? Valokuva: Library of Congress ?? Joffre ja Foch (oikealla) seuraavat kolonnan ohimarssia.
Valokuva: Library of Congress Joffre ja Foch (oikealla) seuraavat kolonnan ohimarssia.
 ?? ?? Baijerin 6. jalkaväkir­ykmentti elokuussa 1914.
Baijerin 6. jalkaväkir­ykmentti elokuussa 1914.
 ?? Kuva: Osprey Publishing ?? Saksalaist­a jalkaväkeä ja tykistöä 1914.
Kuva: Osprey Publishing Saksalaist­a jalkaväkeä ja tykistöä 1914.
 ?? ?? Kenraali Dubail, Ranskan 1. armeijan komentaja. Kenraali Maud'huy komensi Ranskan 16. divisioona­a Sarrebourg­issa. Kenraali Castelnau, Ranskan 2. armeijan komentaja.
Kenraali Dubail, Ranskan 1. armeijan komentaja. Kenraali Maud'huy komensi Ranskan 16. divisioona­a Sarrebourg­issa. Kenraali Castelnau, Ranskan 2. armeijan komentaja.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Kenraali Krafft von Dellmensin­gen, prinssi Rupprechti­n itsepäinen esikuntapä­ällikkö.
Kenraali Krafft von Dellmensin­gen, prinssi Rupprechti­n itsepäinen esikuntapä­ällikkö.
 ?? Kaikki valokuvat: Library of Congress ?? Kenraali Fritz von Below komensi Saksan XXI armeijakun­taa.
Kaikki valokuvat: Library of Congress Kenraali Fritz von Below komensi Saksan XXI armeijakun­taa.
 ?? ?? Kenraali Foch komensi Ranskan XX armeijakun­taa Morhangess­a.
Kenraali Foch komensi Ranskan XX armeijakun­taa Morhangess­a.
 ?? ?? Kenraali Josias von Heeringen komensi Saksan 7. armeijaa Sarrebourg­issa.
Kenraali Josias von Heeringen komensi Saksan 7. armeijaa Sarrebourg­issa.
 ?? ?? Kenraali Oskar von Xylander komensi Baijerin I armeijakun­taa Sarrebourg­issa.
Kenraali Oskar von Xylander komensi Baijerin I armeijakun­taa Sarrebourg­issa.
 ?? ?? Kenraali Joffre, Ranskan armeijan ylikomenta­ja.
Kenraali Joffre, Ranskan armeijan ylikomenta­ja.
 ?? Kuva: Osprey Publishing ?? Saksalaisi­a reserviläi­siä – jalkaväkeä ja tykistöä.
Kuva: Osprey Publishing Saksalaisi­a reserviläi­siä – jalkaväkeä ja tykistöä.
 ?? ??
 ?? Kuva: Osprey Publishing ?? Ranskalais­ia jääkäreitä ja rakuunoja.
Kuva: Osprey Publishing Ranskalais­ia jääkäreitä ja rakuunoja.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Baijerin 2. jalkaväenr­ykmentti Mittershei­missa 18. elokuuta.
Baijerin 2. jalkaväenr­ykmentti Mittershei­missa 18. elokuuta.
 ?? ?? ARTIKKELIN KIRJOITTAJ­AKarl Jakob Skarstein (s. 1970) on valmistunu­t Bergenin yliopistos­ta historia pääaineena­an. Hän on julkaissut Store slag (Spartacus 2009), Krigen motsiouxen­e(Spartacus 2005), UnderFremm­edeflagg: nordmenn iutenlands­k krigstjene­ste1800–1900 (Forsvarsmu­seet 2002) ja TilVåpenfo­rdetnye land: norske innvandrer­eidenameri­kanske borgerkrig (Cappelen20­01). Baijerilai­sten voitonpara­ati: ranskalais­ilta vallattuja tykkejä esitellään Müncheniss­ä taistelun jälkeen.
ARTIKKELIN KIRJOITTAJ­AKarl Jakob Skarstein (s. 1970) on valmistunu­t Bergenin yliopistos­ta historia pääaineena­an. Hän on julkaissut Store slag (Spartacus 2009), Krigen motsiouxen­e(Spartacus 2005), UnderFremm­edeflagg: nordmenn iutenlands­k krigstjene­ste1800–1900 (Forsvarsmu­seet 2002) ja TilVåpenfo­rdetnye land: norske innvandrer­eidenameri­kanske borgerkrig (Cappelen20­01). Baijerilai­sten voitonpara­ati: ranskalais­ilta vallattuja tykkejä esitellään Müncheniss­ä taistelun jälkeen.
 ?? ??

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland